Genealogische website van Cees Hagenbeek
Neeltje Louwen
Neeltje Louwen1,2, ovl. na 28 jun 1634,
, uit RA Naaldwijk 1597: Neelgen Louwen, weduwe wijlen Joachim Pietersz zaliger, geassisteert met haer gecoren voocht in desen Thomas Adriaensz, transporteerde t.b.v. Willem Pieter Jacobsz. een huijs ende erve enz. met barch en met den til, staende ende gelegen op Vreuchden Hil .. gelijck Joachim Pietersz. die hier heeft gebruyct . voor 54 gulden.

tr. voor 1585
met

Joachim Pietersz van Staalduinen1,2, geb. Zandambacht in 1522, ovl. Naaldwijk voor 26 apr 1597,
, hij bezat een huis op Vreuchdenhil in Naaldwijk onder Patijnenburg. Een hil is een door mensenhanden opgeworpen heuvel in een buitendijks gebied. Vreuchdenhil komt voor in het kaartboek van Naaldwijk van 1625. Daarnaast bezat hij sedert omtrent 1564 de Westwaartse Stomperdijkse Tiende. Beginnende van de Slimpat voorst strekkende naar Honsholredijk en de Molelaen Bij de doop van dochter Geertje is hij 74 jaar. Uit RA Naaldwijk op 15 sep 1596: Joachim Pietersz, wonende binnen deze dorpe van Naeltwijck, bekende dat hij Tomas Adriaensz, duijnmeijer tot Sgravensande, zijn swaeger (=schoonzoon), schuldigh is uijt saecke van geleende penninghen in borchtocht voor hem verschooten 68 guldens ... hypotheqeert zijn huijs, barch enz. op Vreuchdenhil, tr. (1) met Martgen Thonisdr de Oude2, dr. van Anthonis Cornelisz en Aeltge Zijmonsdr. Uit dit huwelijk een zoon.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht 1968 (OV 001), 1968 (blz. 120)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 326)


Gerrit Cornelis Keth
Gerrit Cornelis Keth1,2, geb. circa 1565, ovl. voor 1623.

tr. (1)
met

Maritgen Clemensdr1,2,
, woonde te Koudekerk.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1600 Koudekerk    
Clement*1599  †1670  71
Cornelis*1597     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
5.Notariele akte Leiden (Notar 368), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 155, Foyt Gijsbertsz. van Sijp, Leiden, van 1613 tot 1653 (10 nov 1615 akte 439)


Maritgen Clemensdr
Maritgen Clemensdr1,2,
, woonde te Koudekerk.

tr.
met

Gerrit Cornelis Keth1,2, zn. van Cornelis Willemsz Keth (schout te Koudekerk van 1589-1599) en Beatrix Gerritsdr, geb. circa 1565, ovl. voor 1623, geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beatrix*1600 Koudekerk    
Clement*1599  †1670  71
Cornelis*1597     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Beatrix Gerrits Keth
Beatrix Gerrits Keth1,2, geb. Koudekerk circa 1600.

tr. Koudekerk op 2 feb 1625
met

Willem Claasz van Klaveren1,2, veehouder in de Lagewaard.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aelbert~1631 Koudekerk    Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 256)
2.Notariele akte Leiden (Notar 390), RA Leiden, Not. Arch .504, Inventarisnr.: 325, Cornelis Dircxsz van Groyelande, Leiden, 1639 (29 jan 1639 akte 16)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 37)
4.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 196)


Willem Jorsz Keth
Willem Jorsz Keth1,2,3, geb. Koudekerk circa 1500, landbouwer Koudekerk, ovl. circa 1571,
, pachtte de Hoorntgensweer van Sint Catharina Gasthuis te Leiden.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1535  †1616  81
Dirk     Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 101)
3.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
4.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 107)


Joris Claasz Keth
Joris Claasz Keth1,2, landbouwer Koudekerk en leenman te Warmond, ovl. na 22 okt 1478,
, Pachtte 14 morgen land in 1514, genaamd de Hoorntgensweer.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem*1500 Koudekerk †1571  71Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 107)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 111)
4.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)


Claes Dircksz Keth
Claes Dircksz (Nicolaas Dirksz) Keth1,2,3, landbouwer Koudekerk, leenman te Warmond 1465, 1472, schout te Koudekerk in 1500, ovl. tussen 1472 en 22 okt 1478 ,
, vermeld in 1465 en in leen 58½ morgen land in Koudekerk gemeen in een weer van 18 morgen, waar Nikolaas Dirksz, vader van de leenman, op woont, belend ais nr. 57, (1472: jaarlijks 12 waardig).
25-5-1465: Dirk Nikolaasz. (Ket) bij opdracht uit eigen, eventueel te komen op zijn vader, 570 fo. 90, LRK 283 fo. 74.

tr.
met

Catrijn Dircksdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris  †1478   Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel II (OV Rijnland II), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1992 (blz. 38)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 111)
3.Over de oudste generaties Ket(H) te Koudekerk en omgeving (B 239), Tijdschrift "Mensen van Vroeger", 1975 (blz. 170)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 5)
5.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 115)


Gerrit smijt Claesz
Gerrit smijt Claesz.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes  †1519   


Neeltje Wollebrant Jansdr
Neeltje Wollebrant (Neeltje Wollebrand Jans) Jansdr (Boot), geb. circa 1440, ovl. in 1446 (1467).

tr. circa 1458
met

Doen Beyensz de jonge (Doen Beijense(de jonge)) van Driel op 28- 1-1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, schepen van Poortugaal 1491 en 1507, testeert op 6- 1-1513, van Doens, Beijenszn de jonge.
Stichter van de grote memorielanden te Poortugaal. Hij werd op 28 januari 1485 beleend met de leengoederen van zijn vader, zn. van Beije Doensz van Driel (schepen van Poortugaal in 1458 en 1463) en Lijsbeth Bartelmeesdr Drapenier, geb. Poortugaal in 1434, schepen van Poortugaal, ovl. Poortugaal op 6 dec 1515 (15 dec 1515),
, Doen Beijensz (de jongere), ? < dec 1515, beleend met de leengoederen van zijn vader in 1495, schepen Poortugaal 1491; tr. (2) (H)aeskin, die met haar zoon Cornelis Doensz haar memorie vestigde op haar huis en erf waarin Cornelis woond
Doen Beijensz. werd op 28-01-1485 beleend door de Hofstad van Putten met de goederen van zijn vader. Hij was de fondateur van de "Grote Memorielanden" aldaar. Hij testeerde op 06-01-1513. Doen Beyens: "Disponeerende van syne goederen heeft gewild, dat op den oudsten en naasten van syne Descendenten tot een eeuwige memorie soude succederen seeckere omtrent een en twintig gemeten lants, geleegen in Poortugaal; Mitsgaders nog seeckere omtrent veertien gemeten lants, geleegen als vooren, omme bij denselven als patroon of patronesse geconfereert te worden, aan yemand van de descendenten, van den voorgeschreven fondateur omme den zelven uit het innekomen viccary te laten stuydeeren, bequam te maken en onderhouden tot een priester". Op de secretarie van Poortugaal werd in de 17e en 18e eeuw een parenteelstaat (afstammingslijst) bijgehouden van bovengenoemde landerijen, de zogenaamde "Grote Memorielanden".
HET GESLACHT COUWENHOVEN EN DE,GESLACHTBOOM
OFTE DE AFKOMSTELINGEN VAN DOEN BEYENSE VAN DRIEL” door G. J. Vermaat
Op het artikel van Ir. J. A. van der Giessen over Het geslacht Kouwenhoven in,Ons Voorgeslacht” 1962, blz. 118, kunnen
nog de volgende aanvulling geven. Oudere gegevens zijn nl. te vinden in de leenkamer van Holiand. Op 21 maart 1368 kriigen de broers Hughe en Willem Waddiins van Zweder van Abcoude, heer van Putten enz, in leen ieder de helft van een drogendiik in Oedenvliet. De percelen dijk liggen aan weersziiden van het huis van Hughe Waddiins,dat men heet Coudenhove”, (leenkamer, inv. 78, fol. 214). Op 31 december 1434 draagt Willem Hughe Waddiins de beide percelen over aan Hughe Adriaens, die er mee beleend wordt en weer wordt het huis Coudenhove genoemd,daar Willem Hughe placht te wonen”, [leenkamer, inv. 78, fol. 271). Later bliikt een deel van de diik ook deze naam te dragen, want op 31 december 1548 wordt Commer Beyensz. na overdracht door Pieter Wadde beleend met een stuk dijk genaamd Coudenhoven en gelegen in Oedenvliet (=Hoogvliett. 11 Op dezelfde dag draagt Piste: Wadde het tweede perceel diik, genaamd Coenewarde, over aan Ysbrant Jansz. (leenkamer, inv. 127, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 20). Aan de hand van de verdere beleningen met de diik genaamd Coudenhoven leren wij de nakomelingen van Commer Beyensz. kennen, [indien deze voorkomen in het bovengenoemde artikel Kouwenhoven, wordt hiernaar verwezen met de cijfers tussen haakjes). Bij de data uit de leenkamer moet in aanmerking worden genomen, dat na het overlijden van een leenman het leen opnieuw verzocht moest worden binnen een jaar en een dag.
9-7-1565: Cornelis Commersz. bij dode von zijn vader CommernBeyensz. (leenkamer, inv. 130, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol.24~0.1. Hij is onmondig, zodat zijn (half?lbroer en voogd Evert Thonisz. hulde doet, bovendien is het leen niet op tiid verzocht en moet hiervoor nu een dubbel heergewaad worden betaald.
27-6-1613: Pieter Cornelisz. (lla) bij dode van zijn vader Cornelis Commersz. (leenkamer, inv. 141, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 12vo.l.
20-6-1640: Wouter Pietersz. (lla, 11 bii dode van zijn vader Pieter Cornelisz. (leenkamer, inv. 148, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 38~0.). Hij is onmondig en zijn oom tenardt Cornelisz.
Couwenhoven (Ilb] doet hulde. Op 26 februari 1648 verheft hij zelf zijn leen.
27-3-1658: Cornelis Pietersz. Couwenhoven flla, 2) bij dode van zijn broer Wouter Pietersz. (leenkamer, inv. 153, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 8~0.1.
Lommer Beyensz. wordt op 29 october 1551 beleend na overdracht door Adriaen Heermansz. met de helft van de Lombaertschen dijk, zuidwaarts strekkende van de andere helft tot de Driendijk toe, achter Commer Beyenszoons huis.
Het leen wordt enkele generaties niet verzocht, totdat van de zijde van de leenkamer een aanmaning komt. Op 2 october 1648 stuurt Pieter Cornelisz. Couwenhoven Illcl een verzoek in om er mede beleend te mogen worden en legt hierbii de volgende acte over: Grietgen Pieters, weduwe van Cornelis Commersz . Couwenhoven, met haar gecoren voogd Claes Claesz. Wey verklaart voor notaris Cornelis Nieupoort te Schiedam, dat zij dd. 22-9-1612 voor schout en schepenen van Hoogvliet haar kinderen heeft uitgekocht, waarbij haar zoon Pieter ontvangen heeft de woning waarin zij woont,wezende huys, kete, schuyr, bargen ende plantagie”, verder de Lombaertschen dijk, beginnende van de leendijk Couwenhoven, strekkende oostwaarts tot de dijk, toekomende de heer van Sprang of de kinderen van jonkheer Tuyl, en 8 hond bruikwaar land. (Blijkens leenkamer, inv. 232, fol. 152vo, is de dijk van de heer van Sprang de andere helft van de Lombaertschen dijk). Op 5 maart 1649 wordt Pieter, wonende te Hoogvliet, er mee beleend, maar moet dan tweemaal het dubbele heergewaad betalen. (Leenkamer, inv. 151, cap. Arckel, Putte en Strijen, fol. 1~0.1. Zijn moeder is inmiddels overleden. Op 19 november 1686 wordt Japhet Pietersz. Couwenhoven (llc, 11 te Hoogvliet ermee beleend bij dode van zijn vader Pieter Cornelisz. Couwenhoven, (leenkamer, inv. 232, fol. 1501. Op 13 mei 1688 wordt hii bovendien nog beleend na overdracht door Neeltgen Vincents met 7 lijnen land te Hoogvliet en een dijk genaamd Coenewaerde, hij woont dan te Dircxland. (Leenkamer, inv. 232, fol. 105 en 165~0.1. Op 20 october 1721 volgt na zijn overlijden zijn dochter Annetje Japhets Couwenhoven te Hoogvliet, oud omtrent 26 iaar, hem op, waarbii haar oom Pieter Westduel, schout van Pernis, hulde doet. (Leenkamer, inv. 232, fol. 10 .5~0. en 165~0.). Tenslotte wordt op 19 december 1771 Cornelis Tiisz. Pons beleend bii dode van zijn moeder Annetie Japhets Couwenhoven, weduwe van Tijs Jacobsz. Pons, (leenkamer, inv. 232, fol. 105~0. en 165~0.1.
In een acte van scheiding, gemaakt tussen de erfgenamen van Pieter Cornelisz. Kouwenhoven en Lijsbeth Bastiaens dd. 28 mei 1661, wordt een opsomming gegeven van de landerijen die tot de boedel behoren, nl. 20 gemet land in Barendrecht, 5 in ‘t Roosant, 2 in Lombardiien (Pernis), 2 in Hoogvliet en 6 in het land van Poortuqaal. Reeds eerder is ‘in samenwerking met de heer C. Hoek in,Ons Voorgeslacht” 1958, blz. 115, de aandacht er op gevestigd, dat de meeste leden van het nageslacht in mannelijke lijn van Doen Beyensz, overleden 1515, ten onrechte in de,Geslachtboom etc.” worden aangeduid met de familienaam,Van Driel”. In tabel I is schematisch aangegeven in welke generaties bewijsbaar
een geslachtsnaam verschijnt; hierin zijn alle meisjes en van de mannen degenen, van wie geen geslachtsnaamdragers afkomen, weggelaten, tr. (2) met Aeskin Cornelis Hoogendijck. Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beyen*1462 Poortugaal †1549 Poortugaal 87
Cornelis*1470 Poortugaal †1542 Poortugaal 72
Willem*1478  †1560  82


N van Reigersbergh
N van Reigersbergh.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Jan Reigersbergen
Jan Reigersbergen.


Jan Janse van Reigersbergh
Jan Janse van Reigersbergh.

tr. circa 1539
met

Stijne Jacobs Vordael.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1547  †1602 Veere 55


Stijne Jacobs Vordael
Stijne Jacobs Vordael.

tr. circa 1539
met

Jan Janse van Reigersbergh.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1547  †1602 Veere 55


Jan Thomasz Griffijn
Jan Thomasz Griffijn, ged. Overschie op 18 dec 1644 (getuige: Lijsbet Thomas), meester scheepstimmerman.

otr. Rotterdam op 4 jul 1666, tr. Hillegersberg op 18 jul 1666
met

Agnietje Boon


Agnietje Boon
Agnietje Boon.

otr. Rotterdam op 4 jul 1666, tr. Hillegersberg op 18 jul 1666
met

Jan Thomasz Griffijn, zn. van Thomas Griffijn (smid) en Lijsbeth Ariens, ged. Overschie op 18 dec 1644 (getuige: Lijsbet Thomas), meester scheepstimmerman


Hendrik I van Montfoort
Hendrik I van Montfoort (de Rovere), geb. circa 1250, ovl. tussen 12 jan 1299 en 9 jan 1300 ,
, Vermeld 1282-1298.

tr. in 1280
met

NN van Bosinchem en Vianen, dr. van Zweder I van Bosinchem en Vianen en Margaretha Jacobsdr van Vlotstale, geb. circa 1250, ovl. circa 1300.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld     
Zweder I*1280  †1328  48
Lijsbeth  †1327   


Roelof de Rovere van Montfoort
Roelof de Rovere van Montfoort, geb. circa 1200, ovl. in 1262.

tr. circa 1230
met

Odilia van Montfoort (Oda van Benthem), dr. van Hendrik van Rode ridder (heer van Mierlo of Boxtel) en Heilwig , geb. circa 1200, ovl. voor 1262.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I*1250  †1299  49
Catharina  †1296   


Odilia van Montfoort
Odilia van Montfoort (Oda van Benthem), geb. circa 1200, ovl. voor 1262.

tr. circa 1230
met

Roelof de Rovere van Montfoort, zn. van Jan de Rover en Plectrude van Stoutenburg, geb. circa 1200, ovl. in 1262.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik I*1250  †1299  49
Catharina  †1296   


Jan de Rover
Jan de Rover.

tr.
met

Plectrude van Stoutenburg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1200  †1262  62


Plectrude van Stoutenburg
Plectrude van Stoutenburg.

tr.
met

Jan de Rover.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Roelof*1200  †1262  62