Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johan Wilhelm Stempel
Johan Wilhelm Stempel, geb. Beeck [Duitsland] op 31 mrt 1735, ovl. op 17 jan 1807.

tr.
met

Elisabeth Schmitz, geb. Beeck [Duitsland] in 1734, ovl. Beeck [Duitsland] op 15 sep 1814.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1761 Beeck [Duitsland]    


Eleanor of Lancaster
Eleanor of Lancaster, geb. circa 1318, ovl. Weimar [Duitsland] op 11 jan 1372.

tr.
met

Richard FitzAlan 9th Earl of Arundel Earl of Surrey, zn. van Sir Edmund Fitzalan 8th Earl of Arundel en Lady Alice de Warenne, geb. Weimar [Duitsland] in 1306, graaf van Arundel, ovl. Weimar [Duitsland] op 24 jan 1376,
, 12.12.1330 restituted, richest man of England, governor of Chirke Castle, of Porchester Castle, admiral of the western seas, governor of Caernarvon Castle, at the siege of Vannes, the relief of Thouars, and the battle of Cressy, Knight of the Garter.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alice*1352 Weimar [Duitsland] †1416  64


Elisabeth Schmitz
Elisabeth Schmitz, geb. Beeck [Duitsland] in 1734, ovl. Beeck [Duitsland] op 15 sep 1814.

tr.
met

Johan Wilhelm Stempel, geb. Beeck [Duitsland] op 31 mrt 1735, ovl. op 17 jan 1807.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman*1761 Beeck [Duitsland]    


Wilhelm Stempel
Wilhelm Stempel, ged. Beeck [Duitsland] op 5 mrt 1788, ovl. Meiderich bei Duisburg [Duitsland] op 25 feb 1843.


Ramnulf II van Aquitanië
Ramnulf II (Rainulf) hertog van Aquitanië, geb. circa 815, graaf van Poitou 839-844, ovl. gesneuveld bij Brissarthe in okt 866,
, 839-844 Graf v.Poitou, Mutter ist Rotrud oder Hildegard, 852 Herzog von Aquitanien, Anhänger Karls des Kahlen, hatte Angriffe seines Vetters Pippin II. abzuwehren und ebenso die Angriffe der Normannen, wird beim Kampf gegen die Normannen von einem Pfeil getroffen.

tr. circa 845
met

NN van Maine, dr. van Rorich graaf van Maine en Bilichilde ,
, Tochter Graf Roricos von Maine aus der Ehe mit Bilechild. War sie Frau des 844 gefallenen Grafen Bernhard? (dann: Bilechild).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ramnulf II*845  †890 Parijs [Frankrijk] 45


Gerhard van Auvergne
Gerhard graaf van Auvergne, graaf van Auvergne, raadgever koning Pippijn I, ovl. Fontenoy [Frankrijk] gesneuveld in de slag bij Fontenoy op 25 jun 841,
, Freund und Ratgeber König Pippin I, befehligt Truppeneinheit in Limoges, fällt; Rösch ist seine Frau Hildegard?

tr.
met

Rotrud der Franken, dr. van Keizer Lodewijk I de Vrome (koning van Acquitanië 781) en Irmingard in de Haspengouw, geb. circa 800, ovl. na 841.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ramnulf II*815  †866  51


Gerrit Hendricksz van Dijk
Gerrit Hendricksz van Dijk.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maertje  †1690 Maasland  


Laurentia van Henegouwen
Laurentia van Henegouwen, geb. tussen 1135 en 1140, ovl. op 9 jun 1181.

tr.
met

Bouchard V Sire de Montmorency, zn. van Mathias I Sire de Montmorency Seigneur de Marly de Conflans et d'Attuchy en Alix ? , geb. circa 1130, ovl. in 1189,
, 1160 Herr v. Montmorency


Bouchard V de Montmorency
Bouchard V Sire de Montmorency, geb. circa 1130, ovl. in 1189,
, 1160 Herr v. Montmorency.

tr.
met

Laurentia van Henegouwen, dr. van Boudewijn IV graaf van Henegouwen (graaf van Henegouwen) en Alice (Adelheid) van Namen, geb. tussen 1135 en 1140, ovl. op 9 jun 1181


Elisabeth Stempel
Elisabeth Stempel, ged. Beeck [Duitsland] op 18 jun 1790.


Wennemar Stempel
Wennemar Stempel, ged. Beeck [Duitsland] op 4 jul 1792, ovl. Beeck [Duitsland] op 6 jul 1849.


Katharina Stempel
Katharina Stempel, geb. op 16 jul 1794, ovl. Beeck [Duitsland] op 24 aug 1870.


Guy de Baudement
Guy de Baudement, ovl. in 1144.

tr.
met

Adelheid .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Agnes  †1218   


Andre de Baudement Seigneur de Fere de Nesles de Longueville de Quincy de Baudement
Andre de Baudement Seigneur de Fere de Nesles de Longueville de Quincy de Baudement, ovl. op 19 jul 1142.

tr.
met

Agnes ? , ovl. na 1137.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Guy  †1144   
Helvide     


Adriaen Cornelis Coppert
Adriaen Cornelis Coppert1,2, geb. Maasland circa 1533, bouwman, ovl. tussen 1 jan 1612 en 2 feb 1615 ,
, op 24-5-1607 laten Adriaen Cornelis Coppert en Lijsbeth Huygen hun testament maken bij notaris Harman Cornelis Overgaeu te Delft. Hieruit blijkt dat de oudste zoon reeds overleden is en twee kinderen heeft nagelaten. Het luidt als volgt:
Up huyden compareerden voor mij, openbaer notaris, ter presentie van de getuygen, ondergeschreven d,eersame Adriaen Cornelisse Coppert ende Lijsbeth Huygensdr, echteman ende wijff, woonende in de Duyffpolder, mijn notario bekent etc. Hebben voorts zijluyden testateuren besproocken ende gelegateert bijdeesen aende twee kinderen van Cornelis Arienszoon Coppert heurluyden testateuren zoon was zaliger gedachte, mit naemen Henrick Corneliszoon ende Maritge Cornelisdochter, teweeten d'voornoemde Hendrick Corneliszoon vijftich gulden boven noch gelijcke vijftich gulden, weesende zijn moeders bewijs, bij zijn voornoemde vader beweesen ende verseeckere upte woninge ende landen bijden voornoemde Cornelis Ariensse achtergelaten ende mits de deselve theijt zijns boels bij den testateuren angevoert zijnde. Ende Maritgen Cornelisdochter hondert gulden eens te ontfangen, buyte gereetste goederen bijde testateuren nae te laten aleer tot deelinge ofte paertinge vande selve goederen bij henluyden testateuren kinderen ofte kintskinderen sal werden geprocedeert integaende ende secludeerende zijluyden testateuren bijdeesen haere voornoemde zoons twee kinderen ende derselver descendenten vande vordere portie van goederen bij de testateuren nae te laten, d'voorsegde twee kinderen in plaetse van haer voornoemde overleden vader, competeerende uuijt oorsaecke ende om reeden zijluyden testateuren verclaerden hairen voornoemden zoons boel om der eeren wille angevoert te hebben, ende mit alle middelen hen testateuren tot voordeel van heur voornoemden zoons boel doenlicxt geweest zijnde gepoocht ende gearbeyt hebben ende noch dagelicx doende zijn hen testateuren voornoemden zoons schuldenaren van heurluyder achterweegen te voldoen, omme 't selve te naercomen ende effectueren. Zijluyden testateuren verclaerden, alreede van haer eijgen goet ende penningen daer inne gereeckent de borchten bij hem, Arijen Corneliszoon ende voor ende nae 't overlijden van zijn voornoemden zoon te behoue van zijne schuldenaeren geinterponeert ende geworden, verstrect ende verschoten te hebben wel twaelff hondert gulden. Ende dat elcke kint ofte kintskinderen van de testateuren nae hen testateuren overlijden, volgende de jegenwoordige masse heurluyder boel zooveel nijet zal mogen ontfangen ofte genyeten als bij den testateuren voor heur voornoemden za[liger] zoon Cornelis Ariensfzoon] uuijtgegeven ende betaelt is. Welverstaende nochtans off zaecke waer dat bij 't lenen van de testateuren eenige van hairen kinderen quame te overlijden off dat henluyder boel alsoo quame te verbeeteren, dat elck kint ofte kintskinderen twaelffhondert gulden quame te genijeten dat inde vordere resterende goederen haere voornoemde zoons twee kinderen in plaetse van haer overleden vader als dan ende eerder nijet beneffens hen testateuren andere kinderen ende kintskinderen zullen comen erven ende paerten portie porties gelijck, instituerende zijluyden testateuren haire voorn[noemden] zoons twee kinderen, beneffens heuren andere kinderen ende descendenten. In de voorn[oemde] vordere resteerende goederen portie porties gelijck tot heure erffgenamen mits deesen onder restrinctie dwang ende dat de portie van goeden als hen testateuren zaliger zoons twee kinderen uuyt crachte deeser bij legaet ofte uuijt zaecke van erffenis zullen comen te genijeten, bij overlijden vande zelve kinderen zonder wettelijk oir int leven nae laten comen erven ende bestemmen zal moeten vant eene kint opt ander ende 't leste alsoo mede sterven up hen testateuren andere kinderen ende descendenten van dien vrij zonder eenich afftreck. Nominerende ende justitueerende zijluyden testateuren tot haere erffgenamen in alle heuren goederen mitter doot te ontruymen, geen althoos uuytbesondert haere kinderen
ende der zelver descendenten bij representatie naest gevende is recht, ende den wekken haere za[liger] zoons kinderen nijet begrepen ofte gereeckent, maer uuytgesloten zullen moeten blijven ter tijt ende wijlen toe d'andere haire kinderen off kintskinderen elcx twaelfhondert gulden als voorn[noemden] genooten zullen hebben, al 't welcke voorszegdes hen testateuren opentelicken bij mij notario voorgelesen zijnde, zij zeijden ende verclaerden te weesen heur testament uuijterste wille ende laetste begeerte, enz. Gedaen ende aldus verleeden bynnen der stadt Delff ten comptore mijns notaris opten xxviien meij 1607, de clocke twaelff uuyren regneeren op in presentie van Claes Cornelisse ande Pijnackerlaen ende Arijen Cornelisse, mijn notaris broeder, als getuygen hiertoe versocht. Ondertekend: bimi Arien Czn (met merkteken) Lijsbeth Huygensdr d.m.v. een merk, omdat zij niet kan schrijven, en verder door de notaris, Harman Cornelissoon Overgaeu.

tr. (1) circa 1570
met

NN Ariensdr.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arijen*1562 Maasland †1639 Kethel 77
Cornelis*1560  †1607  47

tr. (2)
met

Lijsbeth Huijgensdr1,2, ovl. na 1622,
, In de 27e hoefslag nr. 47 Maasland is Arien Ariensz. eigenaar van 10,5 hont land.
Lijsbeth Huygen, zijn [stief]moeder, heeft ook 2,5 hont in eigendom in dezelfde hoefslag (geen datum).
14-8-1617; Lijsbeth Huyghen is beste (stief)moeder van de twee kinderen van haar overleden dochter, gehuwd geweest met Lenert Jacobs [Suyver].

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijgh*1575 Maasland 1656 Maasland 81Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 179)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 3)


Lijsbeth Huijgensdr
Lijsbeth Huijgensdr1,2, ovl. na 1622,
, In de 27e hoefslag nr. 47 Maasland is Arien Ariensz. eigenaar van 10,5 hont land.
Lijsbeth Huygen, zijn [stief]moeder, heeft ook 2,5 hont in eigendom in dezelfde hoefslag (geen datum).
14-8-1617; Lijsbeth Huyghen is beste (stief)moeder van de twee kinderen van haar overleden dochter, gehuwd geweest met Lenert Jacobs [Suyver].

tr.
met

Adriaen Cornelis Coppert1,2, zn. van Cornelis Ariensz Coppert (molenmeester), geb. Maasland circa 1533, bouwman, ovl. tussen 1 jan 1612 en 2 feb 1615 ,
, op 24-5-1607 laten Adriaen Cornelis Coppert en Lijsbeth Huygen hun testament maken bij notaris Harman Cornelis Overgaeu te Delft. Hieruit blijkt dat de oudste zoon reeds overleden is en twee kinderen heeft nagelaten. Het luidt als volgt:
Up huyden compareerden voor mij, openbaer notaris, ter presentie van de getuygen, ondergeschreven d,eersame Adriaen Cornelisse Coppert ende Lijsbeth Huygensdr, echteman ende wijff, woonende in de Duyffpolder, mijn notario bekent etc. Hebben voorts zijluyden testateuren besproocken ende gelegateert bijdeesen aende twee kinderen van Cornelis Arienszoon Coppert heurluyden testateuren zoon was zaliger gedachte, mit naemen Henrick Corneliszoon ende Maritge Cornelisdochter, teweeten d'voornoemde Hendrick Corneliszoon vijftich gulden boven noch gelijcke vijftich gulden, weesende zijn moeders bewijs, bij zijn voornoemde vader beweesen ende verseeckere upte woninge ende landen bijden voornoemde Cornelis Ariensse achtergelaten ende mits de deselve theijt zijns boels bij den testateuren angevoert zijnde. Ende Maritgen Cornelisdochter hondert gulden eens te ontfangen, buyte gereetste goederen bijde testateuren nae te laten aleer tot deelinge ofte paertinge vande selve goederen bij henluyden testateuren kinderen ofte kintskinderen sal werden geprocedeert integaende ende secludeerende zijluyden testateuren bijdeesen haere voornoemde zoons twee kinderen ende derselver descendenten vande vordere portie van goederen bij de testateuren nae te laten, d'voorsegde twee kinderen in plaetse van haer voornoemde overleden vader, competeerende uuijt oorsaecke ende om reeden zijluyden testateuren verclaerden hairen voornoemden zoons boel om der eeren wille angevoert te hebben, ende mit alle middelen hen testateuren tot voordeel van heur voornoemden zoons boel doenlicxt geweest zijnde gepoocht ende gearbeyt hebben ende noch dagelicx doende zijn hen testateuren voornoemden zoons schuldenaren van heurluyder achterweegen te voldoen, omme 't selve te naercomen ende effectueren. Zijluyden testateuren verclaerden, alreede van haer eijgen goet ende penningen daer inne gereeckent de borchten bij hem, Arijen Corneliszoon ende voor ende nae 't overlijden van zijn voornoemden zoon te behoue van zijne schuldenaeren geinterponeert ende geworden, verstrect ende verschoten te hebben wel twaelff hondert gulden. Ende dat elcke kint ofte kintskinderen van de testateuren nae hen testateuren overlijden, volgende de jegenwoordige masse heurluyder boel zooveel nijet zal mogen ontfangen ofte genyeten als bij den testateuren voor heur voornoemden za[liger] zoon Cornelis Ariensfzoon] uuijtgegeven ende betaelt is. Welverstaende nochtans off zaecke waer dat bij 't lenen van de testateuren eenige van hairen kinderen quame te overlijden off dat henluyder boel alsoo quame te verbeeteren, dat elck kint ofte kintskinderen twaelffhondert gulden quame te genijeten dat inde vordere resterende goederen haere voornoemde zoons twee kinderen in plaetse van haer overleden vader als dan ende eerder nijet beneffens hen testateuren andere kinderen ende kintskinderen zullen comen erven ende paerten portie porties gelijck, instituerende zijluyden testateuren haire voorn[noemden] zoons twee kinderen, beneffens heuren andere kinderen ende descendenten. In de voorn[oemde] vordere resteerende goederen portie porties gelijck tot heure erffgenamen mits deesen onder restrinctie dwang ende dat de portie van goeden als hen testateuren zaliger zoons twee kinderen uuyt crachte deeser bij legaet ofte uuijt zaecke van erffenis zullen comen te genijeten, bij overlijden vande zelve kinderen zonder wettelijk oir int leven nae laten comen erven ende bestemmen zal moeten vant eene kint opt ander ende 't leste alsoo mede sterven up hen testateuren andere kinderen ende descendenten van dien vrij zonder eenich afftreck. Nominerende ende justitueerende zijluyden testateuren tot haere erffgenamen in alle heuren goederen mitter doot te ontruymen, geen althoos uuytbesondert haere kinderen
ende der zelver descendenten bij representatie naest gevende is recht, ende den wekken haere za[liger] zoons kinderen nijet begrepen ofte gereeckent, maer uuytgesloten zullen moeten blijven ter tijt ende wijlen toe d'andere haire kinderen off kintskinderen elcx twaelfhondert gulden als voorn[noemden] genooten zullen hebben, al 't welcke voorszegdes hen testateuren opentelicken bij mij notario voorgelesen zijnde, zij zeijden ende verclaerden te weesen heur testament uuijterste wille ende laetste begeerte, enz. Gedaen ende aldus verleeden bynnen der stadt Delff ten comptore mijns notaris opten xxviien meij 1607, de clocke twaelff uuyren regneeren op in presentie van Claes Cornelisse ande Pijnackerlaen ende Arijen Cornelisse, mijn notaris broeder, als getuygen hiertoe versocht. Ondertekend: bimi Arien Czn (met merkteken) Lijsbeth Huygensdr d.m.v. een merk, omdat zij niet kan schrijven, en verder door de notaris, Harman Cornelissoon Overgaeu, tr. (1) met NN Ariensdr. Uit dit huwelijk 2 zonen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijgh*1575 Maasland 1656 Maasland 81Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Notariele akte Delft (Notar 01), GA Delft, Not. Ach., Inventarisnr.: 1540, testament, Cornelis Herman van Overgaeu, Delft, 1607 (24 mei 1607 akte 179)


Heinrich Stempel
Heinrich Stempel, geb. op 25 feb 1797, ovl. Beeck [Duitsland] op 4 mrt 1840.


Adelheid Stempel
Adelheid Stempel, geb. op 8 aug 1799.


Johanna Stempel
Johanna Stempel, geb. op 30 okt 1805.


Wilhelm Hagenbeck
Wilhelm Hagenbeck, geb. Ruhrort (D) op 12 sep 1814 (getuige: zijn aangetrouwd oom Hermann Nüssmann), ovl. Ruhrort (D) op 26 sep 1814, begr. Ruhrort (D) op 29 sep 1814.