Genealogische website van Cees Hagenbeek
Grietje Jacobs Tibbe
Grietje Jacobs Tibbe.

tr.
met

Jan Gerritsz Vermij, zn. van Gerrit Jansz Vermij en Marijtje Claas,
, 11-05-1649 Oudshoorn : Jan Gerritsz van der Mij, wonende te Oudshoorn, man en voogd van Grietgen Jacobsdr Tibbe, mede-erfgenaam van haar vader Jacob Pouwelsz Tibbe met toestemming van Matheusz Jacobsz Tibbe als oudste zoon, wonende te Alphen, verkoopt aan Cornelis de Vlamingh van Outshoorn, ridder, ambachtsheer van Outshoorn, Gnephoek, etc, hoofdofficier der stad Amsterdam, zekere tienden in Oudshoorn, gekomen van die van Duijvenvoorde, te leen gehouden van het huis van Naaldwijk, liggende bij de Heimanswetering, strekkende uit de Rijn tot het Woudambacht, belend tegenwoordig ten oosten het huisweer van Beatricx van Heussen, weduwe van Jacob van der Meij en haar moeder Geertruijt van Berckenroode en ten westen Mouring Eijmbertsz.
protocollen Alphen 1695-1700 inventarisnummer 26 bladzijde 187 datum 22-04-1672 inhoud Matheus Jacobsz Tibbe, Cornelis Jacobsz Tibbe, Aaltgen Jacobsdr Tibbe, weduwe van Dirck Cornelisz Mantgen, Jan Gerritsz Vermij, als vader en voogd over Dirk en Willem Jansz Vermij, geboren uit Grietgen Jacobsdr Tibbe, en Geertgen Jacobsdr Tibbe, weduwe van Cornelis Willemsz Immerseel, allen erfgenamen van Jacob Jacobsz Tibbe, overleden te Alphen. Deling der nalatenschap. Matheus Jacobsz Tibbe behoudt 1 morgen 387 1/2 roeden, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van Geertge Jacobsdr Tibbe, belend ten oosten de heer Stompwijk c.s, ten westen Cornelis Jacobsz Tibbe met zijn deel. Cornelis Jacobsz Tibbe komt toe, een perceel, groot als het vorige, strekkend van de Nieuwedijk tot het land van de erfgenamen van Gerrit Cornelisz Gros, belend ten oosten Matheus Jacobsz Tibbe, ten westen de kinderen van Dirk Willemsz Vermij. De verdere erfgenamen ontvangen geld en obligaties.
protocollen Oudshoorn 1649-1657 inventarisnummer 5 bladzijde 238v datum 15-03-1665 inhoud Pieter Jansz Lindenburch, wonende aan de Aardijk in Aarlanderveen, verkoopt aan zijn zwager Jan Gerritsz Vermij, ambachtsbewaarder van Oudshoorn en Gnephoek, 2 morgen hooiland in de Grote polder, belend ten oosten Cornelis Jansz Outshoorn, ten zuiden de Oudshoornse weg en ten westen en noorden Michiel Sijmonsz. Dit land is de verkoper ten deel gevallen uit de nalatenschap van zijn schoonmoeder Maritjen Claesdr. Koopsom 1.600 gulden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     


Jacob Pouwelsz Tibbe
Jacob Pouwelsz Tibbe.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje     


Gerrit Jansz Vermij
Gerrit Jansz Vermij,
, 1623 Oudshoorn : Gerrit Jansz Cort ende Maritgen Claesdr sijn huijsvre met Michiel, Anna, Jan ende Maritgen derselver kinderen - 6 hoofden
Oudshoorn 1622-1629 inventarisnummer 2B bladzijde 14 datum 06-01-1628 inhoud Jan Aertsz Cop en Jan Jansz Heijlijgendach verkopen aan Gerrit Janse Cort 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot het land van Jan Claes Willemsz, belend ten oosten de kinderen van Sijmon Sijmonsz en ten westen Gerrit Dircksz in 't Velt. Koopsom 1.700 gulden.
Oudshoorn Inv.nr. 4 / bladzijde 171v / datum 07-10-1646
Gerrit Jansz Vermij verkoopt aan Dirck Willemsz Lelijenvelt 1 morgen veenland onder Oudshoorn, strekkende van de weeskinderen Cornelis Jansz Vermij tot de verkoper, belend ten oosten Jan Pieter Ghijsz en ten westen de koper. Koopsom 1.100 gulden.

tr.
met

Marijtje Claas.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Marijtje Claas
Marijtje Claas.

tr.
met

Gerrit Jansz Vermij, zn. van Jan Jansz(O) Cort,
, 1623 Oudshoorn : Gerrit Jansz Cort ende Maritgen Claesdr sijn huijsvre met Michiel, Anna, Jan ende Maritgen derselver kinderen - 6 hoofden
Oudshoorn 1622-1629 inventarisnummer 2B bladzijde 14 datum 06-01-1628 inhoud Jan Aertsz Cop en Jan Jansz Heijlijgendach verkopen aan Gerrit Janse Cort 4 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot het land van Jan Claes Willemsz, belend ten oosten de kinderen van Sijmon Sijmonsz en ten westen Gerrit Dircksz in 't Velt. Koopsom 1.700 gulden.
Oudshoorn Inv.nr. 4 / bladzijde 171v / datum 07-10-1646
Gerrit Jansz Vermij verkoopt aan Dirck Willemsz Lelijenvelt 1 morgen veenland onder Oudshoorn, strekkende van de weeskinderen Cornelis Jansz Vermij tot de verkoper, belend ten oosten Jan Pieter Ghijsz en ten westen de koper. Koopsom 1.100 gulden.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Jan Jansz(O) Cort
Jan Jansz(O) Cort,
, Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1A bladzijde 146 datum 18-09-1597 inhoud Willem Dircxsz voor zichzelf en vervangende zijn onmondige broers Reijer, Jan, Dirck en Cornelis, verklaart tegenover Dirck Jan Pieters en Thomas Jacobsz Verloet, weesmeesteren van Oudshoorn, overgedragen te hebben aan zijn zwager Willem Jansz 2 bezegelde eigenbrieven, betreffende 2 morgen 1½ hond land. De comparanten stellen als garantie: 5 morgen land met huis, berg, etc, waarvan de helft eigendom is van hun moeder Volckgen Willemsdr, strekkende van de Nieuwe Sloot tot het land van Jacob Pietersz, belend ten oosten over de Nieuwe Sloot Cornelis Dirck Ghijssen en ten westen Thomas Jacobsz Verloet. vervolg a folio 146v. 18-09-1597. Willem Jansz, man en voogd van Jaepgen Dircxdr - hier blijkt Volcgen Willemsdr als moeder der kinderen - erkent hier de overname van het land. vervolg b folio 147. 18-09-1597. Willem Jansz bekent schuldig te zijn aan "zijn huisvrouw en broeders" een jaarlijkse losrente van 7 gulden 16 stuivers.
1592-1607 inventarisnummer 1A bladzijde 189v datum 05-05-1600 inhoud Cornelis Dircxsz, alias Pontgen, wonende in de Alpherhoorn onder Alphen, is schuldig aan Jacob Gerritsz Vermij te Leiden 347 gulden 17 stuivers wegens verschenen landhuren e.a. Gesteld onderpand: ca. 12 morgen land onder Oudshoorn, belend ten oosten Gerijt Willemsz Bouman, Jacob Pietersz en Adriaen Heijnricxsz Daamen, ten westen Volckgen Willemsdr, weduwe van Dirck Reijersz, Jacob Pietersz en Aert Ghijsbertsz, ten zuiden de Nieuwe Sloot en ten noorden de Oudshoornse weg.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 15v datum 30-12-1601 inhoud De broers Reijer Dircxsz en Dirck Dircxsz en Jasper Maertijnsz, zijn oom en voogd, dragen over op hun broers Willem, Jan en Cornelis Dircxsz, hun erfdeel hen toekomende bij overlijden van hun ouders Dirck Reijersz en Volckgen Willemsdr.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 75 datum 23-03-1606 inhoud Engel Cornelisz van Hoogmade, getrouwd met de dochter van Maerten Mathijsz en Maritgen Jacopsdr, verkoopt aan Volckgen Willemsdr, weduwe van Jan Jansz Cort, 5 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot het ambacht van Ter Aar, belend ten oosten Weijntgen Bouwens met haar kinderen en ten westen Cornelis Gerrit Pietersz.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     
Jan*1574 Oudshoorn †1642  68


Jan Jansz (de Oude) Vermij
Jan Jansz (de Oude) Vermij, geb. Oudshoorn circa 1574, ovl. voor 4 feb 1642,
, Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1A bladzijde 98 datum 07-12-1595 inhoud Cors Cornelisz verkoopt aan Jan Jansz Cort 2½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop, belend ten oosten de weduwe van Heijnrick Adriaen Banen en ten westen de comparant zelf. Betaald met schuldbrief. Cors Cornelisz stelt als garantie: zijn huis met 11 morgen land min ½ hond, strekkende het huisweer van de Nieuwe Sloot tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop en het andere weer tot de Oudshoornseweg toe, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van Heijnrick Arien Banen en ten westen Dirck Jan Pietersz. vervolg a folio 98v. 07-12-1595. Jan Jansz Cort te Oudshoorn is schuldig aan Cors Neel Vrericxsz 738 gulden, te betalen 200 gulden contant en de rest in termijnen. Gesteld onderpand: het bovengenoemde gekochte land.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 8v datum 12-03-1601 inhoud Pieter Maertensz draagt over op Jan Jansz Cort een eigenbrief inhoudende 5 morgen 1 hond land. vervolg a folio 8v. 07-03-1601. Jan Jansz Cort is schuldig aan Pieter Maertensz, wonende in de Alpherhoorn onder Alphen, 980 gulden wegens koop van land, te weten bovengenoemde 5 morgen 1 hond onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Gherijt Dircxsz van Heijningen en ten westen Cornelis Cornelisz Zomer. Deze aankoop gesteld als onderpand.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 41v datum 10-12-1603 inhoud Cors Cornelisz, wonende over de Nieuwe Sloot onder Oudshoorn, verkoopt aan Jan Jansz Cort 3 morgen land, strekkende van het land van de comparant tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten Jan Jansz Cort en Cornelis Cornelisz Honscoop en ten westen Dirck Jan Pietersz met zijn kinderen. Gesteld onderpand: zijn huis, berg en schuur met 8 morgen land onder Oudshoorn over de Nieuwe Sloot, strekkende uit de Nieuwe Sloot met het ene weer tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop, het andere weer tot aan de voornoemde 3 morgen, belend ten westen Dirck Jan Pietersz c.s. en ten oosten Adriaen Heijnricxsz. vervolg a folio 42. 10-12-1603. Jan Jansz Cort, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Cors Cornelisz een losrente van 13 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde 3 morgen land. Geroijeerd 21-07-1619.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 75 datum 23-03-1606 inhoud Engel Cornelisz van Hoogmade, getrouwd met de dochter van Maerten Mathijsz en Maritgen Jacopsdr, verkoopt aan Volckgen Willemsdr, weduwe van Jan Jansz Cort, 5 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot het ambacht van Ter Aar, belend ten oosten Weijntgen Bouwens met haar kinderen en ten westen Cornelis Gerrit Pietersz.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 77 datum 21-12-1606 inhoud Fijtgen Bouwensdr, weduwe van Cornelis Bouwensz Knaep met haar broer Pieter Bouwensz als voogd, draagt over op Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort, wonende in de ban van Oudshoorn, een brief, inhoudende 3 morgen 2(?) hond land onder Oudshoorn, d.d. januari 1572 vervolg a folio 79. 21-12-1606. Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort zijn schuldig aan Fijtgen Bouwensz een jaarlijkse losrente van 12 gulden 10 stuivers. Gesteld onderpand: 2½ morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden de weduwe en erfgenamen van Gerrit Dircx van Heijningen en ten noorden de landen van Floris Benijnens(?). vervolg b folio 79v. 21-12-1606. Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort zijn schuldig aan Fijtgen Bouwensz (zie vorige akte). Koopsom 900 gulden.
1623 Oudshoorn : Jan Jansz Cort ende Maritgen Cornelisdr sijn huijsvre met Maritgen, Jan, Cornelis ende Sijmon heure kinderen- 6 hoofden
04-02-1642 inhoud Marijtgen Cornelisdr, weduwe van Jan Jansz Vermij met haar voogd Gerrit Jansz Vermij, ter eenre en Jan Jansz Vermij, Sijmen Jansz Vermij, Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, man en voogd van Marijtgen Jansdr, Gerrit Jansz Vermij en Jacob Engelsz, voogden van de zes onmondige weeskinderen van Cornelis Jansz Vermij en Loentgen Engelsdr, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansz Vermij, ter andere zijde. Regeling der boedelscheiding.
De weduwe Marijtgen Cornelisdr valt ten deel de oude woning met huis, bergen, schuren en beplanting met 8 morgen land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de weduwe van Willem ouwe Willemsz, belend ten oosten Dirck Dircksz Dircksvaer en de weduwe van Adriaen Heijndrick Baenen en ten westen Jan Dircksz in de Alpherhoorn; nog 3 morgen weiland, strekkende van de Oudshoornse weg tot Gerrit Jansz Vermij, belend ten oosten Dirck Claesz Reijnsburger en ten westen Dirck Willemsz; nog 5 morgen 50 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten mr. Dirck van Beeck en ten westen Sijmon en Jan Jansz Vermij; nog 3 morgen land, strekkende van Michiell Sijmonsz tot het land van dezelfde Michiell Sijmonsz waar de kade op ligt, belend ten westen Michiell Sijmonsz en ten oosten Huijbert Ghijsz; hierbij nog 3 koeien en de meubelen en roerende goederen, ten bedrage van 1.800 gulden.
Jan Jansz Vermij komt toe 3 morgen weiland, strekkende van de Oudshoornse weg tot Cees Gerrit Neelen en Willem Pietersz Scheijnckeveld, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Gerrit Jansz Vermij; nog 2 morgen 50 roeden land, strekkende van Claes Claesz tot de kinderen van Gerrit Ouwe Neelen, belend ten oosten Dirck Dircksz Joor en ten westen Jan Claesz in 't Velt en ontvangt nog 600 gulden.
Sijmon Jansz Vermij komt toe het woninkje bij de Nieuwe Sloot, met huis, erf, berg, schuur en beplanting met 5 morgen 1 hond land, strekkende uit de Nieuwe Sloot tot Catharijna Harpersdr, belend ten oosten Catharijne voornoemd en ten westen de weduwe van Willem ouwe Willemen. Ghijsbert Pietersz van der Sluijs valt ten deel 4 morgen 3 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Anthonis Gerritsz Bouman, belend ten oosten Gerrit Jansz Vermij en ten westen Jan Claesz Willemsz en de weduwe van Dirck Gerritsz Bouman; nog 2 morgen 3 hond 75 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot het veenland van Sijmon Jacobsz, belend ten oosten Jan en Sijmon Jansz Vermij en ten westen Huijch Claesz en Willem Clementsz.
De zes weeskinderen komen toe de woning in Oudshoorn, met berg, schuur en beplanting met 2 morgen 4 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Jan Cornelisz van Veen, belend ten oosten Dirck Willemsz en ten westen Gerrit Jansz Vermij; nog 2 morgen 3 hond 50 roeden hooiland, strekkende van Gerrit Jansz Vermij tot Michiel Sijmonsz, belend ten oosten Cornelis Dircksz de Heer en ten westen de weduwe van Willem ouwe Willemen met haar kinderen. In gemeenschappelijk bezit blijft 1 morgen veenland of water, strekkende van de Honscooperdijk tot Evert Matheusz, belend ten oosten Wouter Huijgen en ten westen Claes Claesz Cool, hiervan de weduwe de helft toekomend.
vervolg a folio 95. 04-02-1642. Loentgen Engels, weduwe van Cornelis Jansz Vermij met haar broer Jacob Engels alsvoogd en mede-voogd Jan Cornelisz van Veen, ter eenre en Jan Jansz Vermij als voogd over de zes onmondige weeskinderen van voornoemd echtpaar, ter andere zijde. Regeling der boedelscheiding. De weduwe Loentgen Engelsdr behoudt het vee en alle goederen, ook de goederen die haar kinderen toekomen bij het overlijden van hun grootvader (zie vorige akte). Zij is gehouden haar kinderen, ook in geval van een tweede huwelijk, te onderhouden en behoorlijk op te voeden.
Oudshoorn 1638-1649
inventarisnummer 4 bladzijde 137v datum 10-06-1644 inhoud Jan Jansz Vermij, Sijmon Jansz Vermij, beiden voor zichzelf, Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, voor zichzelf en als vader en voogd van de drie onmondige weeskinderen, die hij heeft bij Marijtgen Jansdr, Gerrit Jansz Vermij en Jacob Engelsz als voogden van de zes onmondige weeskinderen van Cornelis Jansz Vermij, geprocreëerd bij Apolonia Engelsdr, allen kinderen en kindskinderen van Martijgen Cornelisdr, weduwe van Jan Jansz Vermij. Regeling van de nalatenschap. Jan Jansz Vermij valt bij loting ten deel de woning waar Jan Jansz de Oude in leefde, te weten een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 7 morgen 5 hond 50 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de weduwe van Willem ouwe Willemen en de weduwe en kinderen van Gangeleff Jansz, belend ten westen Jan Dircken In de Heeren c.s. en ten oosten Dirck Willemsz Dirckvaer en Sijmon Jansz Vermij; nog een perceeltje veenland of water, strekkende van de Honscooperdijk tot Evert Matheusz, belend ten westen Jonge Claes Coolssen en ten oosten Wouter Huijgen. Hij moet uitkeren een bedrag van 5.550 gulden in 2 jaar, maar ontvangt terug van broer Sijmon 450 gulden. Sijmon Jansz Vermij valt ten deel 5 morgen ½ hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Verbeeck en ten westen Sijmon Jansz Vermij. Hiervoor zal hij van Jan Jansz Vermij 900 gulden ontvangen. Sijmon moet zelf betalen in de gemene boedel 1.800 gulden. De zes weeskinderen van Cornelis Jansz valt ten deel 3 morgen land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Gerrit Jansz Vermij Lelijenvelt. Van Jan Jansz Vermij ontvangen zij 2.000 gulden, van Sijmon Jansz Vermij 450 gulden, uit de boedel nog 784 gulden. Ghijsbert Pietersz van der Sluijs ontvangt voor zichzelf en zijn 3 weeskinderen 3 morgen land, strekkende van Michiell Sijmonsz tot Michiell Sijmonsz (!), belend ten westen Michiell Sijmonsz en ten zuiden Huijbert Ghijsz. Van Jan Jansz Vermij wordt ontvangen 2.650 gulden, van Sijmon Jansz 450 gulden, uit de gemene boedel 818 gulden.

tr.
met

Marijtje Cornelisdr, ovl. na 1642.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Marijtje Cornelisdr
Marijtje Cornelisdr, ovl. na 1642.

tr.
met

Jan Jansz (de Oude) Vermij, zn. van Jan Jansz(O) Cort, geb. Oudshoorn circa 1574, ovl. voor 4 feb 1642,
, Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1A bladzijde 98 datum 07-12-1595 inhoud Cors Cornelisz verkoopt aan Jan Jansz Cort 2½ morgen land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornseweg tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop, belend ten oosten de weduwe van Heijnrick Adriaen Banen en ten westen de comparant zelf. Betaald met schuldbrief. Cors Cornelisz stelt als garantie: zijn huis met 11 morgen land min ½ hond, strekkende het huisweer van de Nieuwe Sloot tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop en het andere weer tot de Oudshoornseweg toe, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van Heijnrick Arien Banen en ten westen Dirck Jan Pietersz. vervolg a folio 98v. 07-12-1595. Jan Jansz Cort te Oudshoorn is schuldig aan Cors Neel Vrericxsz 738 gulden, te betalen 200 gulden contant en de rest in termijnen. Gesteld onderpand: het bovengenoemde gekochte land.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 8v datum 12-03-1601 inhoud Pieter Maertensz draagt over op Jan Jansz Cort een eigenbrief inhoudende 5 morgen 1 hond land. vervolg a folio 8v. 07-03-1601. Jan Jansz Cort is schuldig aan Pieter Maertensz, wonende in de Alpherhoorn onder Alphen, 980 gulden wegens koop van land, te weten bovengenoemde 5 morgen 1 hond onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Gherijt Dircxsz van Heijningen en ten westen Cornelis Cornelisz Zomer. Deze aankoop gesteld als onderpand.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 41v datum 10-12-1603 inhoud Cors Cornelisz, wonende over de Nieuwe Sloot onder Oudshoorn, verkoopt aan Jan Jansz Cort 3 morgen land, strekkende van het land van de comparant tot de Oudshoornse weg, belend ten oosten Jan Jansz Cort en Cornelis Cornelisz Honscoop en ten westen Dirck Jan Pietersz met zijn kinderen. Gesteld onderpand: zijn huis, berg en schuur met 8 morgen land onder Oudshoorn over de Nieuwe Sloot, strekkende uit de Nieuwe Sloot met het ene weer tot het land van Cornelis Cornelisz Honscoop, het andere weer tot aan de voornoemde 3 morgen, belend ten westen Dirck Jan Pietersz c.s. en ten oosten Adriaen Heijnricxsz. vervolg a folio 42. 10-12-1603. Jan Jansz Cort, wonende te Oudshoorn, is schuldig aan Cors Cornelisz een losrente van 13 gulden. Gesteld onderpand: bovengenoemde 3 morgen land. Geroijeerd 21-07-1619.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 75 datum 23-03-1606 inhoud Engel Cornelisz van Hoogmade, getrouwd met de dochter van Maerten Mathijsz en Maritgen Jacopsdr, verkoopt aan Volckgen Willemsdr, weduwe van Jan Jansz Cort, 5 morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende van de Oudshoornse weg tot het ambacht van Ter Aar, belend ten oosten Weijntgen Bouwens met haar kinderen en ten westen Cornelis Gerrit Pietersz.
Oudshoorn 1592-1607 inventarisnummer 1B bladzijde 77 datum 21-12-1606 inhoud Fijtgen Bouwensdr, weduwe van Cornelis Bouwensz Knaep met haar broer Pieter Bouwensz als voogd, draagt over op Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort, wonende in de ban van Oudshoorn, een brief, inhoudende 3 morgen 2(?) hond land onder Oudshoorn, d.d. januari 1572 vervolg a folio 79. 21-12-1606. Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort zijn schuldig aan Fijtgen Bouwensz een jaarlijkse losrente van 12 gulden 10 stuivers. Gesteld onderpand: 2½ morgen 1 hond land onder Oudshoorn, strekkende uit de Aar tot in de Zegersloot, belend ten zuiden de weduwe en erfgenamen van Gerrit Dircx van Heijningen en ten noorden de landen van Floris Benijnens(?). vervolg b folio 79v. 21-12-1606. Sijmon Michielsz en Jan Jansz Cort zijn schuldig aan Fijtgen Bouwensz (zie vorige akte). Koopsom 900 gulden.
1623 Oudshoorn : Jan Jansz Cort ende Maritgen Cornelisdr sijn huijsvre met Maritgen, Jan, Cornelis ende Sijmon heure kinderen- 6 hoofden
04-02-1642 inhoud Marijtgen Cornelisdr, weduwe van Jan Jansz Vermij met haar voogd Gerrit Jansz Vermij, ter eenre en Jan Jansz Vermij, Sijmen Jansz Vermij, Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, man en voogd van Marijtgen Jansdr, Gerrit Jansz Vermij en Jacob Engelsz, voogden van de zes onmondige weeskinderen van Cornelis Jansz Vermij en Loentgen Engelsdr, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansz Vermij, ter andere zijde. Regeling der boedelscheiding.
De weduwe Marijtgen Cornelisdr valt ten deel de oude woning met huis, bergen, schuren en beplanting met 8 morgen land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de weduwe van Willem ouwe Willemsz, belend ten oosten Dirck Dircksz Dircksvaer en de weduwe van Adriaen Heijndrick Baenen en ten westen Jan Dircksz in de Alpherhoorn; nog 3 morgen weiland, strekkende van de Oudshoornse weg tot Gerrit Jansz Vermij, belend ten oosten Dirck Claesz Reijnsburger en ten westen Dirck Willemsz; nog 5 morgen 50 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot in de Duikerwetering, belend ten oosten mr. Dirck van Beeck en ten westen Sijmon en Jan Jansz Vermij; nog 3 morgen land, strekkende van Michiell Sijmonsz tot het land van dezelfde Michiell Sijmonsz waar de kade op ligt, belend ten westen Michiell Sijmonsz en ten oosten Huijbert Ghijsz; hierbij nog 3 koeien en de meubelen en roerende goederen, ten bedrage van 1.800 gulden.
Jan Jansz Vermij komt toe 3 morgen weiland, strekkende van de Oudshoornse weg tot Cees Gerrit Neelen en Willem Pietersz Scheijnckeveld, belend ten oosten Huijch Claesz en ten westen Gerrit Jansz Vermij; nog 2 morgen 50 roeden land, strekkende van Claes Claesz tot de kinderen van Gerrit Ouwe Neelen, belend ten oosten Dirck Dircksz Joor en ten westen Jan Claesz in 't Velt en ontvangt nog 600 gulden.
Sijmon Jansz Vermij komt toe het woninkje bij de Nieuwe Sloot, met huis, erf, berg, schuur en beplanting met 5 morgen 1 hond land, strekkende uit de Nieuwe Sloot tot Catharijna Harpersdr, belend ten oosten Catharijne voornoemd en ten westen de weduwe van Willem ouwe Willemen. Ghijsbert Pietersz van der Sluijs valt ten deel 4 morgen 3 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Anthonis Gerritsz Bouman, belend ten oosten Gerrit Jansz Vermij en ten westen Jan Claesz Willemsz en de weduwe van Dirck Gerritsz Bouman; nog 2 morgen 3 hond 75 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot het veenland van Sijmon Jacobsz, belend ten oosten Jan en Sijmon Jansz Vermij en ten westen Huijch Claesz en Willem Clementsz.
De zes weeskinderen komen toe de woning in Oudshoorn, met berg, schuur en beplanting met 2 morgen 4 hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Jan Cornelisz van Veen, belend ten oosten Dirck Willemsz en ten westen Gerrit Jansz Vermij; nog 2 morgen 3 hond 50 roeden hooiland, strekkende van Gerrit Jansz Vermij tot Michiel Sijmonsz, belend ten oosten Cornelis Dircksz de Heer en ten westen de weduwe van Willem ouwe Willemen met haar kinderen. In gemeenschappelijk bezit blijft 1 morgen veenland of water, strekkende van de Honscooperdijk tot Evert Matheusz, belend ten oosten Wouter Huijgen en ten westen Claes Claesz Cool, hiervan de weduwe de helft toekomend.
vervolg a folio 95. 04-02-1642. Loentgen Engels, weduwe van Cornelis Jansz Vermij met haar broer Jacob Engels alsvoogd en mede-voogd Jan Cornelisz van Veen, ter eenre en Jan Jansz Vermij als voogd over de zes onmondige weeskinderen van voornoemd echtpaar, ter andere zijde. Regeling der boedelscheiding. De weduwe Loentgen Engelsdr behoudt het vee en alle goederen, ook de goederen die haar kinderen toekomen bij het overlijden van hun grootvader (zie vorige akte). Zij is gehouden haar kinderen, ook in geval van een tweede huwelijk, te onderhouden en behoorlijk op te voeden.
Oudshoorn 1638-1649
inventarisnummer 4 bladzijde 137v datum 10-06-1644 inhoud Jan Jansz Vermij, Sijmon Jansz Vermij, beiden voor zichzelf, Ghijsbert Pietersz van der Sluijs, voor zichzelf en als vader en voogd van de drie onmondige weeskinderen, die hij heeft bij Marijtgen Jansdr, Gerrit Jansz Vermij en Jacob Engelsz als voogden van de zes onmondige weeskinderen van Cornelis Jansz Vermij, geprocreëerd bij Apolonia Engelsdr, allen kinderen en kindskinderen van Martijgen Cornelisdr, weduwe van Jan Jansz Vermij. Regeling van de nalatenschap. Jan Jansz Vermij valt bij loting ten deel de woning waar Jan Jansz de Oude in leefde, te weten een huis, erf, berg, schuur en beplanting met 7 morgen 5 hond 50 roeden land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de weduwe van Willem ouwe Willemen en de weduwe en kinderen van Gangeleff Jansz, belend ten westen Jan Dircken In de Heeren c.s. en ten oosten Dirck Willemsz Dirckvaer en Sijmon Jansz Vermij; nog een perceeltje veenland of water, strekkende van de Honscooperdijk tot Evert Matheusz, belend ten westen Jonge Claes Coolssen en ten oosten Wouter Huijgen. Hij moet uitkeren een bedrag van 5.550 gulden in 2 jaar, maar ontvangt terug van broer Sijmon 450 gulden. Sijmon Jansz Vermij valt ten deel 5 morgen ½ hond land, strekkende van de Oudshoornse weg tot de Duikerwetering, belend ten oosten Dirck Verbeeck en ten westen Sijmon Jansz Vermij. Hiervoor zal hij van Jan Jansz Vermij 900 gulden ontvangen. Sijmon moet zelf betalen in de gemene boedel 1.800 gulden. De zes weeskinderen van Cornelis Jansz valt ten deel 3 morgen land, strekkende van de Oudshoornse weg tot Gerrit Jansz Vermij Lelijenvelt. Van Jan Jansz Vermij ontvangen zij 2.000 gulden, van Sijmon Jansz Vermij 450 gulden, uit de boedel nog 784 gulden. Ghijsbert Pietersz van der Sluijs ontvangt voor zichzelf en zijn 3 weeskinderen 3 morgen land, strekkende van Michiell Sijmonsz tot Michiell Sijmonsz (!), belend ten westen Michiell Sijmonsz en ten zuiden Huijbert Ghijsz. Van Jan Jansz Vermij wordt ontvangen 2.650 gulden, van Sijmon Jansz 450 gulden, uit de gemene boedel 818 gulden.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Annigje Dirks Kalkoven
Annigje Dirks Kalkoven, ged. Oudshoorn op 17 mrt 1720 (getuige: Lijsbet Wilms Vermij)1.Bronnen:
1.Doopboek Alphen aan den Rijn/Oudshoorn (D 078), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Alphen a/d Rijn 3.04.16.006, Inventarisnr.: 47, Oudshoorn, 1699 (17 mrt 1720 blz. 157)
2.Doopboek Oudshoorn (D 462), Streekarchief Rijnlands Midden, DTB Oudshoorn, Inventarisnr.: 47, NH, Oudshoorn, van 1661 tot 1750 (24 feb 1686 blz. 55)


Lijsbet Cornelis Vermij
Lijsbet Cornelis Vermij.

tr. Alphen a/d Rijn op 11 aug 1680
met

Cornelis Mouritz van Swieten, zn. van Mouring Jansz van Swieten en Maritgen Maartens van Leeuwen, ged. Alphen a/d Rijn op 30 sep 1650.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje~1686 Alphen a/d Rijn    


Maritgen Maartens van Leeuwen
Maritgen Maartens van Leeuwen.

tr.
met

Mouring Jansz van Swieten, zn. van Jan Cornelis Jan Corsz en Pietertje Mouringsdr..

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis~1650 Alphen a/d Rijn    


Jan Cornelis Jan Corsz
Jan Cornelis Jan Corsz, ovl. na 1623.

tr.
met

Pietertje Mouringsdr..

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mouring     


Pietertje Mouringsdr.
Pietertje Mouringsdr..

tr.
met

Jan Cornelis Jan Corsz, zn. van Cornelis Jans Corsz en Marijtje Dirks, ovl. na 1623.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mouring     


Cornelis Jans Corsz
Cornelis Jans Corsz.

tr.
met

Marijtje Dirks, ovl. voor nov 1621.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1623   


Marijtje Dirks
Marijtje Dirks, ovl. voor nov 1621.

tr.
met

Cornelis Jans Corsz, zn. van Jan Corsz.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1623   


Jan Corsz
Jan Corsz (van Swieten), geb. circa 1540,
, filiatie niet zeker.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis     


Cornelis van Swieten
Cornelis van Swieten, geb. Woerden in 1500, ovl. Leiden op 23 sep 1543,
, 1531 - 1544 Gijsbrecht van Swieten draagt zijn rechten als Ambachtsheer van Soeterwoude ca. over aan zijn zoon Cornelis van Swieten bij gelegenheid van diens huwelijk met Anna van Borselen.
..
1541 Heer Cornelis van Swieten komt tegen betaling met de stad Leiden overeen dat in Soeterwoude geen lakenindustrie meer uitgeoefend mag worden. Heer Cornelis was hiertoe gedwongen vanwege financiële problemen.
De Leiderdorpse brug wordt voor het laatst vermeld. Vermoedelijk is deze vrij spoedig daarna afgebroken. Het tijdstip van de bouw van de nieuwe brug is niet bekend. (1)
..
1544 - 1545 Heer Cornelis van Swieten overlijdt. Zijn minderjarige zoon Adriaan van Swieten wordt Ambachtsheer van Soeterwoude, Stompwijk ca.
Vermeld wordt een Pieter Jansz. die bouwman, dat is boer, in de Weipoort is. Zijn nageslacht neemt de achternaam Berch, Bergh en (tenslotte) Berg aan.

tr.
met

Anna van Borssele, dr. van Adriaan (Arien) van Borssele en Adriana Abrams Oem van Wijngaarden, geb. circa 1510, ovl. Leiden op 25 okt 1544.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1540     


Anna van Borssele
Anna van Borssele, geb. circa 1510, ovl. Leiden op 25 okt 1544.

tr.
met

Cornelis van Swieten, geb. Woerden in 1500, ovl. Leiden op 23 sep 1543,
, 1531 - 1544 Gijsbrecht van Swieten draagt zijn rechten als Ambachtsheer van Soeterwoude ca. over aan zijn zoon Cornelis van Swieten bij gelegenheid van diens huwelijk met Anna van Borselen.
..
1541 Heer Cornelis van Swieten komt tegen betaling met de stad Leiden overeen dat in Soeterwoude geen lakenindustrie meer uitgeoefend mag worden. Heer Cornelis was hiertoe gedwongen vanwege financiële problemen.
De Leiderdorpse brug wordt voor het laatst vermeld. Vermoedelijk is deze vrij spoedig daarna afgebroken. Het tijdstip van de bouw van de nieuwe brug is niet bekend. (1)
..
1544 - 1545 Heer Cornelis van Swieten overlijdt. Zijn minderjarige zoon Adriaan van Swieten wordt Ambachtsheer van Soeterwoude, Stompwijk ca.
Vermeld wordt een Pieter Jansz. die bouwman, dat is boer, in de Weipoort is. Zijn nageslacht neemt de achternaam Berch, Bergh en (tenslotte) Berg aan.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1540     


Adriaan (Arien) van Borssele
Adriaan (Arien) van Borssele.

tr.
met

Adriana Abrams Oem van Wijngaarden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1510  †1544 Leiden 34


Adriana Abrams Oem van Wijngaarden
Adriana Abrams Oem van Wijngaarden.

tr.
met

Adriaan (Arien) van Borssele, zn. van Adriaan Jacobsz van Borssele en Maria ( Margareta) van Eversdijk.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1510  †1544 Leiden 34


Adriaan Jacobsz van Borssele
Adriaan Jacobsz van Borssele, geb. circa 1473.

tr.
met

Maria ( Margareta) van Eversdijk, geb. circa 1477.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan     Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboeken (Deel XIII), Deel XIII (blz. 70)