Cees Hagenbeek
Cornelis Brooshooft
Cornelis (Cornelius) Brooshooft1, geb. Giessendam op 8 dec 1708 (getuigen: Anthonij Brooshooft en Apollonia Brooshooft), ged. aldaar op 16 dec 17082, schout van Giessendam, ovl. Giessenburg op 26 nov 1789.

Cornelis Brooshooft.
op zijn grafzerk staat: .
Hier legt begraven: Cornelis Brooshooft in leven bailliuw van Blokland, schout en secretaris van Giessen Oudekerk, Giessendam, Brandwijk, Gijbeland en Peursum.
Gebooren den 8 december 1708.
Overleden den 26 november 1789.

tr. Giessen-Nieuwkerk op 18 nov 1748
met

Maria Elisabeth Brouwer4,1, dr. van Ds. Johannes Brouwer (predikant in Schelluinen) en Elisabeth Broesterhuysen, ged. Schelluinen op 22 nov 17225 (getuige: Maria Budding), ovl. Schiedam op 7 nov 1808.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna*1756 Giessendam 1831 Schiedam 75
Belia~1758 Hardinxveld    
Johannes~1760 Hardinxveld 1844  83
Maria~1763 Hardinxveld    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Doopboek Giessendam (D 042), N.A. DTB Giessendam, 1.I, NH, Giessendam, van 1692 tot 1738 (16 dec 1708 blz. 88)
3.Trouwboek Giessendam (T 042), N.A. DTB Giessendam, 1B, NH, Giessendam, van 1672 tot 1811 (21 1169)
4.Nederlands Patriciaat (NP 002), van 1937 tot 1997
5.Doopboek Schelluinen (D 044), RA Gorinchem, DTB Schelluinen, 1.I, NH, Schelluinen, van 1687 tot 1779 (22 nov 1722 blz. 31)

Cornelis Brooshooft
Cornelis Brooshooft1, geb. Giessen-Nieuwkerk circa 1665, schout.

Cornelis Brooshooft.
hij krijgt in het tweede testament op 27 sep 1698 bij zijn huwelijk 1700 gld.

tr. Giessendam-Peursum op 13 dec 16922
met

Beligje Pieters Visser1, dr. van Pieter Dirksz Visser, geb. Giessen-Nieuwkerk circa 16651, doopgetuige van haar nicht Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, ovl. in 1720.

Beligje Pieters Visser.
als Cornelis Brooshooft op 21 Sept. 1720 opnieuw voor notaris v. Eek compareert, is hij ziekelijk en de acte wordt dan ook op zijn verzoek te Giessen Oudekerk gepasseerd. Uit die acte blijkt dan, dat hij, comparant, met Belia Pieterse Visser sijn overleden huysvr. zal, op 6 Juli 1719 voor den notaris Johan van Asperen te Giessendam (wiens protocol verdwenen is) een testament gemaakt heeft. Deze echtgenote is dus tusschen Juli 1719 en Sept. 1720 overleden.
Cornelis Brooshooft en Beligje Pieters Visser
op 8 Januari 1713 compareeren voor notaris van Eek te Gorinchem dheer Cornelis Brooshooft, schout en secretaris van Giessen Oudekerk, als in huwelijk hebbende Belia Piters Visser, (met haar broer en zuster) kintskinderen ende erfgenamen van zal. Dirck Crijnen Visser,
overleden tot Giessendam.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     
Pieter~1696 Giessendam    
Andries~1699 Giessendam    
Cornelis*1708 Giessendam 1789 Giessenburg 80Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Giessendam (T 042), N.A. DTB Giessendam, 1B, NH, Giessendam, van 1672 tot 1811 (21 1169)

Beligje Pieters Visser
Beligje Pieters Visser1, geb. Giessen-Nieuwkerk circa 16651, doopgetuige van haar nicht Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, ovl. in 1720.

Beligje Pieters Visser.
als Cornelis Brooshooft op 21 Sept. 1720 opnieuw voor notaris v. Eek compareert, is hij ziekelijk en de acte wordt dan ook op zijn verzoek te Giessen Oudekerk gepasseerd. Uit die acte blijkt dan, dat hij, comparant, met Belia Pieterse Visser sijn overleden huysvr. zal, op 6 Juli 1719 voor den notaris Johan van Asperen te Giessendam (wiens protocol verdwenen is) een testament gemaakt heeft. Deze echtgenote is dus tusschen Juli 1719 en Sept. 1720 overleden.

tr. Giessendam-Peursum op 13 dec 16922
met

Cornelis Brooshooft1, zn. van Andries Brooshooft (notaris, baljuw van Slingerlant) en Maria Anthonis Borgers, geb. Giessen-Nieuwkerk circa 1665, schout.

Cornelis Brooshooft.
hij krijgt in het tweede testament op 27 sep 1698 bij zijn huwelijk 1700 gld.
Cornelis Brooshooft en Beligje Pieters Visser
op 8 Januari 1713 compareeren voor notaris van Eek te Gorinchem dheer Cornelis Brooshooft, schout en secretaris van Giessen Oudekerk, als in huwelijk hebbende Belia Piters Visser, (met haar broer en zuster) kintskinderen ende erfgenamen van zal. Dirck Crijnen Visser,
overleden tot Giessendam.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria     
Pieter~1696 Giessendam    
Andries~1699 Giessendam    
Cornelis*1708 Giessendam 1789 Giessenburg 80Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Giessendam (T 042), N.A. DTB Giessendam, 1B, NH, Giessendam, van 1672 tot 1811 (21 1169)

Andries Brooshooft
Andries Brooshooft1, geb. circa 1637, ged. Bij functionarissen in Giessen-Oudekerk [dode link] (Alblasserwaard):
Schouten: Andries Brooshooft 1673-(1689), Antony Brooshooft (1694)-(1708), Cornelis Brooshooft (1711)-1747, Cornelis Brooshooft 1747-1789 en Beeltje Cornelis Brooshoofd, geb. Giessen-Oudekerk ~1727, dochter van Cornelis Brooshoofd en Beligie Pieters Visser, overl. 6.11.1760 Jellum, Baarderadeel, tr. Beers 9.6.1754 Watse Julius Dominicus Justus Rienks van Burmania, geb. 4.2.1707, overleden op 13.5.1781, gecommitteerde ten landsdage; officier
Secretarissen: Andries Brooshooft (1673)
Notarissen: Andries Brooshooft (1665)-(1685), Anthony Brooshooft, admissie 8-4-1688, Pieter Brooshooft, admissie 23-6-1718 (ook melding in 1748), Johannes Brooshooft 1803-1808
Zie diverse vermeldingen in en rond Rotterdam.
Bij functionarissen in Hardinxveld [dode link] (Alblasserwaard):
Schouten: Johannes Brooshooft (1785-18.)
Secretarissen: Brooshooft (1669-1674), Johannes Brooshooft (1804)
Notarissen: Johannes Brooshooft (1801-1811) Bij functionarissen in Giessen-Oudekerk [dode link] (Alblasserwaard):
Schouten: Andries Brooshooft 1673-(1689), Antony Brooshooft (1694)-(1708), Cornelis Brooshooft (1711)-1747, Cornelis Brooshooft 1747-1789 en Beeltje Cornelis Brooshoofd, geb. Giessen-Oudekerk ~1727, do. van Cornelis Brooshoofd en Beligie Pieters Visser, overl. 6.11.1760 Jellum, Baarderadeel, tr. Beers 9.6.1754 Watse Julius Dominicus Justus Rienks van Burmania, geb. 4.2.1707, overleden op 13.5.1781, gecommitteerde ten landsdage; officier
Secretarissen: Andries Brooshooft (1673)
Notarissen: Andries Brooshooft (1665)-(1685), Anthony Brooshooft, admissie 8-4-1688, Pieter Brooshooft, admissie 23-6-1718 (ook melding in 1748), Johannes Brooshooft 1803-1808
Zie diverse vermeldingen in en rond Rotterdam.
Bij functionarissen in Hardinxveld [dode link] (Alblasserwaard):
Schouten: Johannes Brooshooft (1785-18.)
Secretarissen: Brooshooft (1669-1674), Johannes Brooshooft (1804)
Notarissen: Johannes Brooshooft (1801-1811), notaris, baljuw van Slingerlant, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft, ovl. in 1689.

Andries Brooshooft.
Op 2 Febr. 1672 compareerden voor notaris Dael te.
Gorinchem Andryes Brooshooft, als getrout hebbende.
Marya Teunis, ende Aryen Teunis, meerderjarig jonghman,.
te samen wonende in den ambachte van Gyessen.
Oudekerck, mitsgaders Maeyken Teunis, bejaerde jongedochter wonende alhier binnen Gorinchem, gesamentlicke kinderen van Heyltgen Gornelis za. haere moeder ende schoonmoeder respective ende verclaerden sij comparanten hoe dat deselve Heyltgen Cornelis op Sondagh voorleden des avonts de kloek omtrent thyen uren in den voors. ambachte van Gyessen Oudekerck overleden is etc.
(In een volgende acte heet Aryen Teunis: Adriaen.
Teunis Borgers).
De ouders van Maria Borgers, de vrouw van Andries.
Brooshooft, waren dus Anthony Borgers en Heyltje Cornelisdr.

Op 25 Sept. 1662 testeerden Andries Brooshooft,.
notaris, wonende te Giessen-Nieuwkerk, en zijne huisvrouw Maria Anthonis Borgers voor notaris J . M. van.
Osch te Gorinchem.
Hun zoon Anthonie Brooshooft was schout en secretaris.
van Giessen-Oudekerk en Peursum en baljuw van.
Slingeland, Brandwijk en Gijbeland. Bij den doop zijner.
oudste dochter, te Giessen-Oudekerk op 9 Maart 1698,.
stonden als getuigen Andries Brooshooft en Belia Visscher.
Cornelis Brooshooft, geb. te Giessendam in 1708, baljuw,.
schout en secretaris van Laag-Blokland, had eene.
dochter Beliana Maria Brooshooft. Zijn wapenzegel vertoont een aanziend gekleed man met driekantigen hoed op het hoofd, de linkerhand op de zijde rustende, in.
de uitgestoken rechterhand een plat, rond bakje of.
schaal; helmteeken: de man, uitkomende, met het bakje.
Zijn zoon voerde hetzelfde wapen, doch met verandering.
van het bakje in een krans.
Hij krijgt in het tweede op 27 sep 1698 bij testament, dat desselfs outsten soon Anthony Brooshooft soo voor het huys en de erve op Giessen Oudekerck staende, hem ten huwelijk gegeven, en tot het bekomen van desselfs ampten en offitin enz, heeft genoten 4000 gld.
testeren op 25 sep 1662 bij notaris J.M. van Osch te Gorinchem.
Hij compareert in een acte van 27 September 1698, opgemaakt voor notaris P. de With te Gorinchem.
Daar verschijnt op dien dag dhr Andries Brooshooft, bailjuw van Slingerlant, wonende te Giessen Nieukerck en maakt een testament, waarin hij verklaart:.
dat desselfs outsten soon Anthony Brooshooft soo voor het huys en de erve op Giessen Oudekerck staende, hem ten huwelijk gegeven, en tot het bekomen van desselfs ampten en offitin enz, heeft genoten 4000 gld.
Zijn tweede zoon Cornelis Brooshooft heeft bij zijn huwelijk 1700 gld. gehad, zijn oudste dochter Cornelia bij haar huwelijk 300 gld, terwijl zijn jongste dochter Aplonia ongehuwd is. Er blijkt verder uit, dat zijn vrouw en een dochter Maria reeds zijn overleden.


tr. (2)
met

Maria Anthonis (Maeyken Teunis) Borgers1, dr. van Anthony Borgers Borgers en Heyltje Cornelisdr, ovl. voor sep 1698.

Maria Anthonis Borgers.
Hij was ongetwijfeld een broer van Anthony Brooshooft, wien hij als schout van Giessen-Oudekerk opvolgde.
(ik vond hem voor het eerst in 1711 als zoodanig vermeld) en een zoon van Andries Brooshooft en Maria Borgers, want zoowel Cornelis als Anthony noemen hun eerste kind Maria, naar hun moeder, en bij het doopen van beide Maria's treedt Andries Brooshooft als getuige op.
Het 2e kind heet Pieter, naar de vrouw's vader, het.
39 Andries naar grootvader Brooshooft.
Bovengenoemde Pieter werd 24 Juni 1696 te Giessen-Oudekerk gedoopt.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1665 Giessen-Nieuwkerk    
Cornelia     
Apollonia     
Anthony*1669 Giessen-Oudekerk    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Anthony Brooshooft
Anthony Brooshooft1, geb. Giessen-Oudekerk circa 1669, schout en secretaris van Giessen-Oudekerk. (schout van Giessen-Oudekerk).

Anthony Brooshooft.
schout en secretaris van Giessen-Oudekerk en Peursum en baljuw van Slingeland, Brandwijk en Gijbeland Cornelis Brooshooft was ongetwijfeld een broer van Anthony Brooshooft, wien hij als schout van Giessen-Oudekerk opvolgde (ik vond hem voor het eerst in 1711 als zodanig vermeld) en een zoon van Andries Brooshooft en Maria Borgers, want zowel Cornelis als Anthony noemen hun eerste kind Maria, naar hun moeder, en bij het dopen van beide Maria's treedt Andries Brooshooft als getuige op.
Het 2e kind heet Pieter, naar de vrouw's vader, het 3e Andries naar grootvader Brooshooft. Bovengenoemde Pieter werd 24 Juni 1696 te Giessen Oudekerk gedoopt.

Op 2 Febr. 1672 compareerden voor notaris Dael te Gorinchem Andryes Brooshooft, als getrout hebbende Marya Teunis, ende Aryen Teunis, meerderjarig jonghman, tezamen wonende in den ambachte van Gyessen Oudekerck, mitsgaders Maeyken Teunis, bejaerde jongedochter wonende alhier binnen Gorinchem, gesamentlicke kinderen van Heyltgen Cornelis za. haere moeder ende schoonmoeder respective ende verclaerden sij comparanten hoe dat deselve Heyltgen Cornelis op Sondagh voorleden des avonts de kloek omtrent thyen uren in den voors. ambachte van Gyessen Oudekerck overleden is etc.

 • Vader:
  Andries Brooshooft1, geb. circa 1637, ged. Bij functionarissen in Giessen-Oudekerk [dode link] (Alblasserwaard):
  Schouten: Andries Brooshooft 1673-(1689), Antony Brooshooft (1694)-(1708), Cornelis Brooshooft (1711)-1747, Cornelis Brooshooft 1747-1789 en Beeltje Cornelis Brooshoofd, geb. Giessen-Oudekerk ~1727, dochter van Cornelis Brooshoofd en Beligie Pieters Visser, overl. 6.11.1760 Jellum, Baarderadeel, tr. Beers 9.6.1754 Watse Julius Dominicus Justus Rienks van Burmania, geb. 4.2.1707, overleden op 13.5.1781, gecommitteerde ten landsdage; officier
  Secretarissen: Andries Brooshooft (1673)
  Notarissen: Andries Brooshooft (1665)-(1685), Anthony Brooshooft, admissie 8-4-1688, Pieter Brooshooft, admissie 23-6-1718 (ook melding in 1748), Johannes Brooshooft 1803-1808
  Zie diverse vermeldingen in en rond Rotterdam.
  Bij functionarissen in Hardinxveld [dode link] (Alblasserwaard):
  Schouten: Johannes Brooshooft (1785-18.)
  Secretarissen: Brooshooft (1669-1674), Johannes Brooshooft (1804)
  Notarissen: Johannes Brooshooft (1801-1811) Bij functionarissen in Giessen-Oudekerk [dode link] (Alblasserwaard):
  Schouten: Andries Brooshooft 1673-(1689), Antony Brooshooft (1694)-(1708), Cornelis Brooshooft (1711)-1747, Cornelis Brooshooft 1747-1789 en Beeltje Cornelis Brooshoofd, geb. Giessen-Oudekerk ~1727, do. van Cornelis Brooshoofd en Beligie Pieters Visser, overl. 6.11.1760 Jellum, Baarderadeel, tr. Beers 9.6.1754 Watse Julius Dominicus Justus Rienks van Burmania, geb. 4.2.1707, overleden op 13.5.1781, gecommitteerde ten landsdage; officier
  Secretarissen: Andries Brooshooft (1673)
  Notarissen: Andries Brooshooft (1665)-(1685), Anthony Brooshooft, admissie 8-4-1688, Pieter Brooshooft, admissie 23-6-1718 (ook melding in 1748), Johannes Brooshooft 1803-1808
  Zie diverse vermeldingen in en rond Rotterdam.
  Bij functionarissen in Hardinxveld [dode link] (Alblasserwaard):
  Schouten: Johannes Brooshooft (1785-18.)
  Secretarissen: Brooshooft (1669-1674), Johannes Brooshooft (1804)
  Notarissen: Johannes Brooshooft (1801-1811), notaris, baljuw van Slingerlant, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft Giessendam op 9 mrt 1698, doopgetuige van zijn kleindochter Maria Brooshooft, ovl. in 1689, Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. met

tr. (1) Ameide Tienhoven op 2 okt 1695
met

Maria Leenderts van Asperen, geb. Giessen-Oudekerk circa 1669.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1698 Giessendam    
Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Maria Leenderts van Asperen
Maria Leenderts van Asperen, geb. Giessen-Oudekerk circa 1669.

tr. Ameide Tienhoven op 2 okt 1695
met

Anthony Brooshooft1, zn. van Andries Brooshooft (notaris, baljuw van Slingerlant) en Maria Anthonis Borgers, geb. Giessen-Oudekerk circa 1669, schout en secretaris van Giessen-Oudekerk. (schout van Giessen-Oudekerk), Hij krijgt geen kinderen.

Anthony Brooshooft.
schout en secretaris van Giessen-Oudekerk en Peursum en baljuw van Slingeland, Brandwijk en Gijbeland Cornelis Brooshooft was ongetwijfeld een broer van Anthony Brooshooft, wien hij als schout van Giessen-Oudekerk opvolgde (ik vond hem voor het eerst in 1711 als zodanig vermeld) en een zoon van Andries Brooshooft en Maria Borgers, want zowel Cornelis als Anthony noemen hun eerste kind Maria, naar hun moeder, en bij het dopen van beide Maria's treedt Andries Brooshooft als getuige op.
Het 2e kind heet Pieter, naar de vrouw's vader, het 3e Andries naar grootvader Brooshooft. Bovengenoemde Pieter werd 24 Juni 1696 te Giessen Oudekerk gedoopt.

Op 2 Febr. 1672 compareerden voor notaris Dael te Gorinchem Andryes Brooshooft, als getrout hebbende Marya Teunis, ende Aryen Teunis, meerderjarig jonghman, tezamen wonende in den ambachte van Gyessen Oudekerck, mitsgaders Maeyken Teunis, bejaerde jongedochter wonende alhier binnen Gorinchem, gesamentlicke kinderen van Heyltgen Cornelis za. haere moeder ende schoonmoeder respective ende verclaerden sij comparanten hoe dat deselve Heyltgen Cornelis op Sondagh voorleden des avonts de kloek omtrent thyen uren in den voors. ambachte van Gyessen Oudekerck overleden is etc.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maria~1698 Giessendam    Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Pieter Dirksz Visser
Pieter Dirksz Visser.


Hij krijgt 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Beligje*1665 Giessen-Nieuwkerk 1720  55
Krijn     
Neeltje     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Dirk Crijnen Visscher
Dirk Crijnen Visscher1.

tr.
met

Aerjaeniie Joosten1.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter     Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Pieter Brooshooft
Pieter Brooshooft1, ged. Giessendam op 24 jun 1696.

tr. Giessendam op 16 feb 1725
met

Isabella Sibilla Elisabet Ghesel1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belia~1727 Giessen-Oudekerk 1760 Jellum 33Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Trouwboek Giessendam (T 042), N.A. DTB Giessendam, 1B, NH, Giessendam, van 1672 tot 1811 (21 1169)

Isabella Sibilla Elisabet Ghesel
Isabella Sibilla Elisabet Ghesel1.

tr. Giessendam op 16 feb 1725
met

Pieter Brooshooft1, zn. van Cornelis Brooshooft (schout) en Beligje Pieters Visser, ged. Giessendam op 24 jun 1696.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Belia~1727 Giessen-Oudekerk 1760 Jellum 33Bronnen:
1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Belia Brooshooft
Belia Brooshooft1, ged. Giessen-Oudekerk op 12 jan 17271, ovl. Jellum op 2 nov 1760.

tr. Jellum op 9 jun 1754
met

Watze Julius Justus Dominicus Botnia van Burmania1.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Watze Julius Justus Dominicus Botnia van Burmania
Watze Julius Justus Dominicus Botnia van Burmania1.

tr. Jellum op 9 jun 1754
met

Belia Brooshooft1, dr. van Pieter Brooshooft en Isabella Sibilla Elisabet Ghesel, ged. Giessen-Oudekerk op 12 jan 17271, ovl. Jellum op 2 nov 1760.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:

1.Afgeschermd, Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, s-Gravenhage, vanaf 1883

Aart de Jongh
Aart de Jongh, ged. Neder-Hardinxveld op 26 apr 1738.

tr. Hardinxveld op 7 feb 1766
met

Stijntje Arijsdr (Steijntje) Louwe (Lauwe), dr. van Arij Teunisz Louw en Keuntje Eijmerse Vermeijs, geb. Hardinxveld op 7 jan 1741, ged. aldaar op 8 jan 1741, ovl. aldaar op 1 dec 1815.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marigje~1775 Hardinxveld 1844 Neder-Hardinxveld 68
Joost~1766 Hardinxveld    


Stijntje Arijsdr Louwe
Stijntje Arijsdr (Steijntje) Louwe (Lauwe), geb. Hardinxveld op 7 jan 1741, ged. aldaar op 8 jan 1741, ovl. aldaar op 1 dec 1815.

tr. Hardinxveld op 7 feb 1766
met

Aart de Jongh, zn. van Joost Aartsz de Jongh en Marigje Gijsbertsd Jong, ged. Neder-Hardinxveld op 26 apr 1738.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marigje~1775 Hardinxveld 1844 Neder-Hardinxveld 68
Joost~1766 Hardinxveld    


Joost Ariensz de Jong
Joost Ariensz de Jong, ged. Hardinxveld op 28 sep 1766.


Arij Teunisz Louw
Arij Teunisz Louw (Arie Teunisse Lauw), ged. Neder-Hardinxveld op 5 nov 1713, ovl. Hardinxveld op 7 mrt 1781.

tr. Hardinxveld op 1 mei 1739
met

Keuntje Eijmerse Vermeijs (Cuyntje Eymerse Vermeys), dr. van Eijmert Vermeijs, ged. Hardinxveld in 1717, begr. aldaar op 3 mrt 1746.
Arij Teunisz Louw en Keuntje Eijmerse Vermeijs
het eerste kind is gedoopt onder de naam Lauw, de overigen onder Louw.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntje*1741 Hardinxveld 1815 Hardinxveld 74


Keuntje Eijmerse Vermeijs
Keuntje Eijmerse Vermeijs (Cuyntje Eymerse Vermeys), ged. Hardinxveld in 1717, begr. aldaar op 3 mrt 1746.

tr. Hardinxveld op 1 mei 1739
met

Arij Teunisz Louw (Arie Teunisse Lauw), zn. van Teunis Jansz Terlouw en Stijntje Ariens van der Moer, ged. Neder-Hardinxveld op 5 nov 1713, ovl. Hardinxveld op 7 mrt 1781.
Arij Teunisz Louw en Keuntje Eijmerse Vermeijs
het eerste kind is gedoopt onder de naam Lauw, de overigen onder Louw.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stijntje*1741 Hardinxveld 1815 Hardinxveld 74


Eijmert Vermeijs
Eijmert Vermeijs, geb. in 1685.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Keuntje~1717 Hardinxveld 1746 Hardinxveld 28


Teunis Jansz Terlouw
Teunis Jansz Terlouw, ged. op 10 jan 1675.

tr. Hardinxveld op 2 jun 1709
met

Stijntje Ariens van der Moer, geb. Hardinxveld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1713 Neder-Hardinxveld 1781 Hardinxveld 67


Stijntje Ariens van der Moer
Stijntje Ariens van der Moer, geb. Hardinxveld.

tr. Hardinxveld op 2 jun 1709
met

Teunis Jansz Terlouw, zn. van Jan Theunisz Terlouw en Neeltje Pietersdr Brandwijck, ged. op 10 jan 1675.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arij~1713 Neder-Hardinxveld 1781 Hardinxveld 67