Genealogische website van Cees Hagenbeek
Ysbrant Goverts
Ysbrant Goverts, brouwer, ovl. Delft tussen 1570 en 1573.

tr. Delft circa 1568
met

Gheertruydt Adriaansdr van Adrichem, dr. van Adriaen Claesz van Adrichem (koopman/burgemeester) en Baertje Corssen van Vliet van der Woerd, ovl. Delft op 22 nov 1600, begr. Delft (Oude Kerk), relatie (2) met Jan Reyersz van den Burch, ovl. Delft op 14 jul 1587, begr. Delft (Oude Kerk). Uit deze relatie een zoon


Gheertruydt Adriaansdr van Adrichem
Gheertruydt Adriaansdr van Adrichem, ovl. Delft op 22 nov 1600, begr. Delft (Oude Kerk).

tr. (1) Delft circa 1568
met

Ysbrant Goverts, brouwer, ovl. Delft tussen 1570 en 1573.

relatie (2)
met

Jan Reyersz van den Burch, ovl. Delft op 14 jul 1587, begr. Delft (Oude Kerk).

Uit deze relatie een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer     Bronnen:
1.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (15 aug 1562 akte 99)


Dirk Willems van der Wilt
Dirk Willems van der Wilt, geb. circa 1496, ovl. voor 7 mei 1589.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1534  1597  63


Jonker Danil Godschalksz van Gerwen
Jonker Danil Godschalksz van Gerwen, ovl. Tongelre op 23 feb 1559, begr. Tongelre,
, Johanna van Horne en haar man bleven in goede verstandhouding met Walburg van Manderscheid, de nicht van
Jacob II graaf van Horn, hetgeen moge blijken uit een acte van 25 februari 1521 (ARA Brussel, Leenhof van Brabant 351), verleden voor het Leenhof van Brabant, waarbij Michiel Haengreve als haar gemachtigde optreedt ter zake van het door haar overleden man Frederik van Egmond graaf van Buren enz. als heer van Cranendonk aan haar bij testament verleende vruchtgebruik van de heerlijkheid Cranendonk.
Na het overlijden van Michiel Hendriksz. Haengreve hertrouwde Johanna van Horne met Jonker Daniel Godschalksz. van Gerwen, die door dit huwelijk Michiel Haengreve niet alleen opvolgde in diens echtelijke rol, maar ook -dankzij de familierelatie van Johanna van Horne- in diens ambtelijke functie, zodat ook hij drossaard van Cranendonk werd. Deze connectie van Walburg van Manderscheid met haar natuurlijke nicht bleef ook tijdens het tweede huwelijk van Johanna van Horne bestaan, zoals blijkt uit het feit, dat Walburg vam Manderscheid aan Daniel van Gerwen op 24 januari 1530 een volmacht verleende, op grond waarvan hij ten overstaan van schepenen van s-Hertogenbosch 30 oktober 1530 (Schepenprotocol van s-Hertogenbosch 1313) het haar door Frederik graaf van Egrnond gelegateerde vruchtgebruik van het door hem nagelaten Huis Ysselsteijn (Vanuit dit huis, waar hij een vorstelijke staat voerde, placht Frederik graaf van Egmond vijandelijke invallen te doen in het Gelderse gebied. Zie voor de geschiedenis van het huis Ysselstein: Jhr. Mr. A.F 0. van Sasso van Ysselt:,De voorname huizen en gebouwen van s-Hertogenbosch" deel 1, pag. 120 e.v.) in de Orthenstraat te s-Hertogenbosch overdroeg aan haar stiefzoon Floris graaf van Egmond. drost van Craenendonck
voor Floris van Egmond (1530), f 23-9-1559 en begraven
in de kerk van Tongelre, waar hij en zijn echtgenote
onder een zerk lagen, waarop een edelman en een
jonkvrouw waren uitgebeeld45), met vier kwartieren.

relatie
met

Johanna van Hoorne1,2, dr. van Jacob II graaf van Horne (graaf van Horn 1488, heer van Weert, Wessem etc.) en Anna jonkvrouwe van Kerckem (gravin van Aremberg), ovl. op 1 feb 1558, begr. Tongelre bij Eindhoven, relatie (1) met Michiel Hendriks Haengrave1. Uit deze relatie geen kinderen.

Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Jannetje Hendriksze Koestapel
Jannetje Hendriksze Koestapel1, geb. Nijkerk op 15 okt 1778, ged. Nijkerk op 21 okt 1778, ovl. Nijkerk op 28 apr 1836.

relatie (1)
met

Jan van der Goot1, ovl. op 23 aug 1812.

Uit deze relatie 3 kinderen.

tr. (2) Nijkerk op 22 feb 1815
met

Klaas van Aller1, geb. Nijkerk op 1 feb 1784, ovl. Nijkerk op 17 mrt 1860.

Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Trouwboek Nijkerk (T 112), Gelders Archief, DTB Nijkerk, Inventarisnr.: 1144, NH, Nijkerk, 1766 (31 mrt 1766 blz. 121)


Isabella Heurnius
Isabella Heurnius, geb. Leiden op 3 sep 1594, ovl. Utrecht op 12 apr 1662.

  • Vader:
    prof dr Joannes Heurnius, zn. van Otto Jansz van Huern (groothandelaar in wijnen) en Geertruy van Velsen, geb. Utrecht op 25 jan 1543, Med.hoogleraar in Leiden, lijfarts van Prins Willem van Oranje, schepen van Utrecht, Rector Magnificus Universiteit van Leiden van 1583 tot 1584 en in 1592, ovl. Leiden (Pieterskerk) op 11 aug 1601,
    , Hij was tevens Raad en Schepen van Utrecht en was de eerste medische hoogleraar in Leiden. Op zijn grafsteen nummer 193 (KN 193) staat uit het Latijn vertaald: Hier is bijgezet de zeer beroemde man, de heer Johannes Heurnius, voornaamste professor in de medicijnen aan de Leidse universiteit gedurende 20 jaar en daar zes maal rector magnificus, een man van grote wijsheid en van de opperste schoonheid en befaamdheid in zijn onderricht en publicaties. Na een lofwaardig leven overleed hij op 11 augustus 1601. Hij leefde 63 jaar.
    Advertenties uit de Oprechte Haerlemse Courant 1666,Men laet een yder weten, als dat de Erfgenamen van den Heer ende Meester Johan Heurnius, in sijn leven Raedt Ordinaris 's Hoofs Provinciael van Uytrecht, van meninge zijn uyt de Hant, in 't geheel of by stucken, te verkoopen des selfs naergelaten curieus Cabinet, bestaende in seer uytsteeckende en rare konst van Schilderyen ende Printboeken van alle vermaerste Meesters, als onder anderen den grooten Tobias met den Engel van Adam Elshamer, het Printe boeck van Raphel de Urbyn, Lucas van Leyden, Georgius Pens, &c. alle seer schoon ende bruyn. waer van 't Biljet te bekomen is tot Uytrecht by Cornelis van Stammen, Boeckverkooper, tot Amsterdam by Gerrit van Uylenburg. Iemant daer inne gadinge hebbende, addresseere sich ten Huyse van den voornoemden Heer Heurnius staende binnen Uytrecht, tr. Utrecht op 4 mrt 1576.
 

tr. Utrecht op 4 jul 1614
met

Nicolaas van Berck, zn. van Jacob van Berck en Petronella de Vree, geb. circa 1590, deken van deSt. Jan, Heer van Kiesdorp en Mijdrecht, President van de Staten van Utrecht, ovl. Utrecht op 31 okt 1652


Gerardus Beyer
Gerardus Beyer, kanunnik te Utrecht.


Johan Beijer
Johan Beijer, kanunnik te Utrecht.


Juliana Beijer
Juliana Beijer.

relatie, Het echtpaar meer kinderen had, nl. Julius, Johan(nes), Cornelis en Willem. Geboortedata van hen heb ik echter niet. Daarnaast waren er in ieder gevel 2 dochters: Maria (23-9-1588 gedoopt in Lochem) en Margarita
met

Franciscus van Baloch, zn. van Vader van Baloch,
, Samen met zijn broer Jo(h)annis ingeschreven aan de universiteit van Leuven (1563 onder de nrs. 197 en 198 ). Hij heeft in 1590 een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verdrijven van de Spanjaarden, die een poging deden om Lochem in te nemen. Hij was de leidende wachtcommandant van de Staatse troepen in Lochem. In Lochem is hij echter niet bekend onder de naam Franciscus van Baloch, maar onder de naam Franchois Balochi.
Balochi moet van een rijke familie uit Utrecht afstammen, maar tot nu toe heb ik over zijn ouders niets kunnen vinden op het internet. Balochi heeft in Leuven gestudeerd, is secretaris van de stadhouder geweest, raadsheer van de graaf van Egmond en later officier in het Staatse leger.

Uit deze relatie 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus*1585 Utrecht    
Johannis     
Julius     
Cornelis     
Willem     
Maria~1588 Lochem    
Margarita     


Margaretha Beijer
Margaretha Beijer.

relatie
met

Johan van Leeuwen


Joanna Beijer
Joanna Beijer,
, Treedt op als huwelijksgetuige in de rol van moeye van Anna van Leeuwen (geb Utrecht), die op 5 aug 1611 in Leiden trouwt met Egbert Aelbrechtsz van Gramsberch. Voor hem treedt Franchoys Baloch op.

relatie
met

Joannes van Baloch, zn. van Vader van Baloch


Franciscus van Baloch
Franciscus van Baloch,
, Samen met zijn broer Jo(h)annis ingeschreven aan de universiteit van Leuven (1563 onder de nrs. 197 en 198 ). Hij heeft in 1590 een belangrijke rol heeft gespeeld bij het verdrijven van de Spanjaarden, die een poging deden om Lochem in te nemen. Hij was de leidende wachtcommandant van de Staatse troepen in Lochem. In Lochem is hij echter niet bekend onder de naam Franciscus van Baloch, maar onder de naam Franchois Balochi.
Balochi moet van een rijke familie uit Utrecht afstammen, maar tot nu toe heb ik over zijn ouders niets kunnen vinden op het internet. Balochi heeft in Leuven gestudeerd, is secretaris van de stadhouder geweest, raadsheer van de graaf van Egmond en later officier in het Staatse leger.

relatie, Het echtpaar meer kinderen had, nl. Julius, Johan(nes), Cornelis en Willem. Geboortedata van hen heb ik echter niet. Daarnaast waren er in ieder gevel 2 dochters: Maria (23-9-1588 gedoopt in Lochem) en Margarita
met

Juliana Beijer, dr. van Wilhelmus Beyer (kanunnik ten Dom in 1566) en Margaretha Lijster.

Uit deze relatie 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Franciscus*1585 Utrecht    
Johannis     
Julius     
Cornelis     
Willem     
Maria~1588 Lochem    
Margarita     


Franciscus van Baloch
Franciscus van Baloch (Franois Balochi, Fransiscus Balochius), geb. Utrecht tussen 1585 en 1586, apotheker.

otr. Leiden op 5 aug 1608 (getuigen: bruidegom: Matheus Dircxz Abbas toekomstig oom en getuigen bruid: Truytgen Lauwendr moeder en Geertruyt van Voorst bekende)
met

Aerlanda van Elssen, geb. Amsterdam,
, Zij heeft een zuster Geertruyt van Elsen (geb. Deventer) die op 11 feb 1613 in Leiden trouwt met dominee Abraham de Wilde (geb. Vlissingen). De getuigen zijn bruidegom: Daniele Colonio en de getuigen bruid: Franchoys Baloch zwager en Urnante van Elsen zuster. Beroep getuige bruidegom: predikant. Beroep eerste getuige bruid: apotheker


Johan van Leeuwen
Johan van Leeuwen.

relatie
met

Margaretha Beijer, dr. van Wilhelmus Beyer (kanunnik ten Dom in 1566) en Margaretha Lijster


Joannes van Baloch
Joannes van Baloch.

relatie
met

Joanna Beijer, dr. van Wilhelmus Beyer (kanunnik ten Dom in 1566) en Margaretha Lijster,
, Treedt op als huwelijksgetuige in de rol van moeye van Anna van Leeuwen (geb Utrecht), die op 5 aug 1611 in Leiden trouwt met Egbert Aelbrechtsz van Gramsberch. Voor hem treedt Franchoys Baloch op


Gerardus Lijstrius
Gerardus Lijstrius (Grietgen)1, geb. Rhenen tussen 1470 en 1480, ovl. na 1522.

tr. in 1519
met

Justina (Stijtje) (Klaas) ,
, uit brieven van Erasmus aan Gerard Lijstrius blijkt dat deze zijn vrouw vaak Christientje noemt, tr. (2) met Berndt van Rees. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha  1558   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883


Wilhelmus Beijer
Wilhelmus Beijer1, geb. circa 1480, schepen binnen Rhenen 1521, ovl. op 16 feb 1572.

tr.
met

Juliana (Adela, Odelt Jansdr) van Rijsere (van Rijsoord), ovl. op 5 okt 1524.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1566 Utrecht  
Anthonius  1525   
Johan  1558 Deventer  
Henrik  1546 Deventer  
Wilhelmus  1594   
Adrianus  1540   
Frans  1557 Utrecht  
Heilwich  1540 Rhenen  
Gertrudis  1556   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (14)


Juliana van Rijsere
Juliana (Adela, Odelt Jansdr) van Rijsere (van Rijsoord), ovl. op 5 okt 1524.

tr.
met

Wilhelmus Beijer1, zn. van Joannis Beijer en Joanna Ingenulant, geb. circa 1480, schepen binnen Rhenen 1521, ovl. op 16 feb 1572.

Uit dit huwelijk 9 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan  1566 Utrecht  
Anthonius  1525   
Johan  1558 Deventer  
Henrik  1546 Deventer  
Wilhelmus  1594   
Adrianus  1540   
Frans  1557 Utrecht  
Heilwich  1540 Rhenen  
Gertrudis  1556   Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (14)


Johan Beijer
Johan Beijer, kanunnik ten Dom, ovl. Utrecht op 9 sep 1566.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (14)


Anthonius Beijer
Anthonius Beijer, goudsmid, ovl. op 14 okt 1525.Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883 (14)