GensDataPro persoonskaarten 20520-20539
Alewijn van Voorhout

Alewijn van Voorhout, burggraaf van Leiden, ovl. voor 1130.

tr.
met

Beatrix van Gent, dr. van Boudewijn I heer van Aalst van Gent ridder (ridder, heer van Aalst, Waas, Drongen en Ruiselede) en Oda , geb. circa 1059, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) te Bleiswijk in 1086.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Doede*1100 Voorhout †1161  61


Hendrik van Rode

Hendrik van Rode ridder, heer van Mierlo of Boxtel.

tr.
met

Heilwig .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Odilia*1200  †1262  62


Heilwig

Heilwig .

tr.
met

Hendrik van Rode ridder, heer van Mierlo of Boxtel.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Odilia*1200  †1262  62


Magdalena Christina Nusman Hagenbeek

Magdalena Christina Nusman Hagenbeek, geb. te Utrecht op 7 mrt 1838.


Willem van Kessel

Willem graaf van Kessel, geb. in 1210.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina*1245  †1308  63


Roelof van Cranendonk van Emmichoven

Roelof van Cranendonk van Emmichoven, geb. te Dordrecht circa 1330, pastoor van de kerk van Maarheze onder Cranendonck 1368-1388, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1388.

vermeld als pastoor van de kerk van Marrijs (=Maarheze, onder Cranendonck) 1368/88, zegelde als raad van de heer van Horne, Altena en Kurtersem 10.05.1386 met drie jachthoorns (2 en 1), met in een vrijkwartier 2 afgewende zalmen. Blijkens een belening van 31.10.1388 van "Willem van Ghennep Roelofs soen van Emmichoven pastoers van Marrijs" is hij vermoedelijk in of kort na 1388 overleden. Roelof had 3 (bastaard-) zonen vermoedelijk bij 3 verschillende vrouwen: Willem van Gennep, Jan van Craenendonck en Edmond van Emmichoven (waarschijnlijk commandeur van de Malteser Orde 1455). Gezien zijn wapenvoering stamt waarschijnlijk zijn moeder uit het Altenase geslacht Van Emmichoven (2 afgekeerde zalmen), wellicht was ze een kleindochter van Roelof van Emmichoven vermeld 1300. Zijn vader zal een wapen met 3 hoorns gehad hebben, waarschijnlijk iemand uit het geslacht Horne of Cranendonck. Gezien het standsverschil tussen het vasallengeslacht van Emminckhoven en het adelijke geslacht Horne/Cranendonck is hij vermoedelijk een onwettige zoon geweest van één der zonen van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn. Er zijn echter ook andere hypothesen mogelijk.
Toen wij in 1992 onze monografie over de geslachten Cranendonckl publiceerden, gingen wij uit van een hypothetische stamvader Roelof (van) Cranendonck, vader van Jan Cranendonck Roelofsz, die wij als oudste in de bronnen hadden aangetroffen. Deze Jan Cranendonck Roelofsz. werd samen met zijn (volwassen) zoons Roelof, Willem en Jan Jansz. Cranendonck in 1445-1450 genoemd als landpoorter van Dordrecht, wonende in Riederwaard (bij Ridderkerk). In het dijkkavelingsregister van de Riederwaard (ca.1453) komt hij voor als' Jan Roeloffssoen die men heet Jan Cranendonck'. Uit hem stammen de vele CranendonckeniKranendonken op de Zuidhollandse eilanden en waarden.
Van de hypothetische stamvader Roelof hadden wij echter in de archieven van Dordrecht en omliggende eilanden en waarden geen sporen aangetroffen. Reeds enkele jaren na de uitgave van ons boek werden wij via publikatie van de leenregisters van Altena geattendeerd op een zekere Jan van Kraandonk, zoon van Roelofvan Emmichoven, 'pastoor van Marrijs'. Jan van Kraandonk wordt hierin venneld in 1388 en 1392, maar het is onduidelijk of hij op dat moment al meerderjarig was. Pas in 1411 blijkt hij zelfstandig op te treden. Het geschatte geboortejaar van 'onze' Jan Cranendonck Roelofsz. (ca. 1380), zou hiermee mooi overeenkomen. Hoewel voornaam, patroniem, familienaam en geschat geboortejaar zeer goed pasten, wilden wij toch iets meer zekerheid, voordat we de conclusie zouden trekken dat Jan Cranendonck Roelofsz. inderdaad de zoon was van Roelof van Emmichoven, pastoor van Marrijs. Als hypothese werd deze afstamming in volgende jaren overigens door anderen reeds verondersteld.
Het heeft enige tijd geduurd voordat wij er achter kwamen, wat met 'Marrijs' werd bedoeld, maar toen het kwartje viel en wij veronderstelden dat hier Maarheeze mee werd.
bedoeld, werd het pas echt spannend: de Brabantse heerlijkheid Cranendonck valt immers onder de parochie Maarheeze! Dankzij een bronvermelding uit 1368, waarin Roelof van Emmichoven ondubbelzinnig als pastoor van 'Maerheze' wordt aangeduid, kunnenwij onze hypothese nu verder uitbouwen.
Behalve het bovengenoemde leen, zijn met name de gevoerde wapens belangrijk m.b.t. de afstamming van het Riederwaarse geslacht Cranendonck. In ons boek veronderstelden wij op grond van wapenovereenkomst reeds een verband met de heren van Cranendonck, maar hoe dit precies in elkaar zat was onduidelijk. Het wapen van de Zuidhollandse Cranendoncken (1459) bestaat uit twee of drie hoorns vergezeld van een ster, met in een vrij kwartier twee afgewende zalmen met de koppen naar boven. In de 17e eeuw blijken de kleuren van dit wapen: rode hoorns op een gouden veld; blauwe zalmen op een groen veld. Het geslacht Home, dat vanaf 1242 de heerlijkheid Cranendonck in bezit had, voerde eveneens drie rode hoorns op een gouden veld (de derde hoorn inhet Zuidhollandse Cranendonckwapen werd soms afgedekt door het vrijkwartier): De afgewende zalmen komen overeen met het wapen Altena (twee afgewende rode zalmen op een gouden veld), maar ook met het wapen Ernnlichoven (twee afgewende gouden zalmen op een blauw veld). De afwijkingen van deze basisfiguren in het wapen Cranendonck (een ster, de bovenste hoorn gewend, afwijkende kleuren van het vrij kwartier) kunnen worden gezien als 'breuken' (veranderingen in het stamwapen die aangeven dat het een jongere of bastaardtak betreft).
Inderdaad lijkt het wapen van de Hollandse Cranendoncken gebaseerd te zijn op het wapen van Roelof van Emmichoven, pastoor van Maarheeze. In de inventaris van.
het archief van Altena is sprake van een akte d.d. 10-5-1386 bezegeld door o.a. 'Roelof van Emmichoven pastoor van Mareyis'. Hoewel het originele charter onvindbaar bleek, is toch een beschrijving van de zegelfiguur bekend dankzij een beschrijvend kaartje. Roelof van Emmichoven, pastoor van Mareyis, zegelde in 1386 met drie jachthoorns (2 en 1), met in een vrij kwartier twee afgewende zalmen.
De naam Roelof van Emmichoven verwijst overduidelijk naar het Altenase geslacht Van Emmichoven, waarvan het familiewapen terugkomt in het vrijkwartier van het wapen van de pastoor. Meestal is een vrij kwartier een aanwijzing voor een moederlijke afstamming. Deze afstamming uit het Altenase geslacht Van Emmichoven blijkt uit het leen in de Spijk onder Emmikhoven, dat aan zijn zoons wordt over­gedragen. Bovendien was hij raad van Willem van Home en Altena, blijkens een akte uit 1386, mede bezegeld door 'Ma­thijs van Kessel ridder, Dyrc van Uutwijc, Roelofvan Emmichoven pastoor van Mareys, ende Henric die Borchgrave, knape, onse ghetrou raed.
De vader van pastoor Roelof zal derhalve een wapen met de drie hoorns hebben gevoerd. Gelet op de functie van de pastoor (Maarheeze onder Cranendonck) en de naam Cranendonck die zijn afstammelingen later voerden, zou de vader iemand moeten zijn uit het geslacht Home of Cranendonck. Gezien het standsverschil tussen het adellijke geslacht Horne/Cranendonck en het vazallengeslacht Van Emmichoven, betreft het daarbij vermoedelijk geen wettige afstamming. Wellicht was de pastoor een bastaard van eenvan de broers Cranendonck uit de eerste helft van de 14e eeuw: Amoud, Willem (lIl) of Dirck van Cranendonck, zoons van Willem II van Cranendonck en Elisabeth van Steyn. Dirck werd in het Land van Altena vermeld op 22-7-1331, toen heer Willem van Home en vijf van zijn Altenase leenmannen, waaronder Emond van Emmichoven en Dirck van Cranendonck, een verklaring aflegden.9 Dirck, die mogelijk pastoor van Bindervelt in Limburg was, werd in de laatste jaren van zijn leven heer van Cranendonck (ca. 1340­1342), als opvolger van zijn broer Willem III (heer ca. 1323-ca.1340). Dirck moest het geslacht behoeden voor uitsterven en kreeg daarom dispensatie voor een huwelijk met zijn nicht Aleid van Home. Het huwelijk leverde echter geen nageslacht op, zodat Aleid na zijn dood vrouwe van Cranendonck werd (ca.1342-ca.1355). Na de dood van Aleid ging de heerlijkheid Cranendonck over op resp. zoon(s) van Dirks' zuster Irmgard van Cranendonck, gehuwd met Thomas van Sevenborn.
Andere hypothesen m.b.t. de vader van pastoor Roelof van Emmichoven zijn minder waarschijnlijk, maar niet uit te sluiten: ook een van de vele zoons van Gerard van Home en Joanna van Gaasbeek I Ermgard van Kleef zou in aanmerking kunnen komen, bijv. Jan van Home, overleden na 1350. Omdat Jan van Cranendonck een broer had die Willem van Gennep genoemd werd, zou men kunnen denken dat de geslachtsnaam Cranendonck gebaseerd was op zijn geboorteplaats: zijn vader was immers pastoor in Maarheeze/Cranendonck. Juist Roelofs' benoeming tot pastoor van Maarheeze versterkt echter in onze ogen de hypothese van bastaardij uit de heren van Home-Altena: meestal zorgden de adellijke heren goed voor hun bastaarden en het vergeven van bepaalde 'baantjes' hoorde daar zeker bij! Mede gelet op de dominerende aanwezigheid van leden van het geslacht van Home/Cranendonck in het Altenase woongebied van de Van Emmichovens, is een relatie tussen leden van deze geslachten zeer goed voorstelbaar. Overigens werd een Altena's leen, bestaande uit 6 morgen 2 hont land onder Waardhui­zerbroek (ten oosten van Emmikhoven), in 1461 nog aangeduid als 'de Kranendonken'.
Uit het vrij kwartier in het wapen van Roelof van Emmichoven, pastoor van Maarheeze, kan voorzichtig geconcludeerd worden, dat hij met naam en toenaam vernoemd zou kunnen zijn naar zijn grootvader van moederszijde. Deze grootvader Roelof van Emmichoven zou zeer goed identiek kunnen zijn met de stamvader van het Altenase geslacht: Roelof van Emmichoven, genoemd 10-2-1300. Van het geslacht Van Emmichoven wordt wel beweerd, dat het evenals andere Altenase geslachten als Boeckelaer (Beuckelaer), zou stammen uit de heren van Altena. Wellicht is deze bewering gebaseerd op de zal men die deze geslachten in hun wapen voerden, of een foutieve interpretatie van een akte d.d. 29-4-1300, waarin Willem van Home en Altena zich verzoende met Jan van Rijswijk: Jan mocht hierna zijn huis en hof in leen houden, met toestemming daarbinnen een kemmenade te timmeren, zo groot als 'heren Willem onsen sone, Lodewijck Boekelaer ende Roelof van Emmichoven goet ende moeghe1ijc sal duncken (te) wesen'. Uiteraard wordt met 'onsen sone' slechts Willem bedoeld, de volgende heer van Home en Altena, en niet de getuigen Lodewijck Boekelaer en Roelofvan Emmichoven.
Helaas is de genealogie van de oudere generaties van dit geslacht Van Emmichoven niet volledig. Na een eerste fragment-genealogie, gebaseerd op een aantal lenen, publiceerde Peter van Eeten in 1990 en 1991 een vrij uitgebreid overzicht van de op dat moment bekende gegevens. Uit deze publikaties, aangevuld met gegevens o.a. uit sindsdien uitgegeven repertoria van lenen, valt echter met het nodige voorbehoud wel een fragmentarische genealogie van de oudste generaties te contrueren. De oude Roelof van Emmichoven had vermoedelijk meerdere zoons: Matthijs van Emmichoven en mogelijk ook Emond van Emmichoven (vermeld 1323, 1336) en Jan (de jonge) van Emmichoven (vermeld 1325): zie schema. De pastoor Roelof van Emmichoven kan zijn naam hebben gekregen via een onbekende dochter van oude Roelof van Emmichoven.
Een extra moeilijkheid voor het reconstrueren van een genealogie van het geslacht Van Emmichoven, ligt in het veelvuldig voorkomen van de voornaam Roelof. Behalve de.
Aanwijzing voor de nauwe onderlinge verwantschap tussen de pastoor en bovengenoemde Roelofvan Emmichoven (overl. na 1396) ligt in het feit, dat een leen van 7 morgen land in de Spijk onder Emmikhoven door deze Roeof van Emmichoven, met toestemming van diens oudste zoon Anton, overgedragen werd op de kinderen van pastoor Roelof van Emmichoven. Deze Roelof van Emmichoven werd in 1392 beleend met 5 morgen land in Emmikhoven bij overdracht door een zekere Jan van Wisschel, eveneens zoon van een pastoor, die op zijn beurt in 1411 werd beleend met de eerstgenoemde 7 morgen bij overdracht door Jan van Craendonck, zoon van de pastoor Roelof van Emmichoven. Gelet op deze onderlinge 'uitwisseling' van lenen, kan worden vermoed, dat Jan van Wisschel of zijn vrouw Claessien op een of andere manier geparenteerd waren aan het geslacht Van Emmichoven. Een andere aanwijzing hiervoor is het voorkomen van de naam Roelof in dit geslacht: in 1451 was in Emmikhoven sprake van de erven van Roelof van Wisschel.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1380 Dordrecht †1454 Ridderkerk 74


Roelof van Emmichoven

Roelof van Emmichoven, geb. in 1275, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1325.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Isolde*1305 Maarheeze    


Trijntje Maartens Kruijk

Trijntje Maartens Kruijk, geb. te Kralingen.

tr. (Hyme ongeveer 37 jaar oud) (1) op 15 mrt 1699
met

Hyme Abrahams Bredervelt, zn. van Abraham Cornelisse Bredervelt en Annetje Heymen van der Meer, ged. te Schipluiden op 5 jun 1661, doet belijdenis in te Naaldwijk op 25 dec 1686, begr. te Vlaardingen op 30 jan 1736, tr. (1) met Lijsbeth Abrahams Lugtigheid, dr. van Abraham Gerrits Lugtigheyt (bouwman te Abtswoude) en Lijsbeth Pouwelsdr Verspeck.

otr. (2) te Bleiswijk op 23 apr 1723
met

Kornelis Hogenrijn


Jacob Isaacsz Bredervelt

Jacob Isaacsz Bredervelt, geb. te Schipluiden, doopgetuige van Abraham Cornelisse Bredervelt te Schipluiden op 5 feb 1640.

otr. te Kethel op 1 feb 1642, tr. te Schipluiden
met

Jannitgen Rochusdr


Aeltgen Gerrits van Vleuten

Aeltgen Gerrits van Vleuten.

tr.(1)
met

Isaack Cornelis Bredervelt, kerkmeester in 1615, ovl. voor 1654.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     
Jacob Schipluiden    

tr. (2) te Delft op 23 mei 1654
met

Willem Cornelisz Lantslot


Willem Cornelisz Lantslot

Willem Cornelisz Lantslot.

tr. te Delft op 23 mei 1654
met

Aeltgen Gerrits van Vleuten, tr. (1) met Isaack Cornelis Bredervelt


Kornelis Hogenrijn

Kornelis Hogenrijn.

otr. te Bleiswijk op 23 apr 1723
met

Trijntje Maartens Kruijk, geb. te Kralingen, tr. (1) met Hyme Abrahams Bredervelt, (Hyme Abrahams tr. (1) met Lijsbeth Abrahams Lugtigheid.)


Abraham Cornelisz Maan

Abraham Cornelisz Maan.

tr. (Maria ongeveer 42 jaar oud) te Vlaardingen op 15 okt 1703
met

Maria Leendertsdr Stout, dr. van Leendert Jansen Stout en Willemtgen Louweris van Noort, geb. te Pijnacker, ged. te Pijnacker op 1 jan 1661 (getuigen: Sijmon van Noort, Weijntge Jans en Jannetge van Noort), tr. (1) met Ary Ariens de Bruijn


Lysbeth Cornelisdr

Lysbeth Cornelisdr, ovl. voor 1638.

tr.
met

Cornelis Isaacks Bredervelt, zn. van Isaack Cornelis Bredervelt (kerkmeester in 1615) en Aeltgen Gerrits van Vleuten, tr. (1) met Aeltgen Willemsdr van der Vaert


Jacob Heijmens Bredervelt

Jacob Heijmens Bredervelt, ged. te Naaldwijk op 5 mrt 1690.


Arij Heijmens Bredervelt

Arij Heijmens Bredervelt, ged. te Naaldwijk op 8 nov 1691.


Lijsbet Heijmens Bredervelt

Lijsbet Heijmens Bredervelt, ged. te Naaldwijk op 4 okt 1693.


Aeltie Heijmens Bredervelt

Aeltie Heijmens Bredervelt, ged. te Naaldwijk op 10 dec 1694.


Cornelis Claesz op de Overgauw

Cornelis Claesz op de Overgauw1,2,3, geb. circa 1545, bouwman, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1582.

tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) circa 1575
met

Adriana Harmansdr3,6, geb. circa 1550, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) in 1595.
De weduwe van Cornelis Claesz. op de Overgaeu 19 morgen 5 hond 63 roede land, sedert lange tijd; 2 morgen 37 roede 6 voet, gekocht van Annetgen Comelis.
Ariaen Harmansz. op den Overgauw 3 morgen 3 hond land, afkomstig van Claes Dircksz. van Overvest.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Harman*1570  †1619 Delft 49Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief Hof van Holland (ORA 034), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Delft, Inventarisnr.: 1892
2.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek,
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 44)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 83)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, (blz. 730)


Jan Reynst

Jan Reynst, ged. op 14 apr 1591, ovl. (hoogstens 9 jaar oud) voor 1601.