GensDataPro persoonskaarten 19400-19419
Geertge Jacobs Hoogerscheyt

Geertge Jacobs Hoogerscheyt, ged. te Nootdorp op 30 apr 1645.


Jaepgen Pietersdr

Jaepgen Pietersdr, geb. te Hillegersberg.

tr. te Overschie op 31 dec 1654
met

Maerten Jacobs Hoogerscheyt, zn. van Jacob Hoogerscheyt, geb. te Hoogeveen bij Delft Hoogeveen onder de Parochie van Nootdorp


Claes Jans

Claes Jans, woont te te Hazerswoude.

tr. (Maritge ongeveer 22 jaar oud) (1) te Hazerswoude op 18 dec 1661
met

Maritge Jacobs Hoogerscheyt, dr. van Jacob Hoogerscheyt, geb. te Hoogeveen bij Delft Hoogeveen onder de Parochie van Nootdorp, ged. te Nootdorp op 20 nov 1639.

tr.(2)
met

Maertge Claes


Maertge Claes

Maertge Claes.

tr.
met

Claes Jans, woont te te Hazerswoude, tr. (1) met Maritge Jacobs Hoogerscheyt


Cornelis Laurisz van Rijp

Cornelis Laurisz van Rijp, geb. te Rijswijk, woont te te Delft.

tr. (Annetge ongeveer 18 jaar oud) te Wilsveen op 28 dec 1659
met

Annetge Jacobs Hoogerscheyt, dr. van Jacob Hoogerscheyt, geb. te Hoogeveen bij Delft, ged. te Nootdorp op 31 mrt 1641


Albert van Bemmel

Albert van Bemmel, ovl. te Heusden in 1480.


Catharina Blad

Catharina Blad, ovl. te Batavia [IndonesiŽ] op 23 apr 1845.

tr. (Hendrikus 44 jaar oud) te Soerabaja op 3 feb 1838
met

Hendrikus Adrianus Poth, zn. van Hendrik Poth (veerschipper, pinnenmaker) en Hendrika Blauw, geb. te Vreeswijk op 19 apr 1793, Majoor der Genie. Ridder M.W.O. werkzaam bij de Directe Belastingen van (d2:0) 1813, Luitenant ingenieur bij de O.I.troepen op 19 jul 1820, met schip Salima naar Java op 5 sep 1820, Onderscheidingen in de oorlog op Java van 1825 tot 1830, Majoor bij Korps Sappeurs op 24 aug 1837, Commandant Korps Sappeurs op 20 dec 1837, neemt in 1840 ontslag en wordt landmeter in Semarang, ovl. (88 jaar oud) te Semarang (Java) [IndonesiŽ] op 29 nov 1881, tr. (1) met Johanna Diederika Sarima.
De stamvader van dit Nederlands - Indische geslacht is Hendrik Adrianus POTH, geboren 19 april 1793 te Vreeswijk uit Hendrik Poth en Hendrika Blauw.
De familielegende is dat hij een natuurlijke zoon van de toenmalige Erfprins van Oranje (de latere Willem I, 1771-1843) zou zijn. In het boek Oranje Bastaarden van Hanno de Iongh komt Hendrika Blauw niet voor. Daarover gaat het verhaal dat zij met opzet niet is opgenomen als bastaard, zonder dat daarvoor een duidelijke reden bestaat. Het is daarom merkwaardig, dat zijn moeder, van geboorte een Friezin (geboren 28 februari 1771 te Leeuwarden uit Jan Janzen BIauw en Annigje de Rooy in de Bilt met de Vreeswijker Hendrik Pot trouwde (3 juni 1792) en direct daarop met hem naar Vreeswijk vertrok. Hoe zij naar Utrecht kwam, met haar ouders of alleen, in dienstverband of niet en waarom zij te de Bilt moest trouwen en hoe en waar zij kennis gemaakt had met Pot, zijn allemaal open vragen.
Ook over haar ouders is niets bekend, behalve het feit dat zij onze Hendrika (ook wel Dirkje genoemd), lieten dopen in de Ned. Hervormde Kerk aldaar.
Een verklaring voor het in een andere stad dan zijn woonplaats huwen van Pot kan misschien gevonden worden in het feit, dat hij zo snel hertrouwde na de dood van zijn eerste vrouw Gijsberta Vrolijk; zij werd namelijk 27 januari 1792 te Vreeswijk begraven. Resumerend is te zeggen dat het niet onmogelijk is, dat HA Poth een zoon was van Koning Willem I, (maar waarschijnlijk is het niet).
Over de kinderjaren van Hendrik Adrianus is weinig bekend. Zijn vader was veerschipper, had het dus niet al te breed en moest daarbij nog acht kinderen grootbrengen (vier uit zijn eerste huwelijk met Gijsberta Vrolijk en vier uit zijn tweede) Op 14-jarige leeftijd verloor hij zijn vader. Vermoedelijk zal hij toen zelf zijn brood hebben moeten verdienen. In overeenstemming met deze veronderstelling is te brengen de verklaring, in 1811 afgegeven door W. Broedelet, Frans- en Nederduits kostschoolhouder, dat Poth vier jaren bij hem als eerste secondant werkzaam is geweest.
31 juli 1811 verloor hij zijn moeder, die in 1808 hertrouwd was met de 29-jarige schoenmaker Rokus ten Winkel. Van 1813-1820 werkte hij bij de directe belastingen, 3e divisie Utrecht als chef de bureau. Gedurende deze tijd heeft hij zich toegelegd op de studie van de stel- en meetkunde, vestingbouwkunde en andere daarmee in verband staande wetenschappen, onder leiding van J.C. SchrŲder, A.L.M. en Philos. Wat Poth in de jaren 1811-1813 gedaan heeft, is niet bekend. Zou hij misschien de veldtocht naar Rusland meegemaakt hebben en toen zijn militaire capaciteiten ontdekt hebben?.
In 1820 woonde Poth te Utrecht, wijk D, no.45. Hij werd 19 juli 1820 tot 2e Luitenant Ingenieur bij de 0.1. troepen benoemd na met goed gevolg het daarvoor vereiste examen te hebben afgelegd. De 5e september 1820 vertrok hij met het schip Selima uit Oostende naar Java.
Daarop werd hij 15 februari 1821 bij het Korps Ingenieurs geplaatst. 23 januari 1824 werd hij tot 1e luitenant Adjudant Ingenieurs benoemd. Kapitein bij besluit van Z.E. den G.G. no. 1 dd.7.10.1830.
Majoor bij het Korps Sappeurs, bij besluit G.G. nO.3dd.24.7.1837, en tevens Commandant van het eerste Bureau bij de Staf der Genie en tevens Commandant van het Korps Sappeurs, bij besluit G.G. n0.21, dd.20.12.1837.
Benoemd tot eerst aanwezend Genie-Officier ter Sumatra's Westkust, bij besluit G.G. nO.12, dd. 10.4.1838. Gepensioneerd bij besluit G.G. no. 4, dd. 11.9.1840.
Onderscheidingen: Ridder M.W.O. 4e klasse bij Z.M. besluit dd.10.3.1831, no. 74. Dit had hij te danken aan zijn bijzonder gedrag tijdens de Java oorlog (1825-1830) volgens de Javase Courant van 28.7.1831. Bovendien was hij gerechtigd tot het dragen van het Java-Kruis.
Door de oorlogsomstandigheden is het niet mogelijk geweest naspeuringen te verrichten in de archieven op Java om gegevens te verkrijgen over het leven van Poth na zijn aankomst in Nederlands - IndiŽ. Vermoedelijk is hij vrij kort na aankomst gehuwd, uit welke verbintenis een dochter Henriette Corolina is gesproten, die op haar beurt huwde met de planter L.G.C.W.∑van Winsheym en na zijn overlijden in 1849, hertrouwde met een zekere Kiefer.
Tijdens de bestorming van de Kraton zou Poth - zo wil het verhaal- het op romantische wijze een adellijke Javaanse vrouw geschaakt hebben. Of hij toen al van zijn eerste vrouw af was is niet bekend. Volgens een brief door Poth in 1871 aan de President van de Semarangse Weeskamer geschreven, zouden de eerste twee kinderen, geboren uit hem en Johanna Diederika Sarima, zoals de Christennaam van zijn Javaanse vrouw luidde, niet gewettigd zijn. Hetgeen er op wijst, dat hij eerst later (6 mei 1853 te Djokja) met haar gehuwd is. Zij kregen tien kinderen.
Aangezien Johanna Diedrika reeds in 1856 overleed is over haar verder niets bekend. Zij is begraven ligt n Magelang, Oude Begraafplaats nO.75, tezamen met haar levenloos geboren zoontje. Eťn merkwaardige eigenschap van haar is nog twee generaties bewaard gebleven, nl. haar mediamieke gave. Deze gave werd geŽrfd door haar dochter W.C.A. Poth, die haar weer voort deed leven in haar dochter M.J.W. Schmidt.
Poth schijnt geen gemakkelijke baas geweest te zijn, die het moeilijk met zijn superieuren kon vinden. Het is dan ook niet te verwonderen, dat hij reeds in 1840 eervol ontslag neem. Na zijn pension nering is hij waarnemend gezworen landmeter te Djokja tot 1854, verhuist dan naar Magelang en vestigt zich in 1861 te Semarang. Hij koopt daar enige huizen en overlijdt er op zeer hoge leeftijd. 29 november 1881.
Zijn graf ligt op de Semarangse Algemene Begraafplaats, afd. A No.582.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Carolina*1830 Djokja [IndonesiŽ]    
Anthonie*1847  Ü1899  52
Willem*1838 Batavia [IndonesiŽ]    
Johanna*1840 Padang (Sumatra) (IndonesiŽ)    
Wilhelmina*1845 Djokja [IndonesiŽ] Ü1920 Semarang (Java) [IndonesiŽ] 7411 
Hendrik*1835 Ambon    


Hans Adolph Schmidt

Hans Adolph Schmidt.

tr.
met

Anne Marie Petersen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1832  Ü1916 Semarang (Java) [IndonesiŽ] 8411 


Anne Marie Petersen

Anne Marie Petersen.

tr.
met

Hans Adolph Schmidt.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1832  Ü1916 Semarang (Java) [IndonesiŽ] 8411 


Irmgard van Limburg

Irmgard gravin van Limburg, erfdochter van het hertogdom Limburg, ovl. tussen mei 1282 en jun 1283 , begr. te Grafental klooster.

tr. (Reinoud hoogstens 19 jaar oud) voor 11 mrt 1274
met

Reinoud I graaf van Gelre, zn. van Otto II 'de Lamme' van Gelre (graaf Gelre en Zutphen) en Philippa van Dammartin en Ponthieu, geb. 1271-1326, jure uxoris hertog van Limburg 1274 maar moest zijn aanspraken na de verloren slag bij Woeringen op 5 juni 1288 opgeven, door Rooms-koning Frederik 'de Schone' verheven tot rijksvorst 1317 circa 1255, graaf van Gelre en Zutphen, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Montfoort op 9 okt 1326, begr. te Grafental klooster op 21 okt 1326, tr. (1) met Margaretha van Vlaanderen-Dampierre.
Reinald (I) graaf van Gelre geeft in 1307 aan de Orde van het hospitaal van S. Jan van Jeruzalem de kerk te Spankeren en die te Hengelo, voorts uit Nijenbeek eene jaarrente van vijftig pond gelds en uit den hoj en molen te Staveren eene van twintig pond, waarvoor de Orde zoo te Nijenbeek of S. Janswaard als te Staveren twee priesters en eenen leekebroeder zoude houden, belovende voorts, te Godswaard, dat Hattem plagt te heeten, op zijne kosten, twee priesters en eenen leekebroeder te zullen onderhouden ; verder vergunt hij, dat de broeders der Orde alleen voor den grootmeester in Duitschland zouden teregt staan, en dat zij zich mogten bevlijtigen om de kerk te Godswaard in bezit te krijgen; al hetwelk geschiedt met bewilliging van Margaretha gravin van Gelre, Gijsbrecht heer van Bronkhorst, Dirk heer van Batenburg, Dirk heer van Bylant, Steven heer van Wisch en Frederik van Reden, ridders


Robert II van Frankrijk-Artois

Robert II van Frankrijk-Artois, geb. in 1250, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Kortrijk op 11 jul 1302.

tr. (ongeveer 48 jaar oud) in okt 1298
met

Margaretha van Henegouwen en Holland, dr. van Jan II de Goede graaf van Holland-Henegouwen en Philippine van Luxemburg, ovl. op 18 okt 1342


Kunigunde von Brandenburg-Salzwedel

Kunigunde von Brandenburg-Salzwedel [PID: 17000129]], ovl. na 8 jun 1292.

tr.
met

Walram V (Walram V (VI)) Herzog von Berg-Limburh, hertog, van Limburg, geb. voor 1243, graaf van Berg-Limburg (hertog in 1243), ovl. (minstens 36 jaar oud) op 24 okt 1279, tr. (1) met Jutta van Kleef


Margaretha van Henegouwen en Holland

Margaretha van Henegouwen en Holland, ovl. op 18 okt 1342.

tr. (Robert ongeveer 48 jaar oud) in okt 1298
met

Robert II van Frankrijk-Artois, zn. van Robert I van Frankrijk-Artois (graaf van Artois) en Mathilde van Brabant, geb. in 1250, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Kortrijk op 11 jul 1302


Jutta

Jutta .

tr.
met

Henricus van Keppel, zn. van Dirk van Keppel en Beatrix van Moers.
is in 1324 getuige bij Reinald van Gelre. Van hem stammen de waarschijnlijk de Keppels van Westerholt.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hermann     


Hermann van Keppel

Hermann van Keppel.

tr.
met

Sophie von Korff.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina     
Gerhard     
Herman*1365     


Sophie von Korff

Sophie von Korff.

tr.
met

Hermann van Keppel, zn. van Henricus van Keppel en Jutta .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Katharina     
Gerhard     
Herman*1365     


Katharina van Keppel

Katharina van Keppel.

tr. (Heidenrich, ongeveer 55 jaar oud) circa 1415
met

Heidenrich, die Junge, (Heinrich) von Oer auf Kakesbeck, zn. van Diederich von Oer en Neyse von Wickede, geb. circa 1360, ovl. (minstens 72 jaar oud) tussen 1432 en 1433,
stamvader van de de drie nageslachten, tr. (3) met Godeke von Drost


Godeke von Drost

Godeke von Drost, geb. circa 1360, Erbin zu Kakesbeck, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) in 1377.

tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) circa 1383
met

Heidenrich, die Junge, (Heinrich) von Oer auf Kakesbeck, zn. van Diederich von Oer en Neyse von Wickede, geb. circa 1360, ovl. (minstens 72 jaar oud) tussen 1432 en 1433,
stamvader van de de drie nageslachten, tr. (2) met Katharina van Keppel, dr. van Hermann van Keppel en Sophie von Korff.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bernhard*1387  Ü1422  35


Gerhard van Keppel

Gerhard van Keppel.

tr.
met

Locke .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman  Ü1433   


Locke

Locke .

tr.
met

Gerhard van Keppel, zn. van Hermann van Keppel en Sophie von Korff.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman  Ü1433