Genealogische website van Cees Hagenbeek
Pieter Cornelisz Breetvelt
Pieter Cornelisz Breetvelt1,2, geb. vermoedelijk Bleiswijk circa 1532, ovl. voor 16 mei 1609,
, hij bezat sedert 1555 als inwoner van Zevenhuizen een woning met huis, erf, berg, schuur, potingen en plantingen daaropstaande, met omtrent 5 morgen hooi- en weiland liggende in BreetveIt binnen ‘t Ambacht van Zevenhuizen, strekkende van de Oude Rottekade af oostwaarts tot de Oude Wetering toe in de Swanlaesche polder; in 1591 verkoopt hij zijn omtrent 5 morgen land voor 130 Carolus gulden aan zijn zoon Claes; vader en zoon woonden op ‘t land Breetvelt en bedreven beiden landbouw en veeteelt.

tr.
met

Grietje Claesdr Timmerman1,2, ovl. kort voor 18 sep 1597.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten  †1642 Zevenhuizen  Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 94)
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVI), Deel XVI (blz. 189)
3.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 103)


Arjaantje Breetvelt
Arjaantje Breetvelt, ged. Zevenhuizen op 28 nov 1745, doopgetuige van haar neef Pieter Breedvelt Hillegersberg op 28 jul 1776.


Aafje Breetvelt
Aafje Breetvelt, ged. Zevenhuizen op 27 aug 1747.


Jan Pieterse van der Torre
Jan Pieterse van der Torre, geb. Zevenhuizen circa 1616, ovl. in nov 1708, begr. Zevenhuizen op 22 nov 1708.

tr. circa 1640
met

Ariaantje Klaassen, geb. circa 1620, begr. Zevenhuizen op 30 nov 1669 is begraven de huijsvrouw van Jan Pietersz. van der Tore[n], voor graft en 't slechte kleet, f 6-3-0. Begraven in de kerk.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1660  †1730 Zevenhuizen 70


Ariaantje Klaassen
Ariaantje Klaassen, geb. circa 1620, begr. Zevenhuizen op 30 nov 1669 is begraven de huijsvrouw van Jan Pietersz. van der Tore[n], voor graft en 't slechte kleet, f 6-3-0. Begraven in de kerk.

tr. circa 1640
met

Jan Pieterse van der Torre, zn. van Pieter van der Torre, geb. Zevenhuizen circa 1616, ovl. in nov 1708, begr. Zevenhuizen op 22 nov 1708.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1660  †1730 Zevenhuizen 70


Pieter van der Torre
Pieter van der Torre, geb. Zevenhuizen circa 1595.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1616 Zevenhuizen †1708 Zevenhuizen 92


Jan van der Torre
Jan van der Torre, geb. circa 1540,
, filiatie is niet waterdicht bewezen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1595 Zevenhuizen    


Aeltie Pauls Verspecke
Aeltie Pauls Verspecke.

tr. (1)
met

Cornelis Ariensz Oudshoorn.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje Capelle a/d IJssel †1709   

tr. (2)
met

Lambert Isacxsz


Lambert Isacxsz
Lambert Isacxsz.

tr.
met

Aeltie Pauls Verspecke, tr. (1) met Cornelis Ariensz Oudshoorn. Uit dit huwelijk een dochter


Cornelis Cornelis (Claes?) Breetvelt
Cornelis Cornelis (Claes?) Breetvelt1, gezworene in 1562, amqachtsbewaarder Bleiswijk van 1565 tot 1566, ovl. voor 1557,
, hij bezat in 1544 een woning en 11 morgen land. In 1557 was hij niet meer in leven, hetgeen hieruit blijkt, doordat zijn weduwe dan een tiende penning kooptvoor het door hem nagelaten huis en 5½ morgen land, zulks voor de somma van 2 stuivers en 6 denare. Dat hij ook taxateur of gezworene van de tiende penning van Zevenhuizen was, blijkt uit de,Somma Totalis der tiende penning” d.d. 19-6-1557, aangezien dan als vervanger wordt genoemd Dirck Adriaensz en wel ten tijde van de
schout Frans Adriaensz. Meer dan waarschijnlijk hebben Dirck en Frans,Van der Bouckhorst” geheten, en waren zij zoons van Adriaen Claesz (Van der Bouckhorsf), welke laatstgenoemde in 1538 te Streefkkerk was overleden. De vroegste gegevens
omtrent het geslacht Breetvelf zijn derhalve te vinden in de registers der tiende penning van Zevenhuizen anno 1544, 1555, 1557, 1561/2 (vide de Staten van Holland vóór 1572, nrs. 423, 852, 1117 en 1499, A.R.A. ‘s-Gravenhage).
Uit het voorgaande blijkt derhalve dat Frans Adriaensz (Van der
Bouckhorst) in 1577 Willem Cornelisz (Breetvelt) als schout heeft opgevolgd, terwijl Dirck Adriaensz (Van der Bouckhorst) in hetzelfde jaar Cornelis Cornelisz oude Breetvelt als gezworene opvolgde. Kennelijk bleven de benoemingen tot een dergelijk ambt in handen van bepaalde families.
Tot hun broeders kunnen gerekend worden: Frans Cornelisz, die in 1544 gezworene was onder de schout Willem Cornelisz (Breetvelt), Vincent Cornelisz, met 31 morgen land in 1544 en 1555, Joris Cornelisz, met 28 morgen land in 1544, Roelof Cornelisz, met 11 morgen land in 1544 en 1555, alsmede Pieter Cornelisz, met 2½ morgen akkers.
De volgende personen waren stellig wel zoons van Neel of Cornelis Cornelisz oude Breefvelt: Nee1 of Cornelis Cornelisz jonge Breetvelt, met in 1555 2 morgen land, in 1562 bezat hij een woning en 4½ morgen land, hij overleed in 1578; dan Willem Cornelisz Breetvelf, met in 1555 een woning en 27 morgen land, 1557 een woning en 29 morgen bruikbaar rijshout land en de nieuwe molen bij het IJsselremeer bezuiden
Zevenhuizen, in 1562 bezat hij 33½ morgen land, hij huwde blijkbaar op oudere leeftijd( 1570) met Margriete Jans (Goossen).

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1532 Bleiswijk †1609  77Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 103)


Cornelis Breetvelt
Cornelis Breetvelt.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis  †1557   
Willem  †1577   


Willem Cornelisz Breetvelt
Willem Cornelisz Breetvelt, ovl. voor 1577,
, in 1544 was er een Willem Cornelisz (Breetvelt), schout tot
Zevenhuizen, die een woning en 40 morgen ingelanden bezat, alsmede op een andere plaats nog 14 morgen land. Hij voerde op zijn zegel d.d. 3-11-1544 een huismerk met boven in 2 vogels. Hij was stellig een broeder van Cornelis Cornelisz oude Breetvelt en ook hij was in 1577 overleden, want hij laat dan zijn weduwe achter met een woning en 12 morgen land.


Frans Claes Breetvelt
Frans Claes Breetvelt,
, waarschijnlijke filiatie, genoemd op de voor de
notaris Barrevelt te Beverwijk gepasseerde geslachtslijst Alemans en vermeld te Zevenhuizen.


Cornelis Klaesz Breetveldt
Cornelis Klaesz Breetveldt,
, waarschijnlijke filiatie, genoemd op de voor de
notaris Barrevelt te Beverwijk gepasseerde geslachtslijst Alemans en vermeld te Bleiswijk.


NN Lepelaar
NN Lepelaar, geb. Leiden op 15 okt 1931 (levenloos).


Jan Lepelaar
Jan Lepelaar, geb. Leiden op 9 jan 1881, smid, pakhuisknecht, houtbewerker, ovl. Dachau [Duitsland] op 19 jan 1943.

tr. Leiden op 3 jul 1901
met

Geertrui Flippo, dr. van Abraham Flippo (metselaar) en Geertrui Overvelt, geb. Leiden op 4 mei 1879.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus*1901 Leiden †1973 Leiden 7111 


Geertrui Flippo
Geertrui Flippo, geb. Leiden op 4 mei 1879.

tr. Leiden op 3 jul 1901
met

Jan Lepelaar, zn. van Paulus Lepelaar (timmerman) en Elisabeth Boom, geb. Leiden op 9 jan 1881, smid, pakhuisknecht, houtbewerker, ovl. Dachau [Duitsland] op 19 jan 1943.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus*1901 Leiden †1973 Leiden 7111 


Paulus Lepelaar
Paulus Lepelaar, geb. Leiden op 24 jan 1837, timmerman, ovl. voor nov 1896.

tr. Leiden op 28 sep 1871
met

Elisabeth Boom, dr. van Izaak Boom en Christina Elisabeth Steenstraaten (schoonmaakster), geb. op 1 sep 1840,
, Bij de voltrekking van het huwelijk tussen Izaak Boom en Christina Elisabeth Steenstraat op 29 april 1841 is het kind erkend en gewettigd.
De vader door hen voor .... der kinderen, waren erkend en als zoodanig gewettigd.
Ten eerste een kind alhier geboren den derden Januarij achttienhonderdzeventig
.. geschreven in de geboorteregisters dezer gemeente van dat jaar sub. acht en twintig onder den voornaam van Elisabeth.
Ten tweede een kind alhier geboren den achtentwintigsten juni achttien honderd eenenzeventig en ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente van dit jaar sub...
achthonderdertien onder den voornaam van Abraham.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1881 Leiden †1943 Dachau [Duitsland] 62


Elisabeth Boom
Elisabeth Boom, geb. op 1 sep 1840,
, Bij de voltrekking van het huwelijk tussen Izaak Boom en Christina Elisabeth Steenstraat op 29 april 1841 is het kind erkend en gewettigd.
De vader door hen voor .... der kinderen, waren erkend en als zoodanig gewettigd.
Ten eerste een kind alhier geboren den derden Januarij achttienhonderdzeventig
.. geschreven in de geboorteregisters dezer gemeente van dat jaar sub. acht en twintig onder den voornaam van Elisabeth.
Ten tweede een kind alhier geboren den achtentwintigsten juni achttien honderd eenenzeventig en ingeschreven in de geboorteregisters dezer gemeente van dit jaar sub...
achthonderdertien onder den voornaam van Abraham.

tr. Leiden op 28 sep 1871
met

Paulus Lepelaar, zn. van Abraham Lepelaar en Elisabet de Bink, geb. Leiden op 24 jan 1837, timmerman, ovl. voor nov 1896.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1881 Leiden †1943 Dachau [Duitsland] 62


Abraham Flippo
Abraham Flippo, geb. Leiden op 17 jul 1846, metselaar.

tr. Leiden op 14 dec 1870
met

Geertrui Overvelt, dr. van Jacobus Overvelt en Geertui Flaman, geb. Leiden op 21 dec 1844.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertrui*1879 Leiden