Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gijsbertha Vrolijk
Gijsbertha Vrolijk.

tr.
met

Hendrik Jacobse Poth.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje*1772 Vreeswijk 1810 Vreeswijk 37


Maagje Coljee
Maagje Coljee, geb. Jaarsveld circa 1744, ovl. Vreeswijk op 7 dec 1829.

otr. Utrecht op 23 mrt 1764, tr. Utrecht op 8 apr 1764
met

Jan Jansz Both, zn. van Jan Jacobsz Both en Theuntje Gerrits van den Ham, ged. Ameide op 27 aug 1727, ovl. in 1808, begr. Vreeswijk op 29 jul 1808,
, begraven in de kerk ten noorden van den predikstoel binnen het doophek. Monsieur Jan Both komt de kerk voor huur en openen van het graf en baar en beste kleed f. 7.12.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbertus*1768 Vreeswijk †1809 Vreeswijk 40


Jacob Jansz Coljee
Jacob Jansz Coljee.

tr.
met

Antje Gerritsdr Verhoef.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maagje*1744 Jaarsveld †1829 Vreeswijk 85


Antje Gerritsdr Verhoef
Antje Gerritsdr Verhoef.

tr.
met

Jacob Jansz Coljee.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maagje*1744 Jaarsveld †1829 Vreeswijk 85


Theuntje Gerrits van den Ham
Theuntje Gerrits van den Ham, geb. Jaarsveld.

otr. Ameide op 10 jan 1722, tr. Ameide op 29 jan 1722, den 10den Januari 1722 sijn hier in Ameide ondertrouwt Jan Jacobsz. Both, j.m. van der Vlist, wonende aan den Ameijdense Sluijs en Theuntje Gerrits van den Ham, j.d. onder Jaarsveld. Sijn alhier getrouwt den 29 januari
met

Jan Jacobsz Both, zn. van Jacob Claesz Both (diaken Polsbroek 1 januari 1696, diaken (1704) en ouderling (1713) te Vlist en Bonrepas) en Meijntie (Meijnsje) Jans Lekkerkerker, ged. Polsbroek op 9 mrt 1698, ovl. Ameide op 2 mei 1740, begr. Ameide op 7 mei 1740.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1727 Ameide †1808 Vreeswijk 80


Gerrit Maartense van den Ham
Gerrit Maartense van den Ham.

tr.
met

Lysbeth Hermens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theuntje Jaarsveld    


Lysbeth Hermens
Lysbeth Hermens.

tr.
met

Gerrit Maartense van den Ham.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theuntje Jaarsveld    


Meijntie (Meijnsje) Jans Lekkerkerker
Meijntie (Meijnsje) Jans Lekkerkerker, geb. vermoedelijk Polsbroek circa 1666, begr. Stolwijk op 21 jan 1735.

tr. circa 1690
met

Jacob Claesz Both, zn. van Claes Gijsberts Both en Metie Willems, geb. circa 1692, diaken Polsbroek 1 januari 1696, diaken (1704) en ouderling (1713) te Vlist en Bonrepas, begr. Stolwijk op 11 dec 1752,
, Jacob Claessen en Meijntie Jans zijn vermeld in het register van Lidmaten van Polsbroek,folio 210, 20 juli 1674. Volgens de klapper verhuizingen Krimpenerwaard zijn zij in 1724 verhuisd van Polsbroek naar Stolwijk.Er is een acte van indemniteit Polsbroek-Stolwijk van 1724.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1698 Polsbroek †1740 Ameide 42


Jan Hubertsz Lekkerkerker
Jan Hubertsz Lekkerkerker, burgemeester van Polsbroek.

tr.
met

Neeltje Wouters Slappendel.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meijntie*1666 Polsbroek 1735 Stolwijk 69


Neeltje Wouters Slappendel
Neeltje Wouters Slappendel.

tr.
met

Jan Hubertsz Lekkerkerker, burgemeester van Polsbroek.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meijntie*1666 Polsbroek 1735 Stolwijk 69


Metie Willems
Metie (Metgen, Maijtgen) Willems, ovl. Noordeloos op 10 sep 1711.

tr. Polsbroek op 30 jul 1662
met

Claes Gijsberts Both, zn. van Ghijsbert Joris Both en Maeijke Claesdr, geb. circa 1640, ovl. Noordeloos op 24 jul 1708,
, Claes staat vermeld als jongeman van Noordeloos. Hij was lidmaat van Noordeloos op 1 januari 1700. Hij is vermeld als eigenaar van een hofstede in Noordeloos op 30 november 1689 en op 17 december 1693.
Maijtgen is jongedochter van Polsbroek,zij was lidmaat van Noordeloos op 1 januari 1700.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1692  1752 Stolwijk 60


Ghijsbert Joris Both
Ghijsbert Joris Both, geb. circa 1590, ovl. voor 23 jul 1654,
, het geboortejaar van Gijsbert Jorisz is te bepalen uit een acte van 1610, waarin hij op 20-jarige leeftijd een verklaring aflegt.
In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500e penning aangeslagen voor 7 tot 10 st.
Hij is getrouwd rond 1622 (1) met N.N.
De naam van de echtgenote is nog niet met zekerheid vastgesteld. Er zijn echter wel aanwijzingen; het echtpaar heeft een zoon Peij en een dochter Ariaentje. Haar ouders heten wellicht Peij getr. met Ariaentje. Zij zou dan een zuster kunnen zijn van Maria Peijens, die te Hoornaar op 06-05-1607 trouwt met Adriaen Dionijsz van Muijlwijck, en van Geertje Peijen, die op 29.08.1604 te Noordeloos trouwt met Dionijs Mathijsz. Deze meisjes komen uit Slingerland. Bij de kinderen van beide echtparen komt een Ariaentje voor. Tegen deze hypothese pleit het vrij grote verschil tussen de huwelijksdata: 1604/1607 en ca. 1622.
In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500e penning aangeslagen voor 7 tot 10 st.
Op 23.07.1654 is er een belending te Noordeloos (op Grootewaert): de kinderen van Ghijs Jorisz Both za.
Uit een aantal acten blijkt, dat er een hechte band was tussen de drie broers Joris, Arie en Peij en hun zuster Ariaentje. Arie bleef ongehuwd. Waarschijnlijk geldt dat ook voor Ariaentje. Joris en Peij zijn echter getrouwd. Ondanks dat blijven zij elkaar in diverse testamenten als erfgenaam benoemen:
13-03-1679: Paij Gijsbertsz Both transporteert aan zijn broeder Joris Gijse Both voor 200 gulden 1 morgen en 2 1/2 hont weiland op Grootewaert in de hofstede van voornoemde Joris Gijse. Strekkende van de ene halve dwarssloot tot aan de andere halve dwarssloot van het land van Joris Gijse. Belend oostwaarts: Arie Gijsbertsz Both: westwaarts: de comparant.
06-07-1682: Paij, Joris en Arien Gijsen Both, zijnde broers, wonende te Noordeloos, testeren. Joris Gijsen Both bevestigt zijn huwelijkse voorwaarden d.d. 10-04-1666 en zijn testament dd. 24-02-1672. Zij wijzen hun zuster Ariaentie Gijsen Both als erfgenaam aan.
14-06-1684 Joris en Arien Both, wonende te Noordeloos, transporteren aan Jan Cornelisz, mede wonende te Noordeloos, 10 hont hooiland op Bottersloot. Belend oostwaarts: de kinderen van Pieter van den Dool; westwaarts: de erfgenamen van Jannichie Gerrits. Strekkende voor van de halve Wetering achter tot de halve sloot van het land, dat Gerrit Jansz van Es gebruikt. Verder nog een 1/2 h griending achter de Cingel van Pieter Jansz van der Hee. Belend zuidwaarts: Hendrick Jans; noordwaarts: Leentie Mertens.
27-11-1684: Joris en zijn broer Arie Gijsbertse Both, wonende te Noordeloos, testeren. Erfgenamen zijn: 1) hun half(?)zuster Ariaentje Gijse Both of haar kind; 2) hun half broers Teuwe en Claes Gijse; 3) de kinderen van hun halfzuster Anneke Gijse.
30-11-1689: Arien Gijsbertsz Both, wonende Noordeloos, transporteert aan Teuw Gijse Bodt, Claes Gijsen Bodt en de 2 kinderen van hun Anneke Gijse Bodt, met namen: Gerichie en Marichie Ariens, ieder voor een gerechte derde part, een hofstede bestaande in een huis, schuur en 6 morgen 4 hont 25 roeden land op Grootewaert. Belend boven: de kinderen van Arien Dircksz; beneden: de Vicarij camp. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de halve Vaertwetering toe. Nog de helft van een camp hooiland, genaamd "Papecamp", groot 3 mr, waarvan de wederhelft Jenneke Bastiaens toebehoort; gelegen als voren. Belend boven: de weduwe van Geraert Poulusz; beneden: Leendert Samuelsz. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de voornoemde halve Vaertwetering tot de halve dwarssloot toe. Koopsom: 1600 g.
30-11-1689: Teeuw Gijsen Both, Claes Gijse Both en Nijs Cornelisz, getr. met Marrichie Ariens en de rato caverende voor Gerrichie Ariens, beloven aan Arien Bodt, dat zij de hofstede op Grootewaert, die door Arien Bodt op heden aan hen getransporteerd is, niet zullen belasten, bezwaren, verkopen of veralmieren, zolang voornoemde Arien Bodt zal leven, maar hem zijn leven lang de vreedzame "besittinghe en 't gebruick sullen laten".
22-12-1695: Arijen Gijsen Both, wonende te Noordeloos. Er is een geschil over de erfenis van zijn broer Peij. Genoemd worden: Joris Gijsen Both een kapitaal van 150 g; t.b.v. Teeuw Gijsen Both: een kapitaal van 100 g; t.b.v. de kinderen van Rocus Huijgen (?): 10; t.b.v. de kinderen van Joris Jacobsz 300 g; betaald aan Claes Muijen 36 g. En verder de kinderen van Arijen Dircx en Gerrit Jan Heijnricxsz van Nes, landverkoop door Joris Gijsen en Arij Jorissen betr. 1/2 h op Botersloot aan Jan Cornelisz voor de somma van 150 g.
De naam is nog niet met zekerheid vastgesteld.

tr. circa 1639
met

Maeijke Claesdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1640  †1708 Noordeloos 68


Maeijke Claesdr
Maeijke Claesdr.

tr. circa 1639
met

Ghijsbert Joris Both, zn. van Joris [Adriaensz] Both, geb. circa 1590, ovl. voor 23 jul 1654,
, het geboortejaar van Gijsbert Jorisz is te bepalen uit een acte van 1610, waarin hij op 20-jarige leeftijd een verklaring aflegt.
In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500e penning aangeslagen voor 7 tot 10 st.
Hij is getrouwd rond 1622 (1) met N.N.
De naam van de echtgenote is nog niet met zekerheid vastgesteld. Er zijn echter wel aanwijzingen; het echtpaar heeft een zoon Peij en een dochter Ariaentje. Haar ouders heten wellicht Peij getr. met Ariaentje. Zij zou dan een zuster kunnen zijn van Maria Peijens, die te Hoornaar op 06-05-1607 trouwt met Adriaen Dionijsz van Muijlwijck, en van Geertje Peijen, die op 29.08.1604 te Noordeloos trouwt met Dionijs Mathijsz. Deze meisjes komen uit Slingerland. Bij de kinderen van beide echtparen komt een Ariaentje voor. Tegen deze hypothese pleit het vrij grote verschil tussen de huwelijksdata: 1604/1607 en ca. 1622.
In 1638 wordt Gijsbert Jorisz (zonder de vermelding Both) voor de 500e penning aangeslagen voor 7 tot 10 st.
Op 23.07.1654 is er een belending te Noordeloos (op Grootewaert): de kinderen van Ghijs Jorisz Both za.
Uit een aantal acten blijkt, dat er een hechte band was tussen de drie broers Joris, Arie en Peij en hun zuster Ariaentje. Arie bleef ongehuwd. Waarschijnlijk geldt dat ook voor Ariaentje. Joris en Peij zijn echter getrouwd. Ondanks dat blijven zij elkaar in diverse testamenten als erfgenaam benoemen:
13-03-1679: Paij Gijsbertsz Both transporteert aan zijn broeder Joris Gijse Both voor 200 gulden 1 morgen en 2 1/2 hont weiland op Grootewaert in de hofstede van voornoemde Joris Gijse. Strekkende van de ene halve dwarssloot tot aan de andere halve dwarssloot van het land van Joris Gijse. Belend oostwaarts: Arie Gijsbertsz Both: westwaarts: de comparant.
06-07-1682: Paij, Joris en Arien Gijsen Both, zijnde broers, wonende te Noordeloos, testeren. Joris Gijsen Both bevestigt zijn huwelijkse voorwaarden d.d. 10-04-1666 en zijn testament dd. 24-02-1672. Zij wijzen hun zuster Ariaentie Gijsen Both als erfgenaam aan.
14-06-1684 Joris en Arien Both, wonende te Noordeloos, transporteren aan Jan Cornelisz, mede wonende te Noordeloos, 10 hont hooiland op Bottersloot. Belend oostwaarts: de kinderen van Pieter van den Dool; westwaarts: de erfgenamen van Jannichie Gerrits. Strekkende voor van de halve Wetering achter tot de halve sloot van het land, dat Gerrit Jansz van Es gebruikt. Verder nog een 1/2 h griending achter de Cingel van Pieter Jansz van der Hee. Belend zuidwaarts: Hendrick Jans; noordwaarts: Leentie Mertens.
27-11-1684: Joris en zijn broer Arie Gijsbertse Both, wonende te Noordeloos, testeren. Erfgenamen zijn: 1) hun half(?)zuster Ariaentje Gijse Both of haar kind; 2) hun half broers Teuwe en Claes Gijse; 3) de kinderen van hun halfzuster Anneke Gijse.
30-11-1689: Arien Gijsbertsz Both, wonende Noordeloos, transporteert aan Teuw Gijse Bodt, Claes Gijsen Bodt en de 2 kinderen van hun Anneke Gijse Bodt, met namen: Gerichie en Marichie Ariens, ieder voor een gerechte derde part, een hofstede bestaande in een huis, schuur en 6 morgen 4 hont 25 roeden land op Grootewaert. Belend boven: de kinderen van Arien Dircksz; beneden: de Vicarij camp. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de halve Vaertwetering toe. Nog de helft van een camp hooiland, genaamd "Papecamp", groot 3 mr, waarvan de wederhelft Jenneke Bastiaens toebehoort; gelegen als voren. Belend boven: de weduwe van Geraert Poulusz; beneden: Leendert Samuelsz. Strekkende van de halve Ameyse Opslach tot de voornoemde halve Vaertwetering tot de halve dwarssloot toe. Koopsom: 1600 g.
30-11-1689: Teeuw Gijsen Both, Claes Gijse Both en Nijs Cornelisz, getr. met Marrichie Ariens en de rato caverende voor Gerrichie Ariens, beloven aan Arien Bodt, dat zij de hofstede op Grootewaert, die door Arien Bodt op heden aan hen getransporteerd is, niet zullen belasten, bezwaren, verkopen of veralmieren, zolang voornoemde Arien Bodt zal leven, maar hem zijn leven lang de vreedzame "besittinghe en 't gebruick sullen laten".
22-12-1695: Arijen Gijsen Both, wonende te Noordeloos. Er is een geschil over de erfenis van zijn broer Peij. Genoemd worden: Joris Gijsen Both een kapitaal van 150 g; t.b.v. Teeuw Gijsen Both: een kapitaal van 100 g; t.b.v. de kinderen van Rocus Huijgen (?): 10; t.b.v. de kinderen van Joris Jacobsz 300 g; betaald aan Claes Muijen 36 g. En verder de kinderen van Arijen Dircx en Gerrit Jan Heijnricxsz van Nes, landverkoop door Joris Gijsen en Arij Jorissen betr. 1/2 h op Botersloot aan Jan Cornelisz voor de somma van 150 g.
De naam is nog niet met zekerheid vastgesteld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes*1640  †1708 Noordeloos 68


Joris [Adriaensz] Both
Joris [Adriaensz] Both, geb. circa 1560,
, er is tot nu toe geen acte gevonden waarin Joris [Adriaensz.][Both] voluit wordt genoemd. Zijn bestaan wordt echter ontleend aan diverse acten: 28-05-1612: Thonis Adriaensz Both voor hemzelf, Theeus Jorisz en zijn broer Ghijsbert Jorisz Both voor henzelf en voor hun zuster Aentgen Jorisdr Both, transporteren aan Jan Jansz, wonende te Hoornaar een huis aldaar. Belend oostwaarts: Adriaen Hendricxsz Costers; westwaarts: de weduwe en kinderen van Jan van Muijlwijck Mathijsz. Strekkende van de Herenweg tot de Achtersloot.
Op 03-07-1614 leggen Teeu Jorissen en Adriaenken Jorissen een verklaring af. Zij zijn dan resp. 26 en 27 jaar. Op 17-05-1610 legt Gijsbert Jorissen een verklaring af. Hij is dan 20 jaar.
De echtgenote van Joris Adriaensz Both is nog onbekend. Gezien de namen van de kinderen komt als vader van deze onbekende echtgenote een Matheus of Gijsbert in aanmerking. De volgende acte zou dan een aanwijzing kunnen zijn:
30-05-1588: Thoentge Adriaensdr, weduwe van Gijsbert Meeusz zaliger cum tutore Jacob Dircxs, en Jan Meeusz als oom en voogd van Geertge Gijsbertdr, Meeus Gijsbertsz en Grietge Gijsbertsdr, zijnde de nagelaten weeskinderen van eerst genoemd echtpaar, transporteren aan Joris Adriaensz, wonende te Noordeloos, een werf te Hoornaar. Belend boven: Jan van Muijlwijck Mathijsz; beneden: Cornelis Thonisz. Strekkende van de Heerweg af tot de werf van Adriaen Jansz Pelle.
Wellicht is de in deze acte genoemde Joris Adriaenz identiek met bovengenoemde Joris Adriaensz Both. Zijn schoonouders zouden dan kunnen zijn Gijsbert Meeusz en Thoentge Adriaensdr. Het zou verklaren, waarom onder de kinderen van Joris Adriaensz Both een Gijsbert voorkomt.
Na het overlijden van Joris Adriaensz Both is zijn weduwe hertrouwd met een Bastiaen. Uit dat huwelijk is een dochter Marijke bekend. Een en ander blijkt uit de volgende acte:
03-10-1644: Maijke Bastiaensdr, weduwe van Cornelis Hendricxsz van Hoff zaliger, inwoonster van Noordeloos, revoceert haar vorige beschikkingen. Zij prelegateert aan:
- Gijsbert Jorisz Both, wonende op Noordeloos, de somma van 300 carolus gulden.
- Peij, Joris, Arien en Adriaentgen Gijsberts, zijnde voorkinderen van vernoemde Gijsbert Jorisz Both, 200 carolus gulden. Zij institueert in alle goederen, roerende als onroerende goederen, actien, crediten ende gerechtigheden tot haar enige en universele erfgenamen Ghijsbert Jorisz Both en Aentgen Joris Both, huisvrouwe van Jacob Pietersz, wonende op Noordeloos, haar halve broeder en zuster van moederszijde, elk voor een gerechte derde part; en voor het resterende derde part de kinderen van Mattheus Jorisz Both, die mede haar halfbroer was. De geïnstitueerde erfgenamen moeten uitkeren een legaat van 200 gulden aan de Reghten Huijsarmen onder de bediening van de Diaconen tot Meerkerk.
Maijke Bastiaensdr ondertrouwt te Hoornaar op 20-02-1621 en trouwt te Gorinchem op 16-03-1621 als jd van de zuidzijde van Noordeloos, met Cornelis Hendricksz van Hoff, wonende tot Meerkerk.
Hij is getrouwd rond 1585 met N.N.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghijsbert*1590  †1654  64


Adriaen Cornelisz Both
Adriaen Cornelisz Both, geb. vermoedelijk Noordeloos circa 1531, schepen van Noordeloos (1588, 1610), ovl. na 5 aug 1610.

tr.
met

Aentje Jorisdr, dr. van Joris Peter Jansz en Mary Gerritsdr.?.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1560     


Aentje Jorisdr
Aentje Jorisdr.

tr.
met

Adriaen Cornelisz Both, zn. van Cornelis Both, geb. vermoedelijk Noordeloos circa 1531, schepen van Noordeloos (1588, 1610), ovl. na 5 aug 1610.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joris*1560     


Joris Peter Jansz
Joris Peter Jansz.

tr.
met

Mary Gerritsdr.?.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aentje     


Mary Gerritsdr.?
Mary Gerritsdr.?.

tr.
met

Joris Peter Jansz.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aentje     


Cornelis Both
Cornelis Both,
, de naam Cornelis volgt alleen uit het patroniem van Adriaen en Cornelis. Het is wel waarschijnlijk dat Adriaen en Cornelis broers zijn, maar dit is niet gebaseerd op acten.Zij zijn waarschijnlijk geboren uit het huwelijk van Cornelis Both met N.N.Hij komt in de stukken voor met zijn achternaam Both. Als hij in 1608 en 1610 verklaringen aflegt wordt zijn leeftijd opgegeven als ca. 76 resp. 80 jaar.
In de 10de penning van 1561 komt hij voor in het Joris Peter Jansz Weer. groot 28 morgen. Samen met zijn schoonmoeder Mary Joris Petersz weduwe, zijn zwager Gherit Jorisz en Peter Gheritsz heeft hij hiervan 21 morgen in eigendom. De overige 7 morgen zijn van Thomas Aertsz en enen genaamd Ewout, wonende te Langerack.
23-05-1562: Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn aan Mariken Dirxdr 100 carolusgulden. Hij stelt als onderpand 5 morgen op de Noordzijde van Noordeloos, gemeen in het Zijlweer. Strekkende van de dwarssloot van Peter Gerritsz tot de halve Thient. Belend boven: Mary Joris Petersz weduwe c.s.; beneden: de nonnen van St. Servaes.
14-06-1562: Adriaen Joris tranporteert aan Adriaen Cornelisz Both 2 morgen op de Noordzijde van Noordeloos, gemeen 2 weren land, waarin Mary Joris Peterz weduwe in woont. Strekkende van het leen tot de halve Thient. Belend boven: Adriaen Jorisz; beneden: de nonnen van St. Servaes te Utrecht. Deze Adriaen Jorisz is een broer van Aentge Jorisdr, de vrouw van Adriaen Cornelisz Both.
27-03-1572: Jan Symonsz transporteert aan Adriaen Cornelisz Both 5 morgen 4 hont op de Noordzijde van Noordeloos, waar Jan Symonsz placht te wonen, gemeen 7 1/2 morgen met de Vicarie van St. Jacobs altaer te Gorinchem. Strekkende van de .. tot de Thientwetering. Belend boven: het Kerkeweer c.s.; beneden: Cornelis Adriaensz Snijder. Jan Symonsz is gehuwd geweest met met Mary Joris Petersdr, die voor 29-05-1570 overleden is. Zij was een zuster van Aentge.
27-05-1572: Adriaen Cornelisz Both verklaart schuldig te zijn aan Jan Symonsz 420 schelling als rest van koop land. Hij belooft 150 schelling te betalen aan de weeskinderen van Jan Symonsz en Marij Joris Petersdr en met name: Bastiaen, Symon en Peterke Janszoenen bij hun mondig worden.
12-04-1576: Quirijn Caerle, smid, heeft een obligatie van 150 g, sprekende op Adriaen Cornelisz Both, wonende op Noordeloos.
Hij is getrouwd te Noordeloos in het jaar 1559 met Aentje Jorisdr, dochter van Joris Peter Janszn en Mary (Gerritsdr?).

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1531 Noordeloos †1610  79


Baertgen Willems Corssendr van Vliet van der Woerd
Baertgen Willems Corssendr van Vliet van der Woerd1.

otr. Delft op 9 jun 1563 huw. voorwaarden
met

Reijer Adamszoon van der Burch1, zn. van Adam Heijndericksz van der Burch en Adriaentgen Willemsdr de Jonge.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Huwelijkse voorwaarden voor schepenen van Delft 1536-1594 (ORA 047), GA Delft, Oud Recherlijk Archief Delft, Inventarisnr.: 305, Delft (9 jun 1563 akte 104)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel X), Deel X (blz. 73)
3.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 333)