Website van Cees Hagenbeek
Petronelle Catharine Faber
Petronelle Catharine Faber.

tr.
met

Johann Wilhelm Engels, reformierter Prediger in Emmerich.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friederich*1786 Emmerich    


Marianne Kuperus
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe per generatie.
Genealogie van Bernhard von Crampe von Loe.
Parenteel van Jan Scharloo.

Marianne Kuperus.

tr.
met

mr Rokus (Rokus Arthur Dick) van Blokland, zn. van Cor (Cornelis Gerrit) van Blokland (gerechtsdeurwaarder) en Gré (Klazina Margaretha) van der Linden, geb. Apeldoorn op 16 apr 1951, heeft de mosterdmolen in Doesburg.

 

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Sara de Lannoy
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Sara de Lannoy.

otr. Leiden op 5 mrt 1706, tr.
met

Hendrik Marbis, zn. van Denys Hendrixsz Marbis (verver) en Marijtgen Michiels Fernagu, ged. Leiden (Loodskerk) op 3 okt 1677 (getuigen: Goswin Panhujsen, Jannetje Piel en Maertje Cornelis), lakenwerker, tr. (1) met Hester de Bye. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Bronnen:
1.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (23 apr 1700 blz. 113)


Michiel Marbis
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Michiel (Michaël) Marbis (Marbus), ged. Leiden op 7 apr 1680, droogscheerder, woont Uytterstegraft hoek Groensteegh te Leiden in 1706, ovl. Leiderdorp op 12 feb 1738.

otr. (1) Leiden op 24 apr 1706 (getuigen: bruidegom: Hendrick  Marbis broeder St Jacobsgraft en getuige bruid: Jerijntje van den Broek bekende Leegewerffsteegh)3, tr.
met

Josijntje Kerkhoven (), geb. Bleiswijk, ovl. voor okt 1713.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Denijs~1707 Leiden    

otr. (2) Leiden op 15 okt 1713, tr.
met

Cornelia Bronswijk.

Bronnen:
1.K.O. register F Leiden (T 180), RA Leiden, DTB Leiden, F 6, Leiden, tussen 1604 en 1608 (22 aug 1670 blz. 304)
2.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (41 1677 blz. 261)
3.K.O. register DD Leiden (T 097), RA Leiden, DTB Leiden, DD 28, NH, Leiden, 1703 (24 apr 1706 blz. 206)

Rokus Arthur Dick van Blokland
 
in
Parenteel van Jan Scharloo.

mr Rokus (Rokus Arthur Dick) van Blokland, geb. Apeldoorn op 16 apr 1951, heeft de mosterdmolen in Doesburg.

tr.
met

Marianne Kuperus, dr. van Gerrit Kuperus en Cornelia Hester Boter.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Cornelis Gerrit van Blokland
in
Parenteel van Jan Scharloo.

Cor (Cornelis Gerrit) van Blokland, geb. Bergambacht op 2 jul 1925, gerechtsdeurwaarder, ovl. Apeldoorn op 3 apr 2015.

tr. Gouda (St.Jan) op 22 jun 1949
met

Gré (Klazina Margaretha) van der Linden, geb. Gouda op 7 okt 1925, ovl. Deventer op 24 dec 2001.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rokus*1951 Apeldoorn    
Arno*1956 Amsterdam    
Arno     


Klazina Margaretha van der Linden
in
Kwartierstaat van Fred Spaans
Parenteel van Jan Scharloo.

Gré (Klazina Margaretha) van der Linden, geb. Gouda op 7 okt 1925, ovl. Deventer op 24 dec 2001.

tr. Gouda (St.Jan) op 22 jun 1949
met

Cor (Cornelis Gerrit) van Blokland, geb. Bergambacht op 2 jul 1925, gerechtsdeurwaarder, ovl. Apeldoorn op 3 apr 2015.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Rokus*1951 Apeldoorn    
Arno*1956 Amsterdam    
Arno     


Arno Ronald Erik van Blokland
in
Genealogie van Arnold IV van Flodrop van Wachtendonk.

Arno Ronald Erik (Ronald Eric) van Blokland, geb. Amsterdam op 10 mrt 1956.


Desideriu der Lombarden
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Desideriu der Lombarden.

tr.
met

Ansa .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Desiderata     


Ansa
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis
Kwartierstaat van Mechelien Mezach

Ansa .

tr.
met

Desideriu der Lombarden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Desiderata     


NN Ariensdr
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

NN Ariensdr.

tr. circa 1570
met

Adriaen Cornelis Coppert1,2, zn. van Cornelis Ariensz Coppert (molenmeester), geb. Maasland circa 1533, bouwman, ovl. tussen 1 jan 1612 en 2 feb 1615 ,
, op 24-5-1607 laten Adriaen Cornelis Coppert en Lijsbeth Huygen hun testament maken bij notaris Harman Cornelis Overgaeu te Delft. Hieruit blijkt dat de oudste zoon reeds overleden is en twee kinderen heeft nagelaten. Het luidt als volgt:
Up huyden compareerden voor mij, openbaer notaris, ter presentie van de getuygen, ondergeschreven d,eersame Adriaen Cornelisse Coppert ende Lijsbeth Huygensdr, echteman ende wijff, woonende in de Duyffpolder, mijn notario bekent etc. Hebben voorts zijluyden testateuren besproocken ende gelegateert bijdeesen aende twee kinderen van Cornelis Arienszoon Coppert heurluyden testateuren zoon was zaliger gedachte, mit naemen Henrick Corneliszoon ende Maritge Cornelisdochter, teweeten d'voornoemde Hendrick Corneliszoon vijftich gulden boven noch gelijcke vijftich gulden, weesende zijn moeders bewijs, bij zijn voornoemde vader beweesen ende verseeckere upte woninge ende landen bijden voornoemde Cornelis Ariensse achtergelaten ende mits de deselve theijt zijns boels bij den testateuren angevoert zijnde. Ende Maritgen Cornelisdochter hondert gulden eens te ontfangen, buyte gereetste goederen bijde testateuren nae te laten aleer tot deelinge ofte paertinge vande selve goederen bij henluyden testateuren kinderen ofte kintskinderen sal werden geprocedeert integaende ende secludeerende zijluyden testateuren bijdeesen haere voornoemde zoons twee kinderen ende derselver descendenten vande vordere portie van goederen bij de testateuren nae te laten, d'voorsegde twee kinderen in plaetse van haer voornoemde overleden vader, competeerende uuijt oorsaecke ende om reeden zijluyden testateuren verclaerden hairen voornoemden zoons boel om der eeren wille angevoert te hebben, ende mit alle middelen hen testateuren tot voordeel van heur voornoemden zoons boel doenlicxt geweest zijnde gepoocht ende gearbeyt  hebben ende noch dagelicx doende zijn hen testateuren voornoemden zoons schuldenaren van heurluyder achterweegen te voldoen, omme 't selve te naercomen ende effectueren. Zijluyden testateuren verclaerden, alreede van haer eijgen goet ende penningen daer inne gereeckent de borchten bij hem, Arijen Corneliszoon ende voor ende nae 't overlijden van zijn voornoemden zoon te behoue van zijne schuldenaeren geinterponeert ende geworden, verstrect ende verschoten te hebben wel twaelff hondert gulden. Ende dat elcke kint ofte kintskinderen van de testateuren nae hen testateuren overlijden, volgende de jegenwoordige masse heurluyder boel zooveel nijet zal mogen ontfangen ofte genyeten als bij den testateuren voor heur voornoemden za[liger] zoon Cornelis Ariensfzoon] uuijtgegeven ende betaelt is. Welverstaende nochtans off zaecke waer dat bij 't lenen van de testateuren eenige van hairen kinderen quame te overlijden off dat henluyder boel alsoo quame te verbeeteren, dat elck kint ofte kintskinderen twaelffhondert gulden quame te genijeten dat inde vordere resterende goederen haere voornoemde zoons twee kinderen in plaetse van haer overleden vader als dan ende eerder nijet beneffens hen testateuren andere kinderen ende kintskinderen zullen comen erven ende paerten portie porties gelijck, instituerende zijluyden testateuren haire voorn[noemden] zoons twee kinderen, beneffens heuren andere kinderen ende descendenten. In de voorn[oemde] vordere resteerende goederen portie porties gelijck tot heure erffgenamen mits deesen onder restrinctie dwang ende dat de portie van goeden als hen testateuren zaliger zoons twee kinderen uuyt crachte deeser bij legaet ofte uuijt zaecke van erffenis zullen comen te genijeten, bij overlijden vande zelve kinderen zonder wettelijk oir int leven nae laten comen erven ende bestemmen zal moeten vant eene kint opt ander ende 't leste alsoo mede sterven up hen testateuren andere kinderen ende descendenten van dien vrij zonder eenich afftreck. Nominerende ende justitueerende zijluyden testateuren tot haere erffgenamen in alle heuren goederen mitter doot te ontruymen, geen althoos uuytbesondert haere kinderen
ende der zelver descendenten bij representatie naest gevende is recht, ende den wekken haere za[liger] zoons kinderen nijet begrepen ofte gereeckent, maer uuytgesloten zullen moeten blijven ter tijt ende wijlen toe d'andere haire kinderen off kintskinderen elcx twaelfhondert gulden als voorn[noemden] genooten zullen hebben, al 't welcke voorszegdes hen testateuren opentelicken bij mij notario voorgelesen zijnde, zij zeijden ende verclaerden te weesen heur testament uuijterste wille ende laetste begeerte, enz. Gedaen ende aldus verleeden bynnen der stadt Delff ten comptore mijns notaris opten xxviien meij 1607, de clocke twaelff uuyren regneeren op in presentie van Claes Cornelisse ande Pijnackerlaen ende Arijen Cornelisse, mijn notaris broeder, als getuygen hiertoe versocht. Ondertekend: bimi Arien Czn (met merkteken) Lijsbeth Huygensdr d.m.v. een merk, omdat zij niet kan schrijven, en verder door de notaris, Harman Cornelissoon Overgaeu, tr. (2) met Lijsbeth Huijgensdr. Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arijen*1562 Maasland †1639 Kethel 77
Cornelis*1560  †1607  47Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 179)


Cornelis Ariensz Coppert
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Cornelis Ariensz Coppert1,2, geb. Maasland circa 1505, molenmeester, molenmeester aan de Westgaegh, later Kerkgaegh genoemd te Maasland, ovl. Maasland circa 1561,
, Kerkrekening van Kethel, rekening 1597, die loopt van mei 1596 tot mei 1597.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1533 Maasland †1612  78Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 3)


Machtelt Jacobsdr Duyn(en)
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Machtelt Jacobsdr Duyn(en), ovl. Rotterdam op 18 mei 1664.

otr. Schiedam op 21 jan 1651, tr. Rotterdam op 7 feb 1651
met

Bouwen/Boudewijn Cornelis Corpershouck1, zn. van Cornelis Ockersz (van Corpershouck) (korenmolenaar te Delft op de Rietveldse korenmolen) en Annetje Jacobsdr van der Hoof, geb. Schipluiden circa 1588, molenaar op de Westmolen in 1617, oud-schepen 1651, schepen te Schiedam, ovl. Schiedam (N.H. Kerk) op 11 mei 1658, tr. (1) met Aeltgen Cornelisdr, dr. van Cornelis Dircxz (bouwman in Clapwijck onder Pijnacker) en Maritgen Jans. Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Bronnen:
1.Notariele akte (Notar 012), Gemeentearchief Schiedam, Oud Notarieel Archief, Inventarisnr.: 748, testament, Schiedam, 1625 (26 dec 1630 akte 1239)


Jacob Nicolaesz Duyn
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Jacob Nicolaesz Duyn, burgemeester van Rotterdam.

tr.
met

Maritgen Jorisdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machtelt  †1664 Rotterdam  


Arien Coppert
in
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek

Arien Coppert1,1, geb. circa 1475, woont te Maasland in de Commandeurspolder (Poelpolder), ovl. circa 1550,
, Maasland 10e penning: 1543; Poelpolder. Arien Coppert bruyekt seven mergen om 25 rins (rijnlandse) guldens, nog 10 mergen om 25st. (vermoedelijk een slecht stukje land), nog 10 mergen, de merge 5 £ groot. Dat laatste is een hoge prijs. De boer is eigenaar van het land, per jaar kreeg de kerk 6 stuivers. Arien Coppertszoons woning in de Commandeurspolder, Poelpolder, wordt aangeslagen voor 5 £ [hoogste prijs].
We weten nu dat Arien Coppertsz. in 1539 hoefslagplicht betaalde, dat hij land huurde en in 1549 blijkt bij de hoefslagplicht dat Ary Coppertsz. eigenaar is van 15 morgen land in de 17e hoefslag dat eerder in bezit was van Willem Willemsz. es. te Leiden en dat hij nog 9 morgen huurde.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1505 Maasland †1561 Maasland 56Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Adrianus Zeylmans
in
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld

Adrianus Zeylmans, ged. Sprang-Capelle op 3 mei 17391.Bronnen:
1.Doopboek Sprang-Capelle (D 380), BHIC, DTB Sprang-Capelle, Inventarisnr.: 20, NH, Sprang-Capelle, van 1693 tot 1750 (3 mei 1739 blz. 36)
2.Taxandria (TAX), van 1894 tot 1943
3.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (13 mrt 1695 blz. 51)
4.Doopboek Raamsdonk (D 379), BHIC, Regionaal Archief Tilburg, DTB Raamsdonk, Inventarisnr.: 22, NH, Raamsdonk, van 1691 tot 1727 (27 jun 1706 blz. 61)
5.Doopboek Waspik (D 381), Family Search film: 112914, DTB Waspik, Inventarisnr.: 7, Waspik, van 1660 tot 1716 (30 okt 1698 blz. 20)


Gerrit Heutenck
in
Genealogie van Hendrick Dericksz van Dodewaard per generatie.
Parenteel van Jan Scharloo.

Gerrit Heutenck.

tr.
met

Maria Visser.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria*1835     


Eberhard (Rutger II) van Kleef
in
Genealogie van Hendrick Dericksz van Dodewaard per generatie.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Eberhard (Rutger II) (Eberhard) graaf van Kleef, geb. circa 1030, ovl. na 1076,
, Bij Grote en Schwennicke: Vater und Grossvater Dietrichs heissen Rudgar bei Grote und Schwennicke: Vater und Grossvater Dietrichs heissen Rudgar.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk II*1055  †1118  63


Katharina van Henegouwen
in
Genealogie van Hendrick Dericksz van Dodewaard per generatie.
Kwartierstaat van Ans Karstens
Kwartierstaat van Cees Hagenbeek
Kwartierstaat van Eunice Roos
Kwartierstaat van Hans Willem Johan van der Wind
Kwartierstaat van Jacoline van Dijk
Kwartierstaat van Lourens de Groot
Kwartierstaat van Magda en Paul Breedveld
Kwartierstaat van Marinus Pannevis

Katharina van Henegouwen.

relatie
met

Dirk II graaf van Kleef (Dietrich II van Kleef, van Cleve Dirk I (III)), zn. van Eberhard (Rutger II) graaf van Kleef, geb. circa 1055, graaf van Kleef 1092-1117 en van Tomburg 1096-1118, ovl. tussen 1118 en 7 mrt 1120  voor 7 mrt 1120, relatie. Hij krijgt geen kinderen.

Uit deze relatie 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold I*1075  †1147  72
Adelheid     
Sophia  †1139   


Maertje Lambrechtsdr van der Hout
Maertje Lambrechtsdr van der Hout, ged. de Lier op 20 feb 1632.