Website van Cees Hagenbeek
Anneken Ariaens
Anneken Ariaens, geb. circa 1625.

tr.
met

Peter Aertsen van Emmikhoven, geb. circa 1620.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arie*1655  1719 Woudrichem 63


Aert Peetersz van Vucht
Aert Peetersz van Vucht, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 2 mrt 1713.

otr. (1) te Woudrichem op 24 nov 1674, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 24 jaar oud) te Rijswijk op 16 dec 1674
met

Geertruijken Aarts (Geertruijt) van Neer-Assel, dr. van Aert van Neer-Cassel, geb. te Nederasselt circa 1650.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart~1682 Woudrichem 1730 Woudrichem 48

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (2) te Rijswijk op 24 mei 1665
met

Teuntje Willems Vinck, geb. te Oudendijk circa 1640, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Rijswijk circa 1671.


Geertruijken Aarts van Neer-Assel
Geertruijken Aarts (Geertruijt) van Neer-Assel, geb. te Nederasselt circa 1650.

otr. te Woudrichem op 24 nov 1674, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 34 jaar oud) te Rijswijk op 16 dec 1674
met

Aert Peetersz van Vucht, zn. van Peeter Aertse van Vucht, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 2 mrt 1713, tr. (2) met Teuntje Willems Vinck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aart~1682 Woudrichem 1730 Woudrichem 48


Aert van Neer-Cassel
Aert van Neer-Cassel (Ner-Assel), geb. circa 1610.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertruijken*1650 Nederasselt    


Peeter Aertse van Vucht
Peeter Aertse (Arendsz) van Vucht, geb. circa 1615, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rijswijk op 3 dec 1690.

Peeter Aertse van Vucht.
is in 1659 weduwnaar op de boerderij de Blaesbalck.

Heemraad te Rijswijk (1662-1665). Lidmaat van de kerk te Rijswijk 23 dec 1663 / vertrokken (bron: kerkboek van Rijswijk).

De boerderij "De Blaesbalck" of "Den Blaesbalg" is gelegen in de gemeente Woudrichem (aan de Almkerkseweg / Lageweg), in de Rijswijkse polder, onder Rijswijk, tussen de Honswijkse Polder en de "Ruigenhoek". Bron: "De Blaesbalck, een hofstede in Rijswijk 1554-1671" van Peter van Eeten, Historische Reeks Land van Heusden en Altena, 2011 nr. 20, pag. 34-44.

Uit trouwboek van Rijswijk blijkt dat hij, bij zijn huwelijk met Neeltje Cornelisdr. Teulings op 4 mei 1659 en op 29 juni 1662, woonachtig was op de "Blaesbalck". Vermoedelijk woonde hij daar toen als pachter van deze hoeve. In 1671 was hij woonachtig op de Oudendijk onder Woudrichem.

Uit ORA Woudrichem nr. 36, 29 juni 1662: "Pieter Aerts van Vucht woon op den Blasesbalck ... en Jacob Jans Pieck woond. onder Giessen omme betaelingen te hebben van de somme van twintig gulden ter saecke ende over de koop... leverantie (bij) een afftans Merij peert, scheup den 15 octob: 1660 concludt. tot betael mijn vande (sch.) (houwerum) (....) vervolcht (.sepant) in Judicia bta".

Bron: ORA Woudrichem nr. 37, 9 december 1665: "Op huyden den IX decembr. ao 1665 soo heeft Willem Mosselmans woonagtig tot Woudrichem in indivo der stede Woudrichem (ver)doen lesen eenen Rentenbrieff inhouden hondert en vijftich van Lyntb. Cap: daervan tot rente .... werts betaelt jegens op den xzijts xxts by Dirck Janse Wolfs voor Willeboort van Nederveen Heer van Rijswijck in lande van Altena, Jan Dingensz. en Peeter Aerts van Vucht heemraeden aldaer gepasst. ten behouven van voorn. Willem Goorsz. Mosselmans ende speciaels ge(....)ers op seeckere vijff honden lants gelegen in de banne van Rijswijck in de lande Althenae ver... alles nader blijcken bijde principaelen renten brieff hier van zijnde in date den vijf octobr. 1664 stil na .... daer aen te verhaelen t voors Capitael als verschenen rente, 't sedert gepasseert van brieff tot .... betaelingen toe cum expensis. (S)epant in Indivio beta. rechr hem aen (tsel.e) hijpoteecq, sijnde vijff honden lants gelegen in de Banne van Rijswijck toebehoorende Dirck Jansz Wollf omme daer achter ver(...) (....) ende gepriseertwaerdich te sijn (II LS) Actum bij J. de Wit Cornsz, Willem Stevensz, (Gilles) en Tijs Corn. van Eeten schepen op den 7e januarij 1666)".

Op 9 oktober 1671 (ORA Woudrichem) heeft Pieter Aerts van Vucht de hoeve gekocht uit de nagelaten boedel van Johan de Graef voor een bedrag van 525 carolus gulden. "vercocht te hebben etc. ten behoeve van Pieter Aerts van Vucht woonende op den Ouden Dijck seeckere vijff mergen landts met het bouhuijs daer op staende genaemt Den Blaesbalck staende ende gelegen onder Rijswijck in den lande van Altene bestaende de voorscr. vijff mergen lants in een werffken van twee hond ende een weijken van vier hond lants met noch vier mergen lants zijnde het huijs de singhel ende het lant daer binnen gelegen, belent ten oosten den Booncamp, ende ten westen de volgende vier mergen zijnde Tontien Hermens, Willem Crielaerts ende Hendrick de Langh ende noorden de brootkist Johan de Luissant ende de hr. Van Uijtwijck etc.".

Testament van Peeter Aerts van Vucht en Neeltje Cornelissse Teulings te Rijswijk op 10 december 1673, waarbij zoon Aert wordt onterft (hij krijgt 100 carolus gulden) en Lijsbeth en Cornelis als erfgenamen worden aangewezen. (bron: ORA Rijswijk nr. 8).

Uit Leenkamer van Holland deel 237, fol. 155 e.v. (bron: GTMWB) Op 8 november 1684 wordt Pieter Aertsz. van Vucht bij opdracht beleend met 3 1/2 morgen land geheten "Die Broodkist" te Woudrichem. Na zijn dood wordt op 3 december 1690 zijn zoon Aert Pietersz. van Vucht ermee beleend. Na diens dood wordt op 2 maart 1713 zijn zoon Aert Aertsz. van Vucht wonende op den Oudendijk onder Woudrichem beleend. Daarna vindt er in 1726 verkoop plaats. Bovenstaande belening was kennelijk niet juist genoteerd en werd herzien in: 3 december 1690 belening van Cornelis Pietersz van Vucht bij opdracht aan zijn broer Aert Pietersz van Vucht. Na de dood van Cornelis werd op 14 oktober 1720 zijn zoon Hendrik Cornelisz van Vucht beleend, waarna in 1731 verkoop plaatsvond.

Het blijkt dat zijn kleindochter Belia Aertse van Vugt (overleden in 1712), gehuwd met Jan Janse de Ruijter, op "de Blaesbalck" woonde. Het is niet bekend wanneer zij in het bezit is gekomen van deze hoeve. Mogelijk heeft zij deze hoeve rechtstreeks van haar grootvader verkregen (gelet op het testament van Peeter van Vucht en zijn vrouw Neeltje Cornelisdr. Teulings) dan wel van een ander (haar vader?), maar dit is mij nog niet duidelijk geworden.

Na het overlijden van Belia van Vugt zijn haar man Jan de Ruijter en zijn zwager Arrien Aertse van Vugt (gehuwd met Anna van Os) op 20 juni 1715 tot een overeenkomst gekomen waarbij hij "een perceel grond gelegen in de Nieuwe Banne van Woudrichem waarop tevens een huis, schuur ende beplantingen daarop staande, samen vijf morgen, van outs genaamd den Blaesbalck etc..., belend ten oosten Adam van Vugt (x Adriana Maria de Vroe), west Aart van Vugt (x Getruid van Emmichoven" aan zijn zwager Arrien van Vugt overdraagt en waarbij Jan de Ruijter in het bezit komt van 2 percelen grond aan de Oudendijk (ORA Rijswijk nr. 3, 20 juni 1715).


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1640  1713  72

tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Rijswijk op 4 mei 1659
met

Neeltje Cornelisdr Teulings, geb. te Uppel circa 1635.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Aert van Vucht
Aert (Arend) van Vucht, geb. circa 1590.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peeter*1615  1690 Rijswijk 75


Neeltje Cornelisdr Teulings
Neeltje Cornelisdr Teulings, geb. te Uppel circa 1635.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 43 jaar oud) te Rijswijk op 4 mei 1659
met

Peeter Aertse (Arendsz) van Vucht, zn. van Aert van Vucht, geb. circa 1615, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Rijswijk op 3 dec 1690, Hij krijgt een zoon.

Peeter Aertse van Vucht.
is in 1659 weduwnaar op de boerderij de Blaesbalck.

Heemraad te Rijswijk (1662-1665). Lidmaat van de kerk te Rijswijk 23 dec 1663 / vertrokken (bron: kerkboek van Rijswijk).

De boerderij "De Blaesbalck" of "Den Blaesbalg" is gelegen in de gemeente Woudrichem (aan de Almkerkseweg / Lageweg), in de Rijswijkse polder, onder Rijswijk, tussen de Honswijkse Polder en de "Ruigenhoek". Bron: "De Blaesbalck, een hofstede in Rijswijk 1554-1671" van Peter van Eeten, Historische Reeks Land van Heusden en Altena, 2011 nr. 20, pag. 34-44.

Uit trouwboek van Rijswijk blijkt dat hij, bij zijn huwelijk met Neeltje Cornelisdr. Teulings op 4 mei 1659 en op 29 juni 1662, woonachtig was op de "Blaesbalck". Vermoedelijk woonde hij daar toen als pachter van deze hoeve. In 1671 was hij woonachtig op de Oudendijk onder Woudrichem.

Uit ORA Woudrichem nr. 36, 29 juni 1662: "Pieter Aerts van Vucht woon op den Blasesbalck ... en Jacob Jans Pieck woond. onder Giessen omme betaelingen te hebben van de somme van twintig gulden ter saecke ende over de koop... leverantie (bij) een afftans Merij peert, scheup den 15 octob: 1660 concludt. tot betael mijn vande (sch.) (houwerum) (....) vervolcht (.sepant) in Judicia bta".

Bron: ORA Woudrichem nr. 37, 9 december 1665: "Op huyden den IX decembr. ao 1665 soo heeft Willem Mosselmans woonagtig tot Woudrichem in indivo der stede Woudrichem (ver)doen lesen eenen Rentenbrieff inhouden hondert en vijftich van Lyntb. Cap: daervan tot rente .... werts betaelt jegens op den xzijts xxts by Dirck Janse Wolfs voor Willeboort van Nederveen Heer van Rijswijck in lande van Altena, Jan Dingensz. en Peeter Aerts van Vucht heemraeden aldaer gepasst. ten behouven van voorn. Willem Goorsz. Mosselmans ende speciaels ge(....)ers op seeckere vijff honden lants gelegen in de banne van Rijswijck in de lande Althenae ver... alles nader blijcken bijde principaelen renten brieff hier van zijnde in date den vijf octobr. 1664 stil na .... daer aen te verhaelen t voors Capitael als verschenen rente, 't sedert gepasseert van brieff tot .... betaelingen toe cum expensis. (S)epant in Indivio beta. rechr hem aen (tsel.e) hijpoteecq, sijnde vijff honden lants gelegen in de Banne van Rijswijck toebehoorende Dirck Jansz Wollf omme daer achter ver(...) (....) ende gepriseertwaerdich te sijn (II LS) Actum bij J. de Wit Cornsz, Willem Stevensz, (Gilles) en Tijs Corn. van Eeten schepen op den 7e januarij 1666)".

Op 9 oktober 1671 (ORA Woudrichem) heeft Pieter Aerts van Vucht de hoeve gekocht uit de nagelaten boedel van Johan de Graef voor een bedrag van 525 carolus gulden. "vercocht te hebben etc. ten behoeve van Pieter Aerts van Vucht woonende op den Ouden Dijck seeckere vijff mergen landts met het bouhuijs daer op staende genaemt Den Blaesbalck staende ende gelegen onder Rijswijck in den lande van Altene bestaende de voorscr. vijff mergen lants in een werffken van twee hond ende een weijken van vier hond lants met noch vier mergen lants zijnde het huijs de singhel ende het lant daer binnen gelegen, belent ten oosten den Booncamp, ende ten westen de volgende vier mergen zijnde Tontien Hermens, Willem Crielaerts ende Hendrick de Langh ende noorden de brootkist Johan de Luissant ende de hr. Van Uijtwijck etc.".

Testament van Peeter Aerts van Vucht en Neeltje Cornelissse Teulings te Rijswijk op 10 december 1673, waarbij zoon Aert wordt onterft (hij krijgt 100 carolus gulden) en Lijsbeth en Cornelis als erfgenamen worden aangewezen. (bron: ORA Rijswijk nr. 8).

Uit Leenkamer van Holland deel 237, fol. 155 e.v. (bron: GTMWB) Op 8 november 1684 wordt Pieter Aertsz. van Vucht bij opdracht beleend met 3 1/2 morgen land geheten "Die Broodkist" te Woudrichem. Na zijn dood wordt op 3 december 1690 zijn zoon Aert Pietersz. van Vucht ermee beleend. Na diens dood wordt op 2 maart 1713 zijn zoon Aert Aertsz. van Vucht wonende op den Oudendijk onder Woudrichem beleend. Daarna vindt er in 1726 verkoop plaats. Bovenstaande belening was kennelijk niet juist genoteerd en werd herzien in: 3 december 1690 belening van Cornelis Pietersz van Vucht bij opdracht aan zijn broer Aert Pietersz van Vucht. Na de dood van Cornelis werd op 14 oktober 1720 zijn zoon Hendrik Cornelisz van Vucht beleend, waarna in 1731 verkoop plaatsvond.

Het blijkt dat zijn kleindochter Belia Aertse van Vugt (overleden in 1712), gehuwd met Jan Janse de Ruijter, op "de Blaesbalck" woonde. Het is niet bekend wanneer zij in het bezit is gekomen van deze hoeve. Mogelijk heeft zij deze hoeve rechtstreeks van haar grootvader verkregen (gelet op het testament van Peeter van Vucht en zijn vrouw Neeltje Cornelisdr. Teulings) dan wel van een ander (haar vader?), maar dit is mij nog niet duidelijk geworden.

Na het overlijden van Belia van Vugt zijn haar man Jan de Ruijter en zijn zwager Arrien Aertse van Vugt (gehuwd met Anna van Os) op 20 juni 1715 tot een overeenkomst gekomen waarbij hij "een perceel grond gelegen in de Nieuwe Banne van Woudrichem waarop tevens een huis, schuur ende beplantingen daarop staande, samen vijf morgen, van outs genaamd den Blaesbalck etc..., belend ten oosten Adam van Vugt (x Adriana Maria de Vroe), west Aart van Vugt (x Getruid van Emmichoven" aan zijn zwager Arrien van Vugt overdraagt en waarbij Jan de Ruijter in het bezit komt van 2 percelen grond aan de Oudendijk (ORA Rijswijk nr. 3, 20 juni 1715).

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Teuntje Willems Vinck
Teuntje Willems Vinck, geb. te Oudendijk circa 1640, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) te Rijswijk circa 1671.

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Rijswijk op 24 mei 1665
met

Aert Peetersz van Vucht, zn. van Peeter Aertse van Vucht, geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 2 mrt 1713, tr. (1) met Geertruijken Aarts van Neer-Assel, dr. van Aert van Neer-Cassel. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Cornelis Cornelissen Nieuwenhuizen
Cornelis Cornelissen Nieuwenhuizen, ged. te Giessen op 13 feb 1757, andbouwer en bouwman wonende te Giessenl, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Giessen op 8 mrt 1848.

 • Vader:
  Cornelis Nieuwenhuizen, geb. te Giessen circa 1730, landbouwer, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Giessen op 11 aug 1756, tr. (resp. ongeveer 20 en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Giessen op 20 mei 1751 met
 • Moeder:
  Gijsbertje Nieuwenhuizen, dr. van Jacobus Nieuwenhuizen (landbouwer) en Maeijke van Waarthuijsen, ged. te Giessen op 15 aug 1728, ovl. (ongeveer 52 jaar oud uitgaande van doop) te Giessen in 1781, tr. (resp. 31 uitgaande van doop en 25 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Giessen op 10 feb 1760 met Geeret (Gerrit) van Helden, ged. te Giessen op 3 okt 1734, ovl. (52 jaar oud uitgaande van doop) te Giessen op 23 dec 1786. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

tr. (resp. 54 uitgaande van doop en 24 jaar oud) te Andel op 11 dec 1811
met

Adriaantje Smits, dr. van Pieter Smits (voerman woonende te Rijswijk) en Teuntje Brienen, geb. te Rijswijk op 23 okt 1787, ged. te Rijswijk op 28 okt 1787, ovl. (79 jaar oud) te Giessen op 28 apr 1867.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis*1824 Giessen 1911 Giessen 8613 


Adriaantje Smits
Adriaantje Smits, geb. te Rijswijk op 23 okt 1787, ged. te Rijswijk op 28 okt 1787, ovl. (79 jaar oud) te Giessen op 28 apr 1867.

 • Vader:
  Pieter Smits, zn. van Gilliam Smits en Jenneke van Ouwerkerk, ged. te Rumpt op 20 okt 1750, voerman woonende te Rijswijk, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 20 jan 1823, tr. (resp. 29 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 16 apr 1780 met

tr. (resp. 24 en 54 jaar oud uitgaande van doop) te Andel op 11 dec 1811
met

Cornelis Cornelissen Nieuwenhuizen, zn. van Cornelis Nieuwenhuizen (landbouwer) en Gijsbertje Nieuwenhuizen, ged. te Giessen op 13 feb 1757, andbouwer en bouwman wonende te Giessenl, ovl. (91 jaar oud uitgaande van doop) te Giessen op 8 mrt 1848.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis*1824 Giessen 1911 Giessen 8613 


Pieter Smits
Pieter Smits, ged. te Rumpt op 20 okt 1750, voerman woonende te Rijswijk, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 20 jan 1823.

tr. (resp. 29 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 16 apr 1780
met

Teuntje Brienen, dr. van Arien Janse Brienen en Judick Groenewout, ged. te Rijswijk op 20 feb 1752, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 12 nov 1832.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1787 Rijswijk 1867 Giessen 79


Teuntje Brienen
Teuntje Brienen, ged. te Rijswijk op 20 feb 1752, ovl. (80 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 12 nov 1832.

tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 29 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 16 apr 1780
met

Pieter Smits, zn. van Gilliam Smits en Jenneke van Ouwerkerk, ged. te Rumpt op 20 okt 1750, voerman woonende te Rijswijk, ovl. (72 jaar oud uitgaande van doop) te Rijswijk op 20 jan 1823.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje*1787 Rijswijk 1867 Giessen 79


Arien Janse Brienen
Arien Janse Brienen, geb. te Rijswijk circa 1706.

tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Rijswijk op 23 mei 1734
met

Judick Groenewout, dr. van Mijndert Barentszn Groenewout en Theunisken Gijsberts van de Wetering, geb. circa 1710.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teuntje~1752 Rijswijk 1832 Rijswijk 80


Judick Groenewout
Judick Groenewout, geb. circa 1710.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 27 jaar oud) te Rijswijk op 23 mei 1734
met

Arien Janse Brienen, zn. van Jan Arijse Brienen en Jannichje (Jannetje Sijmense) Liesvelt, geb. te Rijswijk circa 1706.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teuntje~1752 Rijswijk 1832 Rijswijk 80


Mijndert Barentszn Groenewout
Mijndert Barentszn Groenewout.

tr. (Theunisken 20 jaar oud uitgaande van doop) te Heusden op 7 sep 1708
met

Theunisken Gijsberts (Teuntje) van de Wetering, dr. van Gijsbert Jansen van de Weteringh (diaken 1662) en Marieke Gielen (Chielen) Vos, ged. te Aalburg op 29 jun 1688.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judick*1710     


Theunisken Gijsberts van de Wetering
Theunisken Gijsberts (Teuntje) van de Wetering, ged. te Aalburg op 29 jun 1688.

 • Vader:
  Gijsbert Jansen van de Weteringh, geb. circa 1630, diaken 1662, tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (2) te Herpt in jun 1655 met Anneken Gijsbertse, geb. te Aalburg circa 1630, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) te Aalburg voor 1674. Uit dit huwelijk 5 kinderen, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Aalburg op 24 jan 1674 met

tr. (20 jaar oud uitgaande van doop) te Heusden op 7 sep 1708
met

Mijndert Barentszn Groenewout.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Judick*1710     


Gijsbert Jansen van de Weteringh
Gijsbert Jansen van de Weteringh, geb. circa 1630, diaken 1662.

tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Aalburg op 24 jan 1674
met

Marieke Gielen (Chielen) Vos, geb. circa 1650.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunisken~1688 Aalburg    10 

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (2) te Herpt in jun 1655
met

Anneken Gijsbertse, geb. te Aalburg circa 1630, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) te Aalburg voor 1674.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Marieke Gielen (Chielen) Vos
Marieke Gielen (Chielen) Vos, geb. circa 1650.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 43 jaar oud) te Aalburg op 24 jan 1674
met

Gijsbert Jansen van de Weteringh, geb. circa 1630, diaken 1662, tr. (2) met Anneken Gijsbertse. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Theunisken~1688 Aalburg    10 


Anneken Gijsbertse
Anneken Gijsbertse, geb. te Aalburg circa 1630, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) te Aalburg voor 1674.

tr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) te Herpt in jun 1655
met

Gijsbert Jansen van de Weteringh, geb. circa 1630, diaken 1662, tr. (1) met Marieke Gielen (Chielen) Vos. Uit dit huwelijk 10 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen.


Jan Arijse Brienen
Jan Arijse Arij Janse Brienen, geb. circa 1665.

 • Vader:
  Adriaan Brienen, geb. circa 1640, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Uitwijk-Waardhuizn voor 1696.

tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 35 jaar oud uitgaande van doop) circa 1698
met

Jannichje (Jannetje Sijmense) Jannetje Sijmense Liesvelt, dr. van Sijmon Pieterse Liesvelt en Geertjen Meuwsen Heijstek, ged. te Sleeuwijk op 3 sep 1662.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien*1706 Rijswijk