Genealogische website van Cees Hagenbeek
Ansa
Ansa .

tr.
met

Desideriu der Lombarden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Desiderata     


NN Ariensdr
NN Ariensdr.

tr. circa 1570
met

Adriaen Cornelis Coppert1,2, zn. van Cornelis Ariensz Coppert (molenmeester), geb. Maasland circa 1533, bouwman, ovl. tussen 1 jan 1612 en 2 feb 1615 ,
, op 24-5-1607 laten Adriaen Cornelis Coppert en Lijsbeth Huygen hun testament maken bij notaris Harman Cornelis Overgaeu te Delft. Hieruit blijkt dat de oudste zoon reeds overleden is en twee kinderen heeft nagelaten. Het luidt als volgt:
Up huyden compareerden voor mij, openbaer notaris, ter presentie van de getuygen, ondergeschreven d,eersame Adriaen Cornelisse Coppert ende Lijsbeth Huygensdr, echteman ende wijff, woonende in de Duyffpolder, mijn notario bekent etc. Hebben voorts zijluyden testateuren besproocken ende gelegateert bijdeesen aende twee kinderen van Cornelis Arienszoon Coppert heurluyden testateuren zoon was zaliger gedachte, mit naemen Henrick Corneliszoon ende Maritge Cornelisdochter, teweeten d'voornoemde Hendrick Corneliszoon vijftich gulden boven noch gelijcke vijftich gulden, weesende zijn moeders bewijs, bij zijn voornoemde vader beweesen ende verseeckere upte woninge ende landen bijden voornoemde Cornelis Ariensse achtergelaten ende mits de deselve theijt zijns boels bij den testateuren angevoert zijnde. Ende Maritgen Cornelisdochter hondert gulden eens te ontfangen, buyte gereetste goederen bijde testateuren nae te laten aleer tot deelinge ofte paertinge vande selve goederen bij henluyden testateuren kinderen ofte kintskinderen sal werden geprocedeert integaende ende secludeerende zijluyden testateuren bijdeesen haere voornoemde zoons twee kinderen ende derselver descendenten vande vordere portie van goederen bij de testateuren nae te laten, d'voorsegde twee kinderen in plaetse van haer voornoemde overleden vader, competeerende uuijt oorsaecke ende om reeden zijluyden testateuren verclaerden hairen voornoemden zoons boel om der eeren wille angevoert te hebben, ende mit alle middelen hen testateuren tot voordeel van heur voornoemden zoons boel doenlicxt geweest zijnde gepoocht ende gearbeyt hebben ende noch dagelicx doende zijn hen testateuren voornoemden zoons schuldenaren van heurluyder achterweegen te voldoen, omme 't selve te naercomen ende effectueren. Zijluyden testateuren verclaerden, alreede van haer eijgen goet ende penningen daer inne gereeckent de borchten bij hem, Arijen Corneliszoon ende voor ende nae 't overlijden van zijn voornoemden zoon te behoue van zijne schuldenaeren geinterponeert ende geworden, verstrect ende verschoten te hebben wel twaelff hondert gulden. Ende dat elcke kint ofte kintskinderen van de testateuren nae hen testateuren overlijden, volgende de jegenwoordige masse heurluyder boel zooveel nijet zal mogen ontfangen ofte genyeten als bij den testateuren voor heur voornoemden za[liger] zoon Cornelis Ariensfzoon] uuijtgegeven ende betaelt is. Welverstaende nochtans off zaecke waer dat bij 't lenen van de testateuren eenige van hairen kinderen quame te overlijden off dat henluyder boel alsoo quame te verbeeteren, dat elck kint ofte kintskinderen twaelffhondert gulden quame te genijeten dat inde vordere resterende goederen haere voornoemde zoons twee kinderen in plaetse van haer overleden vader als dan ende eerder nijet beneffens hen testateuren andere kinderen ende kintskinderen zullen comen erven ende paerten portie porties gelijck, instituerende zijluyden testateuren haire voorn[noemden] zoons twee kinderen, beneffens heuren andere kinderen ende descendenten. In de voorn[oemde] vordere resteerende goederen portie porties gelijck tot heure erffgenamen mits deesen onder restrinctie dwang ende dat de portie van goeden als hen testateuren zaliger zoons twee kinderen uuyt crachte deeser bij legaet ofte uuijt zaecke van erffenis zullen comen te genijeten, bij overlijden vande zelve kinderen zonder wettelijk oir int leven nae laten comen erven ende bestemmen zal moeten vant eene kint opt ander ende 't leste alsoo mede sterven up hen testateuren andere kinderen ende descendenten van dien vrij zonder eenich afftreck. Nominerende ende justitueerende zijluyden testateuren tot haere erffgenamen in alle heuren goederen mitter doot te ontruymen, geen althoos uuytbesondert haere kinderen
ende der zelver descendenten bij representatie naest gevende is recht, ende den wekken haere za[liger] zoons kinderen nijet begrepen ofte gereeckent, maer uuytgesloten zullen moeten blijven ter tijt ende wijlen toe d'andere haire kinderen off kintskinderen elcx twaelfhondert gulden als voorn[noemden] genooten zullen hebben, al 't welcke voorszegdes hen testateuren opentelicken bij mij notario voorgelesen zijnde, zij zeijden ende verclaerden te weesen heur testament uuijterste wille ende laetste begeerte, enz. Gedaen ende aldus verleeden bynnen der stadt Delff ten comptore mijns notaris opten xxviien meij 1607, de clocke twaelff uuyren regneeren op in presentie van Claes Cornelisse ande Pijnackerlaen ende Arijen Cornelisse, mijn notaris broeder, als getuygen hiertoe versocht. Ondertekend: bimi Arien Czn (met merkteken) Lijsbeth Huygensdr d.m.v. een merk, omdat zij niet kan schrijven, en verder door de notaris, Harman Cornelissoon Overgaeu, tr. (2) met Lijsbeth Huijgensdr1,2. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arijen*1562 Maasland †1639 Kethel 77
Cornelis*1560  †1607  47Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 179)


Cornelis Ariensz Coppert
Cornelis Ariensz Coppert1,2, geb. Maasland circa 1505, molenmeester, molenmeester aan de Westgaegh, later Kerkgaegh genoemd te Maasland, ovl. Maasland circa 1561,
, Kerkrekening van Kethel, rekening 1597, die loopt van mei 1596 tot mei 1597.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1533 Maasland †1612  79Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 3)


Machtelt Jacobsdr Duyn(en)
Machtelt Jacobsdr Duyn(en), ovl. Rotterdam op 18 mei 1664.

otr. Schiedam op 21 jan 1651, tr. Rotterdam op 7 feb 1651
met

Bouwen/Boudewijn Cornelis Corpershouck1, zn. van Cornelis Ockersz (van Corpershouck) (korenmolenaar te Delft op de Rietveldse korenmolen) en Annetje Jacobsdr van der Hoof, geb. Schipluiden circa 1588, molenaar op de Westmolen in 1617, oud-schepen 1651, schepen te Schiedam, ovl. Schiedam (N.H. Kerk) op 11 mei 1658, tr. (1) met Aeltgen Cornelisdr1, dr. van Cornelis Dircxz (bouwman in Clapwijck onder Pijnacker) en Maritgen Jans. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte (Notar 012), Gemeentearchief Schiedam, Oud Notarieel Archief, Inventarisnr.: 748, testament, Schiedam, 1625 (26 dec 1630 akte 1239)


Jacob Nicolaesz Duyn
Jacob Nicolaesz Duyn, burgemeester van Rotterdam.

tr.
met

Maritgen Jorisdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machtelt  †1664 Rotterdam  


Arien Coppert
Arien Coppert1,, Jrg. 2000, pag. 413 e.v. CD-rom pag. 473, geb. circa 1475, woont te Maasland in de Commandeurspolder (Poelpolder), ovl. circa 1550,
, Maasland 10e penning: 1543; Poelpolder. Arien Coppert bruyekt seven mergen om 25 rins (rijnlandse) guldens, nog 10 mergen om 25st. (vermoedelijk een slecht stukje land), nog 10 mergen, de merge 5 £ groot. Dat laatste is een hoge prijs. De boer is eigenaar van het land, per jaar kreeg de kerk 6 stuivers. Arien Coppertszoons woning in de Commandeurspolder, Poelpolder, wordt aangeslagen voor 5 £ [hoogste prijs].
We weten nu dat Arien Coppertsz. in 1539 hoefslagplicht betaalde, dat hij land huurde en in 1549 blijkt bij de hoefslagplicht dat Ary Coppertsz. eigenaar is van 15 morgen land in de 17e hoefslag dat eerder in bezit was van Willem Willemsz. es. te Leiden en dat hij nog 9 morgen huurde.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1505 Maasland †1561 Maasland 56Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Adrianus Zeylmans
Adrianus Zeylmans, ged. Sprang-Capelle op 3 mei 17391.Bronnen:
1.Doopboek Sprang-Capelle (D 380), BHIC, DTB Sprang-Capelle, Inventarisnr.: 20, NH, Sprang-Capelle, van 1693 tot 1750 (3 mei 1739 blz. 36)
2.Taxandria (TAX), Jrg. 1916, pag. 34 e.v., van 1894 tot 1943
3.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (13 mrt 1695 blz. 51)
4.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (27 jun 1706 blz. 61)
5.Doopboek Waspik (D 381), Family Search film: 112914, DTB Waspik, Inventarisnr.: 7, Waspik, van 1660 tot 1716 (30 okt 1698 blz. 20)


Gerrit Heutenck
Gerrit Heutenck.

tr.
met

Maria Visser.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1835     


Eberhard (Rutger II) van Kleef
Eberhard (Rutger II) (Eberhard) graaf van Kleef, geb. circa 1030, ovl. na 1076,
, Bij Grote en Schwennicke: Vater und Grossvater Dietrichs heissen Rudgar bei Grote und Schwennicke: Vater und Grossvater Dietrichs heissen Rudgar.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1055  †1118  63


Katharina van Henegouwen
Katharina van Henegouwen.

relatie
met

Dirk II graaf van Kleef (Dietrich II van Kleef, van Cleve Dirk I (III)), zn. van Eberhard (Rutger II) graaf van Kleef, geb. circa 1055, graaf van Kleef 1092-1117 en van Tomburg 1096-1118, ovl. tussen 1118 en 7 mrt 1120  voor 7 mrt 1120, geen kinderen.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold I*1121  †1147  26
Adelheid     
Sophia  †1139   


Maertje Lambrechtsdr van der Hout
Maertje Lambrechtsdr van der Hout, ged. de Lier op 20 feb 1632 [[p133/495.


Joost Pietersz van Lodenstein
Joost Pietersz van Lodenstein, tinnegieter.

tr. circa 1617
met

Ariaentgen Cornelisdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1621 Delft    


Adriaantje van Dijcke
Adriaantje van Dijcke, ged. Den Haag (Kloosterkerk) op 27 mrt 1682,
, ingekomen te St. Annaland met attestatie van Den Haag 5-7-1709.

tr. circa 1709
met

Jacobus van der Bel, zn. van Cornelis Dircksen van der Bel en Marijtje Pieters Hildam (mantelverhuurster), ged. Rotterdam op 12 feb 1675 (getuigen: Jan Cornelisse Verhoog, Neeltien van Coperen en Hestertie van den Eijnde), secretaris en rentmeester in Sint-Annaland in 1714, begr. op 16 mrt 1733,
, woonde vóór zijn huwelijk aan de Oppert te Rotterdam; kwam op 3-7-1701 met attestatie van Rotterdam naar St. Annaland; rentmeester aldaar; testeerde met zijn tweede echtgenote te St. Maartensdijk bij notaris Johannis Craan 1-10-1709; seclusie van de Weeskamer te St. Annaland 31-10-1733, tr. (1) met Johanna van Diest. Uit dit huwelijk een kind.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham~1716 St. Annaland    


Abraham van der Bel
Abraham van der Bel, ged. St. Annaland op 2 dec 1716.


Jacob Dircksz Warbout
Jacob Dircksz Warbout.

tr. circa 1684
met

Leentje (Helena Claasdr, Leentie) Spaland (van Spade, Spalant), geb. circa 1662, 2.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck~1685 Wateringen bij Rijswijk †1728 Maasland 43
Dirck~1686 Wateringen bij Rijswijk †1728 't Woud 42
Claas~1688 Wateringen bij Rijswijk    
Divertie~1690 Wateringen bij Rijswijk 1768 Wateringen bij Rijswijk 77
Pieternella~1693 Wateringen bij Rijswijk 1746 Delft 52
Jan~1698 Wateringen bij Rijswijk 1742 Wateringen bij Rijswijk 44Bronnen:
1.Namen van gezinshoofden met aan aantal gezinsleden (OAA), GA Delft, Oud Archief stadsbestuur Delft, eerste afde, Inventarisnr.: 01763, Bevolking, Wateringen bij Rijswijk, 1680 (1680)
2.Doopboek Wateringen (D 259), Nat. Arch., DTB Wateringen, Inventarisnr.: 1, Wateringen bij Rijswijk, tussen apr 1654 en 18 nov 1753  (9 mrt 1698)


Helena Claasdr Spaland
Leentje (Helena Claasdr, Leentie) Spaland (van Spade, Spalant), geb. circa 1662, 1.

tr. circa 1684
met

Jacob Dircksz Warbout, zn. van Dirck Jacobsz Warbout.

Uit dit huwelijk 6 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck~1685 Wateringen bij Rijswijk †1728 Maasland 43
Dirck~1686 Wateringen bij Rijswijk †1728 't Woud 42
Claas~1688 Wateringen bij Rijswijk    
Divertie~1690 Wateringen bij Rijswijk 1768 Wateringen bij Rijswijk 77
Pieternella~1693 Wateringen bij Rijswijk 1746 Delft 52
Jan~1698 Wateringen bij Rijswijk 1742 Wateringen bij Rijswijk 44Bronnen:
1.Doopboek Wateringen (D 259), Nat. Arch., DTB Wateringen, Inventarisnr.: 1, Wateringen bij Rijswijk, tussen apr 1654 en 18 nov 1753  (9 mrt 1698)


Ludwig van Ravensberg
Ludwig graaf van Ravensberg, geb. voor 1200, ovl. op 15 jan 1249,
, 1221 Graf, 1226 zu Ravensburg und Bielefeld.

tr.
met

Adelheid von Dassel und Nienover, ovl. na 1264,
, vermeld 1220-1264.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto III  †1305   


Adelheid von Dassel und Nienover
Adelheid von Dassel und Nienover, ovl. na 1264,
, vermeld 1220-1264.

tr.
met

Ludwig graaf van Ravensberg, zn. van Hermann III graaf van Ravensberg en Jutta von Thüringen, geb. voor 1200, ovl. op 15 jan 1249,
, 1221 Graf, 1226 zu Ravensburg und Bielefeld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otto III  †1305   


Maria Visser
Maria Visser.

tr.
met

Gerrit Heutenck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1835     


Pieter Scharloo
Pieter Scharloo, geb. in 1857, ovl. Leiderdorp op 22 nov 1860,
, gewoond hebbende te Leiden.