Website van $boomnaam$
Neeltje Dirks Boer
Neeltje Dirks Boer.

tr.
met

Cornelis Pietersz Metselaer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth     


Jan Sijmens van Oegstgeest Heermans van der Salm
Jan Sijmens van Oegstgeest Heermans van der Salm1,2, geb. circa 1393, bezit land onder Woutharnasch, ovl. 't Woud op 22 mrt 1457 (1457),
, het wapen met de twee zalmen op de grafsteen in de
kerk van 't Woudt is van Jan Symonsz, van wie nakomelingen zich trouwens Van der Salm / Van der Zalm zijn gaan noemen.

tr. (1) voor 1427
met

Margriet van Oegstgeest3,2, dr. van Bertelmeeusz IJmmensz2 (wijnkoper, burgemeester van Leiden) en Aleid , non,
, In navolging van Mr. J.J.F. Lots in diens artikel "Margriet Heerman van Oegstgeest" in De Nederlandsche Leeuw, jg. 101 (1984), kol. 39-41, stelt hij dat de echtgenote van Aem Heynricxz. (uit de bronnen bekend als Margriet of Margriet Jan Symonsz.dr.) vernoemd zou zijn naar Margriet, de eerste echtgenote van haar vader Jan Symonsz. So far so good. Het betreft de gewoonte om het oudste kind uit iemands tweede huwelijk te vernoemen naar diens eerste, overleden partner (voorzover van het zelfde mannelijke of vrouwelijke geslacht).
Margriet, de eerste echtgenote van Jan Symonsz, zou echter in
vrouwelijke lijn van het Leidse geslacht (Heerman) van Oegstgeest afstammen en Margriet van Oegstgeest geheten hebben. De dochter uit het tweede huwelijk van Jan Symonsz. en echtgenote van Aem Heynricxz. zou daarom Margriet van Oegstgeest of Margriet Heerman van Oegstgeest genoemd zijn (p. 199-203, 255). Lugt's adstructie is suggestief: de afbeelding op p. 202 vertoont een laat zeventiende-eeuwse schets van
de grafsteen in de kerk van 't Woudt met - naast de wapens in de vier hoeken - in het midden de wapens Van der Burch en Van Oegstgeest. Deze bevinden zich echter noch op de grafsteen zelf (vgl. de foto op p. 203) noch op een andere, nauwkeurige tekening van de grafsteen uit dezelfde periode in hetzelfde familiearchief (GA Delft, archief van de familie Van der Burch, nr. 1, dl. 2, p. 137).
Er zijn inderdaad diverse aanwijzingen dat de naam en het wapen Van Oegstgeest reeds in de zestiende eeuw een (overigens niet geheel duidelijke) plaats innamen in de herinneringscultuur van de Delftse Van der Burch'en. Het wapen Van Oegstgeest - een ankerkruis - komt weliswaar niet voor op de grafzerk in de kerk van 't Woudt, wat gezien de rangschikking van de vier wapens in een matrilineaire
reeks, met de kinderen van Aem Heynricxz. als uitgangspunt, niet behoeft te verwonderen. Maar wel kwam het wapen Van Oegstgeest voor op gebrandschilderde glazen, op familieportretten en als kwartierwapen op de grafzerk van een zoon van Aem Heynricxz.'s broer Aernt Thou Heynricxz, te weten van "IJsbrant Tou Arentszoon", overleden 13 okt. 1531 (GA Delft, archief van de familie Van der Burch, nr. 1, dl. 2, p. 171). Dit laatste impliceert echter dat de relatie met Van Oegstgeest niet via Margriet, de dochter van Jan Symonsz, maar via de twee broers Aem en Aernt Thou Heynricxz. gezocht moet worden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alijt     

tr. (2) circa 1425
met

Machteld Dircksdr van den Horn1,2,4,5, van Hodenpijl, dr. van Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn4 en Aleid van Hodenpijl4, geb. Leiden circa 1398, ovl. Machtelt [Dircxdr. van der (den) Ho(e)rn] moet overleden zijn na 18 juli 1465, zoals blijkt uit NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, inv. nr. 134: Regest 298 d.d. 18 juli 1465:
Machtelt Jan Symonsz. wed. verkoopt aan Pieter Gerytsz. 3 morgen land vermeld in de brief d.d. 18 okt. 1453, waardoor deze gestoken is, begr. Delft (Oude Kerk) op 18 jul 1465,
, NN van Hodenpijl, een zuster van Jan van Hodenpijl en een dochter van Dirk van Hodenpijl en Machteld van Heemstede, voornaam niet bekend. Zij tr. Dirck van den Ho(o)rn. Hij trouwt (2) Katrijn NN. Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest (?). 1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. (OV1984p333). Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1428 Hendrik-Ido Ambacht †1479 't Woud 5118 



Bronnen:
1.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
3.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 333)


Machteld van Oegstgeest
Machteld van Oegstgeest1, ovl. na 18 jul 1465.



Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
2.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)


Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn
Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn1, ovl. voor 8 mei 1457,
, Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest (?). 1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. (OV1984 p.333). Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.
1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 1½ morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. Het land is belast met tijns en de vrouw van Cornelis Ghysbrechts heeft op 5 hond land 1 rijns gulden lijftocht. Bezegeld door Jan Doen Willemsz. (fo. 65v)."
Zie p. 333 en 336 ook acten d.d. 14-5-1465, 8-5-1457, 6-4-1464, 15-6-1464 en 14-5-1465. De 'Hoorn' is ws de hoorn van Woutharnas
C. Hoek (1984). Repertorium op de grafelijke lenen te Delft (1268-1648.

tr. (1)
met

Aleid van Hodenpijl1, dr. van Dirk Jansz van Hodenpijl en Machteld heer Gerritsdr van Heemstede, ovl. na 1422.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1398 Leiden 1465 Delft (Oude Kerk) 67

tr. (2)
met

Katrijn NN2,
, Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 333)


Aleid van Hodenpijl
Aleid van Hodenpijl1, ovl. na 1422.

tr.
met

Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn1, ovl. voor 8 mei 1457,
, Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest (?). 1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. (OV1984 p.333). Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.
1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 1½ morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. Het land is belast met tijns en de vrouw van Cornelis Ghysbrechts heeft op 5 hond land 1 rijns gulden lijftocht. Bezegeld door Jan Doen Willemsz. (fo. 65v)."
Zie p. 333 en 336 ook acten d.d. 14-5-1465, 8-5-1457, 6-4-1464, 15-6-1464 en 14-5-1465. De 'Hoorn' is ws de hoorn van Woutharnas
C. Hoek (1984). Repertorium op de grafelijke lenen te Delft (1268-1648, tr. (2) met Katrijn NN. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1398 Leiden 1465 Delft (Oude Kerk) 67



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 333)


Dirk Jansz van Hodenpijl
Dirk Jansz van Hodenpijl, geb. Overschie circa 1342, ovl. Brouwershaven in nov 1406,
, ridder, heemraad van Delftland, rentmeester van Noord-Holland, ovl. mei/nov 1406, vermeld 1360-1406. Lijftocht voor Machteld van Dirk van Hodenpijl 1376 en 21-3-1384: "Dirk van Hodenpijl bij opdracht met lijftocht van Machteld, dochter van heer Gerard van Heemstede, zijn vrouw, op de mindere helft". Hij was gegoed o.a. onder Maasland en te Rodenrijs, waar hij de "woning tot Rodenrise" in leen hield van Brederode. In 1398 moet Dirk van Hodenpijl, ridder, met zijn vijf gewapende mannen graaf Albert te hulp komen tegen de Friezen. Zijn zegel: geschuinbalkt van 6 stukken (1398).

tr.
met

Machteld heer Gerritsdr van Heemstede, dr. van Gerrit van Heemstede en Maria van Polanen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid  †1422   
Jan*1379  †1426 Brouwershaven 46
Hadewij*1376 Kethel    


Machteld heer Gerritsdr van Heemstede
Machteld heer Gerritsdr van Heemstede.

tr.
met

Dirk Jansz van Hodenpijl, zn. van Jan Aernoutsz van Hodenpijl (knape vermeld 1352-1376) en Aleid Dircksdr van der Made van der Merwede, geb. Overschie circa 1342, ovl. Brouwershaven in nov 1406,
, ridder, heemraad van Delftland, rentmeester van Noord-Holland, ovl. mei/nov 1406, vermeld 1360-1406. Lijftocht voor Machteld van Dirk van Hodenpijl 1376 en 21-3-1384: "Dirk van Hodenpijl bij opdracht met lijftocht van Machteld, dochter van heer Gerard van Heemstede, zijn vrouw, op de mindere helft". Hij was gegoed o.a. onder Maasland en te Rodenrijs, waar hij de "woning tot Rodenrise" in leen hield van Brederode. In 1398 moet Dirk van Hodenpijl, ridder, met zijn vijf gewapende mannen graaf Albert te hulp komen tegen de Friezen. Zijn zegel: geschuinbalkt van 6 stukken (1398).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid  †1422   
Jan*1379  †1426 Brouwershaven 46
Hadewij*1376 Kethel    


Jan Aernoutsz van Hodenpijl
Jan Aernoutsz van Hodenpijl, geb. Delft circa 1315, knape vermeld 1352-1376, ovl. in 1376,
, ambachtsheer van Hodenpijl.

tr.
met

Aleid Dircksdr van der Made van der Merwede, dr. van Dirk van der Made en Lijsbeth Jans van der Merwede van Almkerk, geb. in 1327, ovl. voor 1351.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1342 Overschie †1406 Brouwershaven 64
Alijt*1343 Overschie †1434 Delft 90



Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Aleid Dircksdr van der Made van der Merwede
Aleid Dircksdr van der Made van der Merwede, geb. in 1327, ovl. voor 1351.

tr.
met

Jan Aernoutsz van Hodenpijl, zn. van Arnoud Dircrksz van Hodenpijl (ambachtsheer van Hodenpijl) en Meijna van Doirtoghe, geb. Delft circa 1315, knape vermeld 1352-1376, ovl. in 1376,
, ambachtsheer van Hodenpijl.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1342 Overschie †1406 Brouwershaven 64
Alijt*1343 Overschie †1434 Delft 90



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 61)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 62)


Catrina van den Brink
Catrina van den Brink.

tr.
met

Lodewijk van Griecken, zn. van Lodewijk Lodewijksz van Grieken (lakenwerker, poorter) en Aeltge Willems Staets, ged. Leiden (Marekerk) op 27 mrt 1689 (getuigen: Peter de Wijk en Martijntgen Jans), tr. (2) met Sara Tulp gedoopt als Sara Smit. Uit dit huwelijk 9 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lodewijk~1714 Leiden (Marekerk)    



Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel IV (OV Rijnland IV), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 2001 (blz. 179)


Lodewijk van Grieken
Lodewijk van Grieken, ged. Leiden (Marekerk) op 4 mrt 1714 (getuigen: Jan van Grieken en Johanna Eedwaer).



Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel IV (OV Rijnland IV), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 2001 (blz. 179)


Johannes Wagen
Johannes Wagen , greinwerker,
, Woonde op de hoek van de Dulhuyssteech.

otr. Leiden op 30 jun 1674, tr.
met

Anna Lodewycx van Griecken, dr. van Lodewijk Geraerts (drapier) en Catharina Hendriks Fijn Gallon, ged. Leiderdorp op 21 mrt 1649 (getuigen: Lenaerd fijn Galen, Maertgen Willems en Marij fijn Galen), ovl. voor okt 1691.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 98)


Antonij Budding
Antonij (Antoon) Budding, geb. circa 1670, ovl. voor 1744,
, heeft op 24 december 1694 belijdenis gedaan in de kerk te Ochten
Er heeft een erfmagescheid plaatsgevonden, zie Protocol van Bezwaar Ochten.

tr. circa 1690
met

Steventje Janse van Reedt (van Reeth), dr. van Jan Hermansen van Reet en Gijsbertjen Cornelis Udents, geb. circa 1670, ovl. voor 1744.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1692 Ochten †1693  1
Neeltje~1693 Ochten †1765  72
Cuinira~1693 Ochten    
Lijsje~1695 Ochten    
Hendrik*1696 Ochten †1776  80
Dirk~1698 Ochten    
Elisabeth~1701 Ochten    
Cornelis~1703 Hien en Dodewaard    
Willem~1706 Ochten    
10 Weier~1714 Ochten    


Lijsje Budding
Lijsje (Lijsebet) Budding, ged. Ochten op 3 feb 1695.


Jutta van Kinzweiler
Jutta van Kinzweiler, geb. circa 1206, ovl. in 1238.

tr.
met

Lodewijk I van Randerode, zn. van Gerard III van Randerode en Beatrix van Kleef-Heinsberg, geb. Liedberg [Duitsland] circa 1205, ovl. in 1279.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermgard     


Alard van Bemmel
Alard van Bemmel, ovl. in 1436.

tr. voor 1395
met

Wobbe van Wees.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1405  †1467  62


Wobbe van Wees
Wobbe van Wees.

tr. voor 1395
met

Alard van Bemmel, ovl. in 1436.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1405  †1467  62


NN Poth
NN Poth, geb. in 1856 (levenloos).



Bronnen:
1.The Life of Prince Diponegoro of Yogyakarta (B 022), Peter Carey, Peter Lang, Bern [Zwitserland], 2014


Merrighje Willems Veen
Merrighje Willems Veen, ovl. voor mrt 1704.

tr. Kockengen op 16 sep 1703
met

Hendrik Gerritse Poth, geb. circa 1665, ged. Kockengen,
, Het is niet ondenkbaar dat de grootvader de miniatuur en decoratieschilder Hendrik Gerritsz. Pot is. Hendrik ook gespeld als Hendrick, bijnaam Oost-Indiën Pot (Amsterdam, 1580/1581 – begraven aldaar, 15 oktober 1657) was een Nederlands schilder, tekenaar, miniatuurschilder en decoratieschilder.
Hij zou voor 1603 leerling van Karel van Mander geweest zijn. Vanaf omstreeks 1603 tot 1650 was hij actief in Haarlem, met een onderbreking in 1631 en/of 1632, toen hij in Londen woonde. In 1606 schreef hij zich in bij de Haarlemse schutterij. Op 7 juni 1650 werd hij officieel burger van Amsterdam. Vanaf dat jaar tot aan zijn dood woonde hij in die stad. Hij werd begraven in de Oudezijds Kapel aldaar, tr. (1) met Merrigje Pieters. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) Kockengen op 9 mrt 1704 met Neeltje Cornelis Bree. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) Kockengen op 21 nov 1706 met Vredrikje Rokese Bart. Uit dit huwelijk een zoon


Neeltje Cornelis Bree
Neeltje Cornelis Bree (Breij), geb. Gerverscop, ovl. voor nov 1706.

tr. Kockengen op 9 mrt 1704
met

Hendrik Gerritse Poth, geb. circa 1665, ged. Kockengen,
, Het is niet ondenkbaar dat de grootvader de miniatuur en decoratieschilder Hendrik Gerritsz. Pot is. Hendrik ook gespeld als Hendrick, bijnaam Oost-Indiën Pot (Amsterdam, 1580/1581 – begraven aldaar, 15 oktober 1657) was een Nederlands schilder, tekenaar, miniatuurschilder en decoratieschilder.
Hij zou voor 1603 leerling van Karel van Mander geweest zijn. Vanaf omstreeks 1603 tot 1650 was hij actief in Haarlem, met een onderbreking in 1631 en/of 1632, toen hij in Londen woonde. In 1606 schreef hij zich in bij de Haarlemse schutterij. Op 7 juni 1650 werd hij officieel burger van Amsterdam. Vanaf dat jaar tot aan zijn dood woonde hij in die stad. Hij werd begraven in de Oudezijds Kapel aldaar, tr. (1) in 1689 met Merrigje Pieters. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Merrighje Willems Veen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) Kockengen op 21 nov 1706 met Vredrikje Rokese Bart. Uit dit huwelijk een zoon