GensDataPro persoonskaarten 240-259
Thomas Heurnius

Dr Thomas Heurnius1, geb. te Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. (49 jaar oud) te Utrecht op 1 mei 1633, begr. te Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633.

  • Vader:
    prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601, tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576.
 

tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) (1) te Utrecht op 3 sep 1605
met

Deliana Hessels1,2,3, dr. van Adriaan Hessels en Margaretha van Mierlo, geb. te Utrecht op 12 aug 1583, wed. Jacob de Joure, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht op 29 okt 1621.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan~1606 Utrecht †1655 Utrecht 48
Jacobus~1608 Utrecht †1633 Utrecht 24
Christina~1610 Utrecht    
Adrianus~1613  †1658  44
Margaretha~1616 Utrecht    
Geertruy~1617  †1655  37
Paulus~1621 Utrecht †1674  52

tr. (40 jaar oud) (2) te Utrecht op 25 jul 1624
met

Hillegonda Hovenaer, dr. van Lambert Hovenaer (burgemeester Culemborg), geb. te Culemborg, tr. (1) met Adriaen van Helsdingen, geb. te Culemborg.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), Type: Algemene bron, datum: van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), Type: Algemene bron, datum: van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 137)


Deliana Hessels

Deliana Hessels1,2,3, geb. te Utrecht op 12 aug 1583, wed. Jacob de Joure, ovl. (38 jaar oud) te Utrecht op 29 okt 1621.

tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) te Utrecht op 3 sep 1605
met

Dr Thomas Heurnius1, zn. van prof dr Joannes Heurnius (Med.hoogleraar in Leiden) en Christine Beijer, geb. te Leiden op 26 sep 1583, notaris te Utrecht, ovl. (49 jaar oud) te Utrecht op 1 mei 1633, begr. te Utrecht (St. Jan) op 6 mei 1633, tr. (2) met Hillegonda Hovenaer, (Hillegonda tr. (1) met Adriaen van Helsdingen.).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan~1606 Utrecht †1655 Utrecht 48
Jacobus~1608 Utrecht †1633 Utrecht 24
Christina~1610 Utrecht    
Adrianus~1613  †1658  44
Margaretha~1616 Utrecht    
Geertruy~1617  †1655  37
Paulus~1621 Utrecht †1674  52Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), Type: Algemene bron, datum: van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), Type: Algemene bron, datum: van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 137)


Johan Heurnius

Johan Heurnius, ged. te Utrecht op 29 okt 1606, kanunnik Kapittel St. Jan te Utrecht, raad en vroedschap Utrecht, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Utrecht op 7 jan 1655.

tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Utrecht op 21 okt 1630
met

Maria van Helsdingen, dr. van Adriaen van Helsdingen en Hillegonda Hovenaer, ovl. te Utrecht (Buurkerk) op 16 apr 1637.

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Utrecht (Catharijnekerk) op 24 apr 1638
met

Margaretha Uyttenbogart, dr. van Peter Uyttenbogart en Maria le Petit, geb. in 1608, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Utrecht op 1 jun 1674.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1645 Utrecht †1705 's-Hertogenbosch 59Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF 001), Type: Algemene bron, datum: van 1883 tot 1905
2.De Wapenheraut (WH), Type: Algemene bron, datum: van 1897 tot 1920
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 137)


Adriaan Hessels

Adriaan Hessels.

tr.
met

Margaretha van Mierlo.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana*1583 Utrecht †1621 Utrecht 38


Margaretha van Mierlo

Margaretha van Mierlo.

tr.
met

Adriaan Hessels.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Deliana*1583 Utrecht †1621 Utrecht 38


Joannes Heurnius
 

prof dr Joannes Heurnius, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601.

tr. (resp. 33 en 20 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576
met

Christine Beijer, dr. van Wilhelmus Beyer (kanunnik ten Dom in 1566) en Margaretha Lijster, geb. te Utrecht op 9 dec 1555, ovl. (48 jaar oud) te Utrecht overleden aan de pest (Leiden) op 11 sep 1604.
Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht.
Christine is vernoemd naar haar grootmoeder, de vrouw van Gerardus Lijstrius. Johannes Heurnius was lijfarts van de prins van Oranje.Mr. Johannes Heurnius, Med. Doct, is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Cristine Beyerts tot Utrecht, alwair hij in den raet vercosen wert, maer meerder geneicht totte exercitie van de medecinen is tot Leyden beroepen ende daer mettertijt geworden professor in ea facutate primarius et principis archiatriae, wiens ervarentheit soe in theoria als praxi syne boecken getuygen, doch wesende seer calcule gequelt, heeft dselve hem na viel torment het leven benomen tot Leyden in de Peterskerck begraven in Augusto 1601, ende syn huysfr. is hem na 3 iaeren gevolcht met 3 kinderen aende pest gestorven."D. Joannes Heurnius sterff tot Leijden anno 1601, aug. 11 stylo novo, op een Saterdach 's morgens een quartier nae vijff uren, op het Bagijnhof achter de kerck in het huisch geteyckent met N xxx in de camer beneden daer de drie scuyfraemkens staen." "Christina Beijers sijn huysvrouw sterff anno 1604, den 26 sept. stylo novo op een Sonnendach t's avonts de klock thien slaende, aen de pest als sij drie daegen sieck geweest was, in het vs. huysch in de beneden camer daer het tuyntien ende keldertien aen respondeert.".
Dr. Johannes Heurnius, geb. Utrecht 25 jan. 1543 (oude stijl), raad en schepen aldaar (1579), hoogleraar in de medicijnen te Leiden (1581), hij is ses maal Rector Magnificus in die universitijt geweest, overleden Leiden 11 aug. 1601, naar sijn doot heeft men in sijn lichaam seeven steenen bij openinge gevonden, die van sijn soon Otto bewaart sijn geworden, van gedaente als een grooten eijkel, alle van gelijck gewigt, weegende elck twee dragmas; hij is gelijck oock sijn vrouwe begraaven in Sinte Peeters kerke tot Leijden, voor de noorderdeur, waardoor men int choor gaet, naast een hoeckpilaar, int selve graf, daar Rombertus Dodoneus, sijn collega, voor hem begraaven is en wiens graftschrift in een steen gesneeden nog aen voors. pilaar hangt, zn. van Otto van Heurne, wijnkoper te Utrecht, en Geertruyt van Velsen; tr. Utrecht 1 maart 1576 Christina Beijer, geb. ald. 9 dec. 1555, t Leiden 26 sept. 1604 (door de pest, op haar 49ste jaar), dr. van Willem Beijer, kanunnik ten Dom, en Margareta Lijster.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1577 Utrecht †1652 Leiden 74
Johan*1579 Utrecht †1581 Leiden 2
Johan*1581 Leiden    
Thomas*1583 Leiden †1633 Utrecht 49
Lidia*1585 Leiden    
Isaac*1586 Leiden †1597  10
Abraham*1586 Leiden †1604  17
Justus*1587 Leiden †1674  86
Susanna*1589 Leiden †1604  14
10 Margaretha*1591 Leiden †1604  13
11 Isabella*1594 Leiden †1662 Utrecht 67Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (78)
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 140)


Christine Beijer

Christine Beijer, geb. te Utrecht op 9 dec 1555, ovl. (48 jaar oud) te Utrecht overleden aan de pest (Leiden) op 11 sep 1604.

tr. (resp. 20 en 33 jaar oud) te Utrecht op 4 mrt 1576
met

prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. te Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van te Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van te Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. (58 jaar oud) te Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601.

 
.
Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht.
Christine is vernoemd naar haar grootmoeder, de vrouw van Gerardus Lijstrius. Johannes Heurnius was lijfarts van de prins van Oranje.Mr. Johannes Heurnius, Med. Doct, is na syne Italiaense reyse thuys comende gehijlict aen Cristine Beyerts tot Utrecht, alwair hij in den raet vercosen wert, maer meerder geneicht totte exercitie van de medecinen is tot Leyden beroepen ende daer mettertijt geworden professor in ea facutate primarius et principis archiatriae, wiens ervarentheit soe in theoria als praxi syne boecken getuygen, doch wesende seer calcule gequelt, heeft dselve hem na viel torment het leven benomen tot Leyden in de Peterskerck begraven in Augusto 1601, ende syn huysfr. is hem na 3 iaeren gevolcht met 3 kinderen aende pest gestorven."D. Joannes Heurnius sterff tot Leijden anno 1601, aug. 11 stylo novo, op een Saterdach 's morgens een quartier nae vijff uren, op het Bagijnhof achter de kerck in het huisch geteyckent met N xxx in de camer beneden daer de drie scuyfraemkens staen." "Christina Beijers sijn huysvrouw sterff anno 1604, den 26 sept. stylo novo op een Sonnendach t's avonts de klock thien slaende, aen de pest als sij drie daegen sieck geweest was, in het vs. huysch in de beneden camer daer het tuyntien ende keldertien aen respondeert.".
Dr. Johannes Heurnius, geb. Utrecht 25 jan. 1543 (oude stijl), raad en schepen aldaar (1579), hoogleraar in de medicijnen te Leiden (1581), hij is ses maal Rector Magnificus in die universitijt geweest, overleden Leiden 11 aug. 1601, naar sijn doot heeft men in sijn lichaam seeven steenen bij openinge gevonden, die van sijn soon Otto bewaart sijn geworden, van gedaente als een grooten eijkel, alle van gelijck gewigt, weegende elck twee dragmas; hij is gelijck oock sijn vrouwe begraaven in Sinte Peeters kerke tot Leijden, voor de noorderdeur, waardoor men int choor gaet, naast een hoeckpilaar, int selve graf, daar Rombertus Dodoneus, sijn collega, voor hem begraaven is en wiens graftschrift in een steen gesneeden nog aen voors. pilaar hangt, zn. van Otto van Heurne, wijnkoper te Utrecht, en Geertruyt van Velsen; tr. Utrecht 1 maart 1576 Christina Beijer, geb. ald. 9 dec. 1555, t Leiden 26 sept. 1604 (door de pest, op haar 49ste jaar), dr. van Willem Beijer, kanunnik ten Dom, en Margareta Lijster.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1577 Utrecht †1652 Leiden 74
Johan*1579 Utrecht †1581 Leiden 2
Johan*1581 Leiden    
Thomas*1583 Leiden †1633 Utrecht 49
Lidia*1585 Leiden    
Isaac*1586 Leiden †1597  10
Abraham*1586 Leiden †1604  17
Justus*1587 Leiden †1674  86
Susanna*1589 Leiden †1604  14
10 Margaretha*1591 Leiden †1604  13
11 Isabella*1594 Leiden †1662 Utrecht 67


Otto Jansz van Huern

Otto Jansz van Huern1,2, 78 Jrg. 1983, kolom 221, CD-rom pag. 135,3, geb. te IJsselstein circa 1515, groothandelaar in wijnen, burger van te Utrecht, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Utrecht op 28 aug 1583.

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) te Utrecht op 15 jul 1541
met

Geertruy van Velsen2,3, dr. van Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr, geb. te Utrecht circa 1516, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te overluid te Utrecht in de Dom op 12 jan 1604.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1543 Utrecht †1601 Leiden (Pieterskerk) 5811 
Agneta  †1626   
Lubbertus  †1631   
Thomas  †1612   
Johanna     
Elisabeth     
Emerentia     
Geertruy  †1605   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (78)
3.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 140)
4.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995


Geertruy van Velsen

Geertruy van Velsen1,2, geb. te Utrecht circa 1516, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te overluid te Utrecht in de Dom op 12 jan 1604.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht op 15 jul 1541
met

Otto Jansz van Huern3,1, 78 Jrg. 1983, kolom 221, CD-rom pag. 135,2, zn. van Johan Baron van Horne (baron van Boxtel) en Agneta Ockers, geb. te IJsselstein circa 1515, groothandelaar in wijnen, burger van te Utrecht, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Utrecht op 28 aug 1583.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes*1543 Utrecht †1601 Leiden (Pieterskerk) 5811 
Agneta  †1626   
Lubbertus  †1631   
Thomas  †1612   
Johanna     
Elisabeth     
Emerentia     
Geertruy  †1605   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883 (78)
2.Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie (JCBG 2011), Type: boek, Uitgever: CBG, Plaats: ‘s-Gravenhage, Uitgegeven: vanaf 1947 (blz. 140)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Thomas van Nieuwkercke

Jonker Thomas van Nieuwkercke Dns. Nob, priester, kanunnik, deken, deken van de St. Pieter te Utrecht van 1515 tot 1528, deken van de St. Jan te Utrecht na 1528, ovl. te Utrecht op 19 aug 1556.

tr.
met

Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr, dr. van Rijck Lubbertszoonsdr,
enig erfgenaam van Henrick Evertsz van Suylen, en de geïnstitueerde erfgenamen van diens weduwe Alit Jan Jacobsdr van Rotterdam, transporteren een huis omtrent de Plompetoren te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     
Thomas     


Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr

Elisabeth Rijck Lubbertszoonsdr.

tr.(1)
met

Jonker Thomas van Nieuwkercke Dns. Nob, zn. van Ridder Johann von Neukirchen (Herr zu Neukirchen bij Wevelinghoven) en Clara van Ameldonck, priester, kanunnik, deken, deken van de St. Pieter te Utrecht van 1515 tot 1528, deken van de St. Jan te Utrecht na 1528, ovl. te Utrecht op 19 aug 1556.
enig erfgenaam van Henrick Evertsz van Suylen, en de geïnstitueerde erfgenamen van diens weduwe Alit Jan Jacobsdr van Rotterdam, transporteren een huis omtrent de Plompetoren te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Clara     
Thomas     

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruy*1516 Utrecht †1604 overluid te Utrecht 88


Johan van Horne

Johan Baron van Horne1,2, Jrg 1942, kolom 26 e.v. CDrom pag. 19 e.v., geb. circa 1479, baron van Boxtel, Baron van Boxtel, Graaf van Baucignies, offiicier onder Frederik van Egmond, graaf van Buren, officier onder Lodewijk II van Hongarije, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Mohácsz op 29 aug 1526.

tr. (ongeveer 36 jaar oud) te IJsselstein in 1515
met

Agneta Ockers2, Jrg 1942, kolom 26 e.v. CD-rom pag. 19 e.v., dr. van Ocker Ockersz (burgemeester van IJsselstein), ovl. te IJsselstein circa 1520.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1515 IJsselstein †1583 Utrecht 68Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Agneta Ockers

Agneta Ockers1, Jrg 1942, kolom 26 e.v. CD-rom pag. 19 e.v., ovl. te IJsselstein circa 1520.

tr. (Johan ongeveer 36 jaar oud) te IJsselstein in 1515
met

Johan Baron van Horne2,1, Jrg 1942, kolom 26 e.v. CDrom pag. 19 e.v., zn. van Jacob II graaf van Horne (graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc.) en Anna jonkvrouwe van Kerckem (gravin van Aremberg), geb. circa 1479, baron van Boxtel, Baron van Boxtel, Graaf van Baucignies, offiicier onder Frederik van Egmond, graaf van Buren, officier onder Lodewijk II van Hongarije, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Mohácsz op 29 aug 1526.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto*1515 IJsselstein †1583 Utrecht 68Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995


Ocker Ockersz

Ocker Ockersz, burgemeester van IJsselstein.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agneta  †1520 IJsselstein  


Jacob II van Horne

Jacob II graaf van Horne1,2, geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 8 okt 1502, begr. te Weert Franciskanerklooster.

relatie(1)
met

Anna jonkvrouwe van Kerckem1,2, gravin van Aremberg.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1479  †1526 Mohácsz 47
Johanna  †1558 Tongelre bij Eindhoven  

tr. (minstens 20 jaar oud) (2) tussen 22 apr 1470 en 4 jun 1470 
met

Johanna van Gruuthuuse.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1540   

tr.(3)
met

Philippine von Württemberg, geb. na 1453, ovl. (hoogstens 22 jaar oud) te Weert op 4 jun 1475.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Anna jonkvrouwe van Kerckem

Anna jonkvrouwe van Kerckem1,2, gravin van Aremberg.

relatie
met

Jacob II graaf van Horne1,2, zn. van Jacob I heer van Horne (na 1450 graaf van Horn) en Johanna van Moers-Saarwerden, geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 8 okt 1502, begr. te Weert Franciskanerklooster, tr. (2) met Johanna van Gruuthuuse, tr. (3) met Philippine von Württemberg.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1479  †1526 Mohácsz 47
Johanna  †1558 Tongelre bij Eindhoven  Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Johanna van Gruuthuuse

Johanna van Gruuthuuse.

tr. (Jacob minstens 20 jaar oud) tussen 22 apr 1470 en 4 jun 1470 
met

Jacob II graaf van Horne1,2, zn. van Jacob I heer van Horne (na 1450 graaf van Horn) en Johanna van Moers-Saarwerden, geb. circa 1450, graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 8 okt 1502, begr. te Weert Franciskanerklooster, relatie (1) met Anna jonkvrouwe van Kerckem1,2, tr. (3) met Philippine von Württemberg.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1540   Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Type: Algemene bron, veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883


Jacob I van Horne

Jacob I heer van Horne, geb. te Weert na 1417, na 1450 graaf van Horn Rijksgraaf van Horn (benoemd door keizer Frederik III, heer van Horn, Altena, Weert,) Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny, verheven tot graaf van Horn 1450, stichter van het Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert en treed daar in 1486, Rijksgraaf van Horn, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw van Gerard van Vlodorp te Weert in 1461, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Weert tussen 3 mei 1488 en 13 mei 1488 , begr. (Franciscanerklooster).

 

tr. (resp. hoogstens 31 en ongeveer 28 jaar oud) in 1448 (vlgs. LGZ/U al in 1441 gehuwd)
met

Johanna van Moers-Saarwerden, dr. van Frederik IV (Walraven) van Moers (graaf van Saarwerden, graaf van Moers, heer van Baer en Lathum, ridder in de Orde van het Gulden) en Engelberta van Kleef-Mark, geb. circa 1420, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op 2 apr 1461.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1450  †1502 Weert 52
Walpurgis  †1476   
Frederik  †1486   


Johanna van Moers-Saarwerden

Johanna van Moers-Saarwerden, geb. circa 1420, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op 2 apr 1461.

tr. (resp. ongeveer 28 en hoogstens 31 jaar oud) in 1448 (vlgs. LGZ/U al in 1441 gehuwd)
met

Jacob I heer van Horne, zn. van Willem VII van Horne (heer van Horn, Altena en Weert) en Johanna (Jeanne) de Montigny (vrouwe van Montigny en Oostervant), geb. te Weert na 1417, na 1450 graaf van Horn Rijksgraaf van Horn (benoemd door keizer Frederik III, heer van Horn, Altena, Weert,) Nederweert, Kortessem, Wessem en (een deel van) Montigny, verheven tot graaf van Horn 1450, stichter van het Franciscanerklooster te Aldenborg bij Weert en treed daar in 1486, Rijksgraaf van Horn, vertegenwoordiger bij de kloosterbouw van Gerard van Vlodorp te Weert in 1461, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Weert tussen 3 mei 1488 en 13 mei 1488 , begr. (Franciscanerklooster).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1450  †1502 Weert 52
Walpurgis  †1476   
Frederik  †1486   Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Type: Algemene bron, veld 2: Nederlandse Genealogische Vereniging, plaats: Amsterdam, datum: van 1946 tot 1995


Willem VII van Horne

Willem VII van Horne, geb. na 1374, heer van Horn, Altena en Weert, voogd van te Thorn in 1417, ovl. (hoogstens 59 jaar oud) te Aix-la-Chapelle in het huis "Horn" in de Jacobsstrasse in Aken op 23 jul 1433, begr. te Aken [Duitsland] (Aachen [D], Dominicanerklooster).

tr. (resp. hoogstens 33 en ongeveer 15 jaar oud) op 23 jan 1407
met

Johanna (Jeanne) de Montigny, dr. van Jean III de Montigny (heer van Montigny -en-Ostrevant) en Eléonore I de Quesnes (burggravin van Poix), geb. circa 1392, vrouwe van Montigny en Oostervant.

 

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1417 Weert †1488 Weert 71
Mahaud